Texty pyramid

Texty pyramid jsou nejstarším dochovaným souborem tzv. textů pro dosažení zásvětí, které sloužily k tomu aby zemřelý mohl žít v zásvětní říši a aby bez újmy prošel všemi jejími nástrahami.

Výskyt

Svůj název získaly kvůli tomu, že se objevují na stěnách pyramid králů a posléze i některých královen Staré říše. První doložené Texty pyramid se nacházejí v pohřební komoře panovníka Venise na konci 5.dynastie, posléze pak u faraona Pepiho I. a jeho manželky Anchesenmerire II., dále u Merenrea, Pepiho II. a jeho manželek Neit, Iput II., a Wedžebetni. Poslední doložené Texty pyramid se nachází v hrobce panovníka Ibiho z 8.dynastie.[1] Nejprve se tyto texty nacházely pouze v pohřební komoře (výjimku tvoří Teti, který měl Texty pyramid napsané i na svém sarkofágu) ale od doby Pepiho I. se šíří i do dalších prostorů pyramid.[2]

Jazyk a obsah

Texty jsou psány v hieroglyfech ve vertikálních sloupcích, jejich jazykem je tzv. nejstarší egyptština. Jedná se ale zřejmě o texty a náboženské představy mnohem starší, což naznačuje jak jazykový, tak obsahový rozbor,[3] zřejmě se tedy jednalo o nábožensko-magické texty, které byly původně uchovávány pouze na papyrech a/nebo recitovány zpaměti. Důvody, které vedly Venise k tomu, aby nechal tyto formule vytesat na stěnu své hrobky, jsou dosud nejasné. Texty pyramid, stejně jako další egyptské zásvětní texty, neměly přesně stanovený rozsah ani pořadí. Jednotlivé texty obvykle začínají egyptskou formulí Dd-mdw („slova, která se mají pronést“).Objevuje se zde několik klíčových motivů. Jedním z nich je ochrana zemřelého krále před nástrahami podsvětí, případně zahánění různých nebezpečných a nepřátelských bytostí. Dále se zde potkáváme s texty, které mají zajistit dostatek obětin, případně různých komodit a insignií, potřebných při pohřebních rituálech i po panovníkově smrti, texty, které identifikují panovníka s jednotlivými bohy, různé hymny a magické formule. Hlavním tématem je samozřejmě vzkříšení, tudíž se objevuje mnoho textů o znovuzrození, výstup krále na nebesa a jeho zařazení mezi bohy.[4] Jelikož se jedná o nejstarší zachovaný soubor egyptských náboženských textů vůbec, poskytují Texty pyramid důležité informace o egyptských náboženských představách obecně, lze zde nalézt odkazy na kosmogonii, kosmologii, mytologii atp. Můžeme zde například vidět jak rovinu solárního náboženství, spjatou s kultovním centrem v Héliopoli a uctíváním slunečním božstev, tak rovinu usirovskou, vztahující se spíše k podsvětí a vzkříšení. Posléze se některé části Textů pyramid začínají objevovat i v hrobkách hodnostářů nekrálovského původu, a tak mladší soubor textů pro dosažení zásvětí, tzv. Texty rakví.

Reference

  1. Allen, James P. 2005 : "The ancient Egyptian pyramid texts",Writing from the Ancient world, vol.23, Atlanta: Society of Biblical Literature.
  2. Maříková Vlčková, P. , Janák, J., Mynářová, J. a Neureth, C: 2009 : "Hroby, hrobky a pohřebiště strých Egypťanů" Praha: Libri.
  3. Hodge, Carleton T. : 1975 „Ritual and writing: An inquiry into the origin of Egyptian script“ In: Kinkade, M.D., Hale, K.L. a Wener, O. (eds.) :Linguistics and anthropology: In honor of C.F.Voegelin, Peter Rider Press, Lisse,
  4. Mercer, Samuel A. 1952 :"The Pyramid Texts in translation and commentary", 1. ed. New York: Longmans.