Uplatnění poznatků psychologie zdraví

Ve Velké Británii, napříč Evropou, v Austrálii a na Novém Zélandu je psychologie zdraví stále se rozšiřující oblastí. Pro mnoho studentů to znamená, že psychologie zdraví je součástí jejich bakalářského studia. Někteří se s psychologií zdraví setkají v rámci příbuzných vědních disciplín, jako je všeobecné lékařství, ošetřovatelství, zdravotnické studie a zubní lékařství. Avšak kromě studia psychologie zdraví na pregraduální úrovni stoupá počet studentů, kteří se psychologii zdraví věnují na vyšší úrovni vzdělání, protože chtějí v této oblasti rozvíjet svou kariéru. Toto vyvolalo řadu debat o budoucnosti psychologie zdraví a o možném uplatnění zdravotních psychologů (health psychologists). Tyto diskuse doposud poukázaly na dvě možné kariérní dráhy: klinický zdravotní psycholog a odborný zdravotní psycholog.

Klinický zdravotní psycholog Klinický zdravotní psycholog je ten, kdo spojuje „klinickou psychologii s jejím zaměřením na diagnózu a léčbu jedinců v situacích nouze a tísně…a pole působnosti psychologie zdraví“ (Belar a Deardorff 1995). Aby mohl jedinec vykonávat praxi klinického zdravotního psychologa, je obecně nutné, aby nejprve absolvoval výcvik jako klinický psycholog a poté získal odborné znalosti v psychologii zdraví, což vyžaduje porozumění teoriím a metodám psychologie zdraví a jejich aplikaci v oblasti zdravotní péče (Johnston a Kennedy 1998). Vyškolený klinický zdravotní psycholog obvykle pracuje v oblasti zabývající se tělesným zdravím, což zahrnuje také zvládání stresu a bolesti, rehabilitace pacientů s chronickým onemocněním (např. rakovina, HIV, kardiovaskulární choroby) nebo přípravu a realizaci intervencí u pacientů s poraněním míchy nebo po operaci způsobující tělesnou deformaci.

Odborný zdravotní psycholog Odborný zdravotní psycholog je osoba, která je vyškolená podle daných standardů v psychologii zdraví a pracuje jako zdravotní psycholog. Ve Velké Británii zavedla nedávno Britská psychologická společnost pojem „diplomovaný zdravotní psycholog“ (chartered health psychologist). V Evropě, Austrálií a USA se používá termín „odborný zdravotní psycholog“ (professional health psychologist) nebo jednoduše „zdravotní psycholog“. Ačkoli mnoho výborů a komisí o tom stále jedná, souhlasí se nyní všeobecně s tím, že odborný zdravotní psycholog by měl mít dostatečnou kvalifikaci ve třech oblastech: výzkumu, výuky a poradenství. Navíc by měl být schopen prokázat adekvátní znalosti akademické psychologie zdraví, obvykle tím, že dosáhne vyššího stupně vzdělání (než na úrovni bakalářské) v psychologii zdraví. Poté, co prokáže, že splňuje požadované podmínky, může odborný zdravotní psycholog pracovat jako akademik na vysoké škole, v zařízeních zdravotní prevence a podpory zdraví, ve školách anebo v rámci zdravotních služeb. Jeho práce může zahrnovat výzkum, výuku a přípravu, realizaci a hodnocení intervencí pro snížení rizikového chování.

Zdroje