Výroba papíru (Pejchalová)

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.


Verze pro tisk: Výroba papíru (pro tisk)

Angličtina Čeština
papermaking (paper production, paper manufacture) výroba papíru
cellulose celulóza
pulp buničina, papírovina (buničina s již přidanými papírovými přísadami)
papermaking industry papírenský průmysl
papermaking technology technologie výroby papíru
pulp and paper industry průmysl papíru a celulózy
pulp and paper mill továrna na výrobu papíru a celulózy
fully integrated mill/integrated mill integrovaná výroba papíru a celulózy
paper mill papírna
pulp mill celulózka
cellulose celulóza
timber, lumber těžební dřevo
to cut timber/lumber kácet dřevo
lumbering těžba dřeva
lumberjack dřevorubec
softwood měkké/jehličnaté dřevo
long fibre dlouhé vlákno (např. hygienický papír – tissue paper)
hardwood tvrdé/listnaté dřevo
short fibre krátké vlákno (např. tiskový papír – printing paper)
bagasse bagasa (vylisované zbytky cukrové třtiny)
wood yard sklad dřeva
lumber yard sklad dřeva
to store wood skladovat dřevo
debarking odkornění
to debark odkornit
half barked, partialy barked odkorněný do hněda
fully barked, completely barked odkorněný do běla
debarker odkorňovač
wood chip dřevní štěpka
market chips kupované štěpky (nebyly vyrobeny přímo celulózkou)
to chip wood štěpkovat
woodchipper, chipping machine štěpkovač
chip crusher desintegrátor štěpek (rozmělní příliš velké kusy štěpek)
chip screen třídič štěpek
to screen chips třídit štěpku
chip conveyer dopravník na štěpky (dopravuje štěpky ze skladu do výroby)
preimpregnation předimpregnace
chip preimpregnation předimpregnace štěpek
impregnate impregnovat, nasáknout (varný louh pronikne do štěpky)
penetration penetrace (kapalina pronikne do štěpky)
penetration period doba penetrace
cooking liquor varný louh (směs bílého a černého louhu)
black liquor černý louh
white liquor bílý louh
continuous cooking nepřetržitá, kontinuální várka
batch cooking přetržitá, diskontinuální várka
to cook at 150 – 170 °C vařit při 150 – 170 °C
heat exchanger tepelný výměník (ohřívá varný louh)
to pump čerpat
circulation pump oběhové čerpadlo
fan pump směšovací čerpadlo
knotter odsukovač
knott refining rafinace neprovaru (suků)
pulping výroba buničiny
repulping rozvlákňování (buničiny)
OR beating rozvlákňování buničiny
pulp digester vařák na buničinu
pulp washing praní buničiny
to wash pulp prát buničinu
to fill pulp into repulper naplnit rozvlákňovač buničinou
pulp drier sušící stroj na buničinu/sušička na buničinu
pulp refining rafinace/mletí buničiny
low consistency pulp refining nízkokonzistěnční rafinace buničiny
middle consistency středněkonzistenční
high consistency vysokokonzistenční
sulphate pulp, kraft pulp sulfátová buničina
Kraft proces sulfátová metoda (výroba buničiny sulfátovou metodou)
to thicken pulp zahustit buničinu
market pulp obchodní buničina
pulp screening třídění buničiny/papíroviny (podle toho, ve kterém stadiu výroby papíru se nacházíme)
fine screening jemné třídění
rough screening hrubé třídění
difusion washer difúzní pračka (pere buničinu na základě difuze)
to bleach vybělit
bleaching bělení
bleaching agent bělidlo
bleachery bělírna
bleachability bělitelnost
bleaching tower bělící věž
pulp and paper adittives aditiva/příměsi do papíru a buničiny
cooking aid varný prostředek
clay kaolín (používá se jako plnidlo papíru pro lepší pro lepší průhlednost – paper filler)
talc mastek
titanium white titanová běloba
size klížidlo
to size klížit
sizing klížení
defoamer odpěňovač
retention agent retenční prostředek
biocide biocid
starch škrob
dye barvivo
to dye barvit
felt plstěnec
felt conditioning kontinuální čištění plstěnce
drying machine sušička buničiny
head box nátoková skříň/nátok
wire part sítová část/síto
press section lisová část
drying section sušící část
drying wire sušící síto
drying cyllinder sušící válec
paper (making) machine papírenský stroj (consists of the drying machine and the following parts/sestává se ze sušičky buničiny a následujících částí)
forderinner dlouhé/nekonečné síto
pope reel „pope“ naviják
rewinder převíjecí zařízení, převíječ
cutter/slitter příčná řezačka
sheeter podélná řezačka
to sheet podélně řezat
opacity opacita (průhlednost papíru)
high opacity vysoká opacita (nízká průhlednost)
low opacity nízká opacita (vysoká průhlednost)
deinking nejčastěji deininkg zpracování sběrového papíru formou flotace, odstranění tiskařské černi
deinked pulp vláknina z odbarveného sběrového papíru
neutral deinking neutrální deinking (při neutrálním pH)
semi-neutral deinking semineutrální deinking (blízko neutrálního pH)
repulping aid prostředek na urychlení odvláknění
flotation aid flotační prostředek
newsprint novinový papír
SC paper superkalandrovaný papír (časopisy)
packaging paper balicí papír
sack paper pytlový papír
hand-made paper ruční papír
printing paper tiskový papír
tissue paper hygienický papír
cardboard karton
scale anorganická usazenina
to form scale deposits vytvářet anorganické usazeniny
scale inhibitor inhibitor usazenin anorganických látek
pitch organická usazenina
boil-out, boilout nejčastěji boilout, chemické čištění (papírenského stroje)
acid cleaning kyselé chemické čištění