Vymezení a pojetí sociální psychologie

Vymezení sociální psychologie

 • věda studující vlivy sociálních faktorů na jedince, jejich chování a prožívání v sociálních situacích
 • vzniká na počátku 20. století (1891)
 • zabývá se člověkem jako individuem a člověkem jako součástí sociální skupiny

Několik pojetí sociální psychologie

Sherif

 • Vědecké studium zkušenosti a chování jedinců ve vztahu k sociálně stimulujícím situacím.“ (tedy situacím tvořenými lidmi, sociálním prostředím)
 • Zkoumal konformitu

Krech

 • „Sociální psychologie je věda o chování jedince ve společnosti.“
 • Věda o případech meziosobního chování
 • za cíl sociální psychologie se považuje stanovení zákonů vývoje změny a podstaty meziosobního chování
 • podstatným znakem sociálně psychologického jevu je interpersonální událost, která je základní jednotkou sociální psychologie (člověk není jen reaktivní organismus)

Nakonečný

 • Dvojí pojetí předmětu sociální psychologie
 • užší: „Věda studující psychologické složky personálních interakcí (jako u Kreche) zvlášť ve formě styku tváří v tvář.“
 • širší: „Věda studující interakci člověka a jeho společenského prostředí.“

Janoušek

 • ústřední problém sociální psychologie je osobnost, zákonitosti její formování, vzájemné souvislosti mezi jedincem a skupinou, interakce jedinců
- toto podmiňuje projevy psychické činnosti
 • Disciplína věnující se masovým psychickým jevům (kolektivní chování, psychologie národů)
 • Sjednocující názor: Předmětem jsou zákonitosti vlivu společenské determinace na povahu psychiky a vědomí, společensko-historický charakter psychiky a vědomí a z toho vyplývající zákonitosti regulační funkce v sociální činnosti a sociálních vztazích lidí v rámci různých společenství

Slaměník

 • Strukturální hledisko
 • opírá se o principy kategorizace sociální reality
 • úrovně: osobnost, dyadické vztahy, sociální mikrostruktury - rodina, parta, sociální makrostruktury
 • Procesuální hledisko
 • řeší vztahy mezi 2 jedinci, jedincem a malou skupinou, jedincem a sociální institucí (právní řád apod.)

Zdroje