Vztah spirituality a religiozity k osobní pohodě

Religiozita

 • vliv hodnocen velmi různě, kritéria
 1. intrinsická religiozita (upřímně prožívaná víra, vnitřně) - z ní vycházející prožitek nadosobního poslání
 2. extrinsická religiozita - /ne/soulad mezi vnitřním prožitkem víry a jejími vnějšími projevy
 • vliv víry na zvládání náročných situací
 • hloubka založení religiozity (její centralita)
 • profylaktický efekt
 • společné prožívání těžkostí
 • Alameda County Study - longitudinální, 1965, u účastníků církevních aktivit nižší úroveň mortality a vyšší kvalita zdravotního chování

pojmy

 • spiritualita = duchovnost, orientace na psychické a duchovní dimenze lidského života
 • religionizita = zbožnost, víra, náboženské přesvědčení, jeho různá úroveň a způsob realizace
 • transcedence = překroční meze..
 • transcendentní = přesahující smyslové vnímání
 • transpersonální – rozšiřující osobní, individuální zkušenost
 • transpersonální psychologie – studium zážitků přesahujících hranice osobnosti vědomí a individuální existence
 • realizace zvláštních prostředím alternovaných stavů vědomí s cílem dosáhnout poznání těchto přesahů a emoční a psychosomatické úzdravy, rozvoj vědomí a transformace osobnosti
 • způsoby realizace:
 • spánkové a senzorické deprivace
 • drogová intoxikace (Leary)
 • aplikace východních filozofických koncepcí (jóga, dechová cvičení, extatické tance)
 • holotropní dýchání (hyperventilace, S. Grof)
 • výsledkem těchto postupů může být uzdravená možnost pohybu v prostoru i čase
 • (reinkarnace), identifikace s jinými lidmi, zvířaty, rostlinami i neživými objekty
 • vliv religiozity na úroveň osobní pohody hodnocen různě (nejasnosti..)
 • nepotvrzení úvahy o existenci kauzálního vztahu mezi psychopatologií a religiozitou
 • nepotvrzena záporná korelace víry v boha a pozitivní nálady
 • obecně nelze popřít profylaktický účinek
 • hlavní podmínky fungování profylaktického efektu (Pargament, Mahoney, Hill):
 1. intrinsická religiozita – vnitřně založená, upřímně prožívaná víra
 2. navození prožitku vyšší kontroly, každý člověk má nadosobní poslání
 3. soulad mezi vnitřním prožitkem víry (intrinsický) a jejími vnějšími projevy
 4. (extrinsická)
 5. centralita = hloubka založení religiozity
 6. základní orientace obsahu víry (pozitivní, povzbuzující x negativní, expresivní = potenciální hrozba)
 • podpůrní x omezující činitelé – osobní, sociální, kulturně–historické...
 • vliv víry na zvládání náročných životních událostí
 • důraz na pravidelnost, kontakt a sdílení radosti i problémů s blízkými osobami stejného či podobného smýšlení

vztah religiozity a osobní pohody – Alameda County Study

 • prospektivní longitudinální studie, od r. 1965
 • snaží se objasnit psychosociální vlivy na zdraví, na komunitní úrovni
 • na počátku 6928 lidí (17-95 let)
 • ústřední hypotéza – pravidelná účast na aktivitách má posílit zdraví..
 • výsledky: nižší úroveň mortality, vyšší úroveň health related behavior
 • J. Křivohlavý, Říčan, Střeženec (Slovensko)
 • pozitivní vztah k délce života, vyšší úrovně osobní pohody, míra rozvodovosti, depresivity a úzkosti, nižšímu abúzu drog a alkoholu a nižší suicidalitě