Základní a výběrová populace

Základní soubor

Populace (neboli základní soubor) je soubor nějakých prvků (statistických jednotek), o kterém chceme statistickými metodami něco vypovídat. Je to tedy množina všech teoreticky možných objektů (např. jedinců) v uvažované problémové situaci. Definuje se výčtem nebo pomocí zvolené vlastnosti. O každém podobném prvku umíme rozhodnout, zda do populace patří či nikoliv. Populace je zpravidla veliká, mnohdy nekonečně velká.

  • Příklad: Při volbách do parlamentu se zajímáme o všechny osoby s volebním právem v dané zemi.

Výběrový soubor

Výběr je reprezentativní část dané populace (základního souboru), která má sloužit k odvození závěrů platných pro celou populaci. Obvykle totiž nemáme možnost z finančních, časových či etických důvodů zkoumat všechny prvky základní populace. Počet prvků n ve výběru nazýváme rozsah výběru.

  • Příklad: Při volbách do parlamentu vybereme určité množství osob s volebním právem a podrobíme je zkoumání.

Reprezentativnost a náhodný výběr

Reprezentativnosti dosáhneme nejlépe tak, že z populace vybíráme do výběrového souboru náhodně, přičemž každý prvek základního souboru má stejnou pravděpodobnost, že se do výběru dostane (prostý náhodný výběr).
Často chceme pomocí výběru udělat závěr o celé populaci. Proces získávání závěrů o povaze celé populace nebo jejích subpopulací pomocí výběru nazýváme ve statistice statistické usuzování.

Zdroje

  1. Hendl, J. 2004. Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha : Portál, 2004. 584 s. ISBN 80-7178-820-1.
  2. Zvára, K. 2004. Biostatistika. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2004. 213 s. ISBN 80-246-0739-5.