Základní cíle vývojové psychologie

  1. popsat vývojové změny charakteristické pro určité vývojové stupně - od poč. 20. stol tvořeny normy a testy vztahovat obecnosti ke konkrétním vývojovým stupňům
  2. z popisných údajů odvodit obecné zákonitosti, které se týkají vývoje základních psychických struktur člověka (vznášeny námitky vůči nomotetickému přístupu k výkladu ontogeneze - nahradit idiografickým)
  3. konečným cílem je vytvořit jednotnou teorii (spíš smysluplnou) vývoje osobnosti - umožnit vysvětlení pozorovaného a předvídat další vývoj (není žádná teorie vysvětlující vývoj v jeho složitosti a komplexní podmíněnosti - jen dílčí teorie)

Zdroje