Základní pojmy foneticke statistiky

 • 2 druhy výzkumu:
  • kvalitativní – řeší, s čím vším je třeba při řešení problému počítat (hledání hypotéz) – nepotřebuje statistiku
  • kvantitativní – prověřování hypotéz – statistika potřeba je

Statistické postupy

Deskriptivní

 • přehledné a úsporné vyjádření údajů
 • odhaluje typické trendy v datech a atypické případy

Analytické

Inferenční (induktivní)

 • testování hypotéz
 • p < 0,05 = nejvyšší pravděpodobnost náhodného výsledku musí být nižší než 5%
 • základním výstupem je údaj o pravděpodobnosti omylu při zobecňování

Exploratorní

 • složité, pro méně přehledná data

Základní a výběrový soubor

 • základní soubor = populace – množina objektů, kterou chceme popsat a z které vybíráme vzorek
 • výběrový soubor = vzorek populace – vybraný vzorek
 • princip náhodnosti
 • princip reprezentativnosti
 • → pokud má výběrový soubor reprezentovat základní, musí z něj být vybrán náhodně
 • výběrová chyba – i při správném výběru se vzorek s populací přesně neshoduje
 • je to rozdíl mezi určitým ukazatelem v základním a výběrovém souboru
 • nulová hypotéza – předpokládá, že různé vztahy mezi proměnnými nebo rozdíly mezi soubory jsou čistě náhodné
 • → statistický test to potvrdí, nebo vyvrátí

Používané symboly

výběrový soubor základní soubor
počet případů n N
aritmetický průměr μ
směrodatná odchylka s σ
rozptyl s2 σ2
 • výběrový soubor má většinou poskytnout informaci o jedné skutečnosti za různých podmínek
 • nezávislá měření (nezávislý výběr) – výběrový soubor rozdělíme na dvě skupiny
 • závislá (opakovaná) měření (spárované výběry) – výběrový soubor se nedělí, měří se dvakrát za jiných podmínek

Typy proměnných

Proměnné podle matematických vlastností

 • proměnná (znak) – vlastnost, kterou sledujeme
  • nabývá alespoň dvou hodnot → případy se liší

Nominální

 • pouze odkazují na příslušnost ke skupině či kategorii
 • existuje jen rovnost a nerovnost
 • např. proměnná „žena, hlasatel, afrikáta, ...“

Řadové

 • také řadí do kategorií
 • lze řadit „je větší / menší než“
 • např. hodnocení artikulačního stylu podle určené stupnice – můžeme přiřadit, ale nemůžeme také říct, o kolik je třeba něco „nedbajelšího“ než to „pečlivé“
 • stupnice „neměřitelných“ hodnocení

Numerické

 • odkazují na pozici na škále exaktně měřitelných hodnot
 • lze vyjádřit číslem
 • např. frekvence v Hz
 • 1) intervalové – zjišťují rozdíly mezi hodnotami, ne poměry ← ty závisí na tom, kam dáme nulu
  • např. půltóny
 • 2) poměrové – mají objektivní absolutní nulu
  • zjišťují, o kolik i kolikrát se hodnoty liší
  • např. sekundy
 • 1) spojité – libovolné hodnoty v rámci intervalu
  • např. výška F0
 • 2) nespojité – pouze vybrané hodnoty v rámci intervalu
  • např. počet slabik ve slově
 • nominální + řadové → neparametrické metody
 • numerické → parametrické metody

Proměnné podle role ve zkoumaných vztazích

Nezávislá proměnná

 • spojována s příčinou
 • ovlivňujeme ji → bude mít následek?

Závislá proměnná

 • ověřovaná vlastnost
 • mění se podle ovlivňování nezávislé proměnné
 • např. zkoumáme srozumitelnost řeči ovlivňováním (vynecháváním) frekvenčích pásem → pásma jsou nezávislá proměnná, srozumitelnost je závislá

Typy chyb

Vnější proměnná

 • přehlédnuté či opomenuté nezávislé proměnné, které fungují ve zkoumaném vztahu
 • systematické chyby
 • např. efekt pořadí – vnímání položek může být ovlivněno těmi předchozími

Rušivá proměnná

 • náhodné vnější vlivy
 • náhodné chyby
 • pracovní (alternativní) hypotéza – × nulová
  • předpokládá hledaný vztah
 • chyba 1. druhu – nesprávně zamítnutá nulová hypotéza, vztah ve skutečnosti neexistuje
 • chyba 2. druhu – nesprávně přijatá nulová hypotéza, vztah ve skutečnosti existuje
 • snižujeme-li riziko jedné chyby, zvyšujeme riziko té druhé

Pravděpodobnost

 • jistý jev – dá se jednoznačně popsat a je vždy stejný
 • náhodný jev – vlastnosti se dají více či méně předpovídat, ale budou se vyskytovat jen s nějakou pravděpodobností
 • stochastika – nauka o počtu pravděpodobnosti
  • zjišťuje, jakými principy se řídí fungování „náhody“

p

 • odkazuje většinou na pravděpodobnost chyby 1. druhu
 • hodnoty 0–1:
  • 0 – jev nenastane nikdy
  • 1 – jev nastane vždy
 • hladiny významnosti (α)
  • je třeba nastavit ještě před výpočtem p
  • p < 0,05 → významný výsledek
  • p < 0,001 → vysoce významný výsledek

Odkazy

Reference


Použitá literatura

 • Volín, J. (2007): Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Epocha.
 • Meloun, M. - Militký, J. (2001): Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Academia. (vybrané části)
 • Robson, C. (1973): Experiment, design and statistics in psychology. Harmondsworth: Penguin Books Ltd.
 • Urdan, T. C. (2001): Statistics in plain English. London: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lamser, V. - Růžička, L. (1970): Základy statistiky pro sociology. Praha: Svoboda.

Zpět na rozcestník: Statistické metody ve fonetickém výzkumu | Fonetika