Základy prozodického popisu

Vrstvy zvukové stavby jazyka

Segmentální

 • popis směřující k segmentům – hláskám
 • základní vlastnost – změna témbru (složení) v daném okamžiku


Suprasegmentální

 • rovina segmentů se percipuje jako souvislý zvuk, sleduje se proměnlivost lineárního průběhu tohoto zvuku ve výšce, síle a trvání
 • rozdíl v pojetí Firthově („prozodická analýza“)
 • z hlediska jednotek = slabiky a vyšší celky
 • z hlediska zvuku = modulace souvislé řeči (ne asimilace znělosti – odlišně Firth)


 • přesahy mezi oběma vrstvami – jevy segmentální roviny se podílejí na prozodických jednotkách
 • tzv. prozodické vlastnosti se mohou stát součástí segmentů
 • vokály se mezi sebou rozeznají díky různým formantům = složky spektra
- člověk se naučil rozeznávat více součástí signálu současně
 • slovo na rozdíl od segment je reálná jednotka
 • nejčastěji se sleduje změna výšky základního tónu
 • oběma vrstvami se prolíná např. trvání vokálů


Specifické vlastnosti suprasegmentální vrstvy

 • menší stabilita ve vztazích zvukových kvalit (vlastností, jevů) a funkcí ve stavbě jazyka včetně aplikace v řeči (platí pro realitu i popis)
 • ← suprasegmentální kvality působí na principu kontrastu a změny, tedy více se prosazují aspekty subjektivity percepce (vztah fyzikální hodnoty a dojmu)
 • ← tytéž zvukové vlastnosti se uplatňují:
- na více úrovních popisu
- jejich uplatnění bývá komplexní, ale vzniká jak koordinace, tak i konkurence
- jejich uplatnění se může doplňovat i s jinými prostředky, nezvukovými
 • ← faktory produkce řeči se prosazují paralelně s funkčním využitím → to komplikuje popis
 • suprasegmentální prostředky nepůsobí absolutně, ale na principu změny
- změna frekvence, síly, času (= fyzikální veličiny) × percipujeme změny výšky, hlasitosti a trvání


Přístupy k popisu

 • 1) východiskem je průběh modulace zvuku
- snaha popsat tento průběh formou schémat a následně zjistit / určit / popsat využití pro komunikaci
- výhoda – získáme souvislý sled kontur
- analýza zvuku je apriorně nezávislá
- nevýhoda – otázka členění kontinua, co učinit jednotkami
 • 2) východiskem je známá funkce
- následně se hledá způsob / forma její realizace
- nevýhoda – výsledkem je nesoustavný popis
 • 3) současný stav – snaha obojí kombinovat
- nutno provést souvislou analýzu a při zadání jejích parametrů brát ohled na složky textu
 • vztah „fonetického“ a „fonologického“ aspektu popisu v rovině prozodie
- popis schopný určení obecných jednotek a vztahů je už sám o sobě z principu fonologický
- fonetický popis doplňuje fyzikální detaily distinkcí
 • v historické fonologii:
- Firth – prozodická analýza
- Trubeckoj – protiklady vokálů / konsonantů / prozodie
- Jakobson – inherentní a prozodické jevy (modulace výšky, síly, trvání)
- K.L. Pike (Bloomfieldova škola) – intonační analýza, něco jako tónové fonémy + přechodové kroky (skluz)


Tradice v popisu PRZ

 • přímočaré přiřazování vlastnosti zvuku a intuitivních (percepčních) pojmů používaných při intuitivní analýze řeči
- přízvuk → modulace síly
- rytmus → modulace času (proporce trvání)
- intonace → modulace výšky
 • existence pověr
- provázanost zvukových a nezvukových kvalit vedla ke vzniku a následné konzervaci pojmů, tradičnost v pojetí při přejímání mezi jazyky


Východiska pro výklad

 • základní koncepty:
- určení segmentace – stanovení lineárních jednotek, které mají vztah k jazykové stavbě a nějakou závažnost z hlediska

produkce řeči

- určení prominence – zvýraznění prvků v některých bodech zvukového průběhu proti okolí
- určení vztahu prominence – segmentace (co určuje co)
 • přijetí teze o hierarchičnosti struktury jazyka také v rovině zvukové = hierarchie domén jednotek
 • relevance otázky, zda pojmy či prvky popisu mají odezvu v intuitivním povědomí uživatele jazyka


Reference

 • Gussenhoven, C. (2004): The phonology of tone and intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hart, J.’t, Collier, R. & Cohen, A. (1990): A perceptual study of intonation. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Hirst, D. & Di Cristo, A. (eds.) (1998): Intonation systems. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Jun, Sun-Ah (ed.) (2005): Prosodic typology. Oxford: Oxford University Press.
 • Ladd, R. D. (1996): Intonational phonology. Cambridge: Cambridge University Press.


Zpět na rozcestník: Prozodie | Fonetika