Zdraví

Zdraví není jen absence nemoci, nýbrž stav celkové duševní, tělesné a sociální pohody[1]Illness (nemoc) tedy nemusí mít svou diagnózu, může to být nepohoda

 • Zdraví též člověku umožňuje rozvoj a uplatnění v oboru, který si zvolí
 • opomíjí spirituální dimenzi zdraví (zdraví i jako prostředek k dosahování vyšších cílů)
 • kritéria zdraví jsou nejasná a neúplná

Různá pojetí zdraví

 1. zdroj psychické a životní síly, energie, vitality
 2. metafyzická síla, slouží realizaci životních potenciálů
 3. zájem o patogeny x salutogenetický přístup
 4. adaptace (schopnost pozitivně reagovat na změny životního prostředí)
 5. dobré, optimální fungování (fitness) vzhledem k efektivnímu zvládání rolí a úkolů
 6. zboží, komodita - motivuje lékaře, zdravotníky farmaceuty k hledání nových nabídek (v tomto bodě tedy pasivní pojetí člověka
 7. systémové pojetí zdraví
 8. člověk v - sociální síti, v konkrétním prostředí, ve vztazích s druhými
 9. holistické pojetí
 10. integrovanost systémů bio/psycho/socio/spirit
 11. procesuální ráz zdraví, neustálý vývoj
 12. sociální kontext zdraví (neexistuje individuální, od společnosti odtržený jev zdraví)
 13. hodnocení zdraví v kontextu celého života (prostředí, i socioprostředí, kultura)

Hodnocení zdravotního stavu

 • z hlediska subjektivity z pohledu pacienta i lékaře
 • rozvoj pojmu kvalita života (pacientů i zdravých lidí)
 • je třeba hodnotit závažnost řady potenciálních odchylek od stavu zdraví, jež se liší podstatou a oblastí výskytu, kvantifikovatelnou mírou závažnosti, kvalitativně vyjádřitelnou mírou závažnosti
 • možná řešení - pojetí nemoci jako sociálního jevu v přehledu společenských funkcí, zdravý člověk je ten, který je schopen vykonávat všechny každodenní činnosti, funkce

Fanshelova klasifikace

Fanshel klasifikuje podle následující škály:[2]

 • S0 – stav naprostého zdraví
 • S1 – stav mírné odchylky, počátek poruchy
 • S2 – stav výše prožívaného dyskomfortu, mírné narušení zdraví, nejsou dotčeny každodenní činnosti, např. bolesti hlavy, nachlazení
 • S3 – lehce narušeny každodenní funkce; přechodný stav (podobně S4)
 • S4 – dochází k tomu, že obvyklé funkce jsou vykonávány se zvýšeným omezením; invalidita, speciální školy
 • S5 – naprostá nezpůsobilost společenských úkonů, narušení mobility a schopnosti postarat se o sebe
 • S6 – výrazné omezení pohybu, požadavek na soustavnou péči
 • S7 – upoutání na lůžko
 • S8 – intenzivní ústavní péče na lůžku
 • S9 – před smrtí, kóma, bezvědomí, ale i zde je možné zotavení

Kvantifikace činnosti

 • způsoby hodnocení zdraví, vycházející z podobných východisek (nemoc jako
 • sociální jev) u jednotlivých činností
 • Barthelův Index - hodnotí 10 stupňů vykonaných činnosti, 0-15 bodů podle samostatnosti (oblékání, stravování ad.)Test na Barthelův index

Hodnocení duševního zdraví

 • redukce, ztotožňování zdraví s jeho duševní složkou
 • např. California Index – 8 částí - 5 souvisí s negativním, 3 s pozitivním hodnocením psychického zdraví, celkové hodnocení výsledkem poměru

Dotazníkové metody

 • prosté zjištění, zda se člověk v určité oblasti cítí zdráv nebo ne
 • ratingové škály (ne dichotomické)
 • Cornell Medical Index (CMI) - používá se více než 50 let, jeho hodnoty jsou dobrým měřítkem, 195 otázek, keré zjišťují osobní a rodinnou anamnézu,
 • příznaky nemocí a tzv. zdravotní stesky
 • z těchto metod plynou tzv. měkká data
 • většina z nich vznikla faktorovou analýzou, opírají se o matematicko-
 • statistické metody
 • další metody: General Health Questionnaire, Symptomatologický dotazník, Psychosomatický index

Odkazy

Zdroje

Tento článek vychází z přednášky Psychologie zdraví na Katedře psychologie UK.

Reference

 1. http://www.who.int/about/definition/en/print.html.
 2. Jack Sidnell, T. (n.d.) The Handbook of Conversation Analysis. Wiley Blackwell.

Externí odkazy

Test na Barthelův index

Doporučená literatura

 • Feldman, H.(1998) Kompendium lékařské psychologie. Praha: Victoria Publishing
 • Kebza, V. (2005)Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia
 • Křivohlavý, J.(2001) Psychologie zdraví. Praha: Portál
 • Provazník, K. et al.(1998) Manuál prevence v lékařské praxi. I. - V. díl. Praha: Státní zdravotní ústav
 • Struk, P. a kol.(1993) Vybrané kapitoly ze sociální medicíny. Praha: UK
 • Vymětal, J. (2003)Lékařská psychologie. Praha: Portál