Znalostní oblasti PMBoK

Znalostní oblasti tvoří stěžejní část metodiky PMBok. Každá znalostní oblast je podrobně popsána svými vlastnostmi a frekvencí použití. Každá kapitola pak obsahuje popis procesů a jejich nástrojů a technik, které umožňují realizovat danou oblast, proces nebo činnost. Kapitoly jsou koncipovány tak, že na začátku každé je diagramem vymezena oblast a její procesy. Jak již bylo zmíněno, u každého procesu jsou definovány vstupy, výstupy a činnosti, popř. nástroje vhodné pro daný proces. Kapitoly (oblasti) jsou velmi dobře uspořádané a strukturované.

  1. Řízení integrace projektu
  2. Řízení rozsahu projektu
  3. Řízení času projektu
  4. Řízení nákladů projektu
  5. Řízení kvality projektu
  6. Řízení lidských zdrojů projektu
  7. Řízení komunikace projektu
  8. Řízení rizik projektu
  9. Řízení obstarávání projektu
  10. Řízení zainteresovaných stran projektu

Znalostní oblasti podrobněji

1. Project Integration Management (koordinace a integrace projektu)

První oblast zajišťuje především integraci a návaznosti na jiné projekty a koordinování změn v celém průběhu projektu. Obsahuje procesy jako vytváření plánu projektu, realizace plánu projektu a integrovaná kontrola změn. Tato oblast zahrnuje metody a techniky pro plánování a koordinování projektu, zejména pak zpracování požadavků na změnu a jejich následnou koordinaci.

2. Project Scope Management (řízení rozsahu)

Řízení rozsahu především analyzuje rozsah projektu. Rozsah projektu je zde chápán jako definice a následný rozklad projektu na menší jednotky činností. Tato znalostní oblast obsahuje procesy: Inicializace, Plánování rozsahu, Definování rozsahu, Validace rozsahu, Kontrola změn v rozsahu.

3. Project Time Management (řízení času)

Oblast řízení času se zabývá především plánováním časových aspektů projektu (harmonogramů) ve vztahu k ostatním atributům, jako jsou lidské zdroje, rozpočet, náklady a jiné. Pojednává také o technikách odhadování času jednotlivých úkolů (optimistický, realistický a pesimistický) a jejich praktické využití.

4. Project Cost Management (řízení finančních toků)

Řízení finančních toků resp. nákladů na projektu je oblast zaměřená na plánování a řízení nákladů projektu. Procesy obsahují také správu zdrojů „resources pool“, které zahrnují přehled všech zdrojových potřeb (materiál, finance a pracovníci). Mezi hlavní vstupy patří opět zmiňovaná WBS, na které se náklady naváží a také výkazy nákladů v organizaci. Procesy této znalostní oblasti jsou následující: plánování zdrojů, Odhadování nákladů, Rozvržení nákladů a Kontrola nákladů.

Procesy vycházejí zejména z vazby na WBS (rozklad činností na projektu definovaný v plánování rozsahu), podnikové strategie a možností financování. Jde o ve firmách velmi individuální záležitost. Plánování a celkovému řízení nákladů se podrobněji věnuje např. M. Rosenau ve své knize Řízení projektů.

5. Project Quality Management (řízení kvality)

Řízení kvality prostupuje celým projektem. Je třeba upozornit, že zde je chápáno řízení kvality ve smyslu zajištění kvalitního průběhu projektu a jeho kontroly. Kvalita se zde nevztahuje ke kvalitě produktu/služby jako výstupu daného projektu. Obsahuje procesy: plánování kvality, Zajištění kvality a Kontrola kvality.

Celá tato oblast vychází ze standardů ISO z řady 900x a 10006 a také nekomerčního TQM (Total Quality management). Hlavními nástroji řízení kvality projektů jsou například analýza benefitů/nákladů, benchmarking2 nebo flowcharting (známé z klasického managementu jako např. case-defect diagramy, Ishikawa diagramy nebo fishbone diagramy).

6. Project Human Resource Management (řízení lidských zdrojů)

V této znalostní oblasti jsou popisovány způsoby a procesy vyhledávání nových lidí, vývoje organizační struktury, definování rolí - zodpovědností, zlepšování výkonnosti týmů a techniky jejich sestavování. Řízení lidských zdrojů obsahuje instanci personálního managementu. Obsahuje následující procesy: organizační plánování, získávání lidských zdrojů (jedním z výstupů tohoto procesu je tzv. „new guy guide“, který popisuje co kde a jak má nový pracovník k dispozici) a vedení a rozvoj týmu.

7. Project Communications Management (řízení komunikace)

Definuje a popisuje procesy, které se týkají zejména integrace informací a jejich efektivního šíření a zajištění kvalitního reportování (podávání zpráv o stavu projektu). Obsahuje následující procesy: plánování komunikace, distribuce informací, reportování a administrativní záležitosti.

Komunikace v projektu se nevztahuje pouze na členy týmů, ale na všechny zúčastněné strany projektu (stakeholders). Proto je důležité stanovit pro každý projekt zvlášť jakýsi standard komunikace se zákazníkem. Podstatou této oblasti je formalizace základních komunikačních procedur (formálních i neformálních). Administrativní záležitosti v sobě zahrnují sběr a sestavení archivů informací o proběhlých projektech a vyhodnocování informací pro budoucí projekty.

8. Project Risk Management (řízení rizik)

Zahrnuje procesy jako jsou: identifikace rizik, kvalifikace rizik, zodpovědnosti za rizika a kontrola (sledování) rizik. PMBOK v této části popisuje velmi obecně (avšak obsáhle) postupy pro identifikaci, vyčíslení, následné zajištění, snižování a eliminaci rizik. Pracuje se základními technikami a nástroji v tomto odvětví jako je např. riziková analýza, rozhodovací stromy atp. Detailněji popisuje dokumentaci rizik tzv. „plán rizik“, který by měl být součástí každého projektu a jeho údaje by měly být průběžně aktualizovány v průběhu realizace projektu. Management rizika není vždy jen součástí projektového řízení. V organizace jako celku spadá management rizika pod tzv. management rozhodování.

9. Project Procurement Management (řízení dodávky)

Tato znalostní oblast se týká produktu, který je v rámci projektu vytvářen. Jsou zde popisovány zejména obchodní postupy a techniky spolu s definováním pravidel k udržování vztahu se zákazníky. Obsahuje např. procesy: Řízení dodávky, výběr dodavatele a výběrové řízení, administrace smluv a uzavírání smluv.

10. Project Stakeholder Management

Jedná se o řízení subjektů, které jsou buď do projektu aktivně zapojeny, nebo jejichž zájmy jsou ovlivněny realizací projektu. Tyto subjekty mohou ovlivnit průběh nebo výsledky projektu. Cílem řízení zainteresovaných stran je maximálně eliminovat negativní ovlivnění projektu a zároveň podpořit dosažení cílů projektu. Jde o činnost navazující na analýzu zainteresovaných stran. Některé zdroje uvádí analýzu zainteresovaných stran jako součást jejich řízení.

Zdroje

Reference


Související články

Projektový trojimperativ a životní cyklus projektu dle PMBoK. Základní popis obsahu a smyslu jednotlivých fází

Klíčová slova

PMBok, znalostní oblasti, projekt