Způsoby klasifikace cílových skupin uživatelů/old

Dělení výzkumu

Klasifikaci cílových uživatelů provádíme prostřednictvím výzkumu, který obecně dělíme na:

 • kvantitativní – Kvantitativní výzkum je výzkum, který se provádí na větších vzorcích populace, jeho výsledkem jsou statistická data (nejčastějším typem otázky v kvantitativním výzkumu je otázka četnosti: kolik? Jak často?).
 • kvalitativní – Kvalitativní výzkum obecně pracuje s menším vzorkem populace a jeho vyhodnocování je poněkud těžší než vyhodnocování dat z kvantitativního výzkumu, typickou otázkou z kvantitativního výzkumu je např. proč upřednostňujete tento výrobek před tímto…).
 • kombinovaný – je kombinací obou


Další možná hlediska při dělení výzkumu jsou:

Z hlediska role subjektů ve výzkumu

 • demoskopický – při výzkumu zkoumáme roli subjektu
 • ekoskopický – zabývá se věcnými, relativně stálými daty (obvykle ekonomická data), není podmíněn lidskou subjektivitou, pracujeme se sekundárními daty (ročenky, výroční zprávy…)

Z hlediska sběru dat

 • primární – data získáváme výhradně pro účely výzkumu, nejčastěji se provádí šetřením, metodikou je dotazování
 • sekundární – tvořen z dat, která byla sesbírána za účelem jiného výzkumu

Z hlediska kritéria výběru

 • záměrný výběr – u kvalitativních výzkumů, nemůžeme počítat výběrovou chybu
 • náhodný výběr – často u kvantitativních, lze spočítat výběrovou chybu; Oslovím, koho potkám NENÍ náhodný, chybí kritérium náhodnosti (třeba každý desátý je OK, koho potkám = náhodný) Náhodnost v rámci určitého souboru, např. každý 5.student.


Fáze výzkumu

 • Definování problémů a cílů výzkumu →
 • Příprava plánu výzkumu, návrh metodiky →
 • Realizace – shromažďování a analýza dat →
 • Vypracování zprávy a prezentace výsledků


Vyhodnocování a dotazník

Způsoby sběru relevantních dat jsou následující:

 • Dotazování
 • Přímé pozorování


Charakteristika dotazníku

 • struktura dotazníku je dána druhem otázek, které se v něm vyskytují
 • dotazník není pouze soubor otázek, ale zároveň i plán celého výzkumu
 • při formulování otázek je nutné dodržovat určité zásady:
  • používat jednoduchý jazyk a krátké otázky
  • vyloučit vágní a víceznačná slova („často“, „obvykle“, „zřídka“ apod.)
  • vyloučit dvojité otázky (otázka se nesmí ptát na 2 věcí současně)
  • vyloučit sugestivní otázky (otázka navádí k určité odpovědi)
  • dbát na obsah otázek (otázka musí vést k relevantní odpovědi)
  • používat známý slovník


Dělení dotazníkových otázek

 • úvodní otázky – otevřené otázky
 • filtrační otázky – z nich se dozvíme, hodí-li se respondent pro náš výzkum
 • zahřívací otázky – už se týkají problému, ale pouze v obecné poloze
 • specifické otázky – konkrétní otázky k tématu
 • identifikační otázky – řadíme je nakonec, abychom respondenty neodradili


Výzkum produktu

Zabývá širokým okruhem problémů souvisejících s produktem a jeho atributy. Může být zaměřen na:

 • vyhledávání námětů na nový výrobek
 • výzkum nového výrobku a jeho atributů
 • výzkum stávajícího výrobku a jeho atributů v jednotlivých fázích životního cyklu výrobku
 • výzkum image výrobku
 • analýzu výrobkového mixu a optimalizaci sortimentu
 • analýzu pozice výrobku a jeho srovnání s konkurenčními výrobky apod.

Účelem výzkumu je dosáhnout takové skladby prvků, aby dotvořily výrobek do harmonického celku, který bude odpovídat charakteru potřeby a bude respektovat určitý životní styl a osobnost uživatele. Cílem je minimalizovat rizika spojená se vstupem nového či zdokonaleného výrobku na trh.


Proces testování výrobků

 • 1. fáze: Rozhodovací fáze – definovat předmět a cíle testování, poté zvolit metodu testování, vybrat vzorek testujících osob a zvolit způsob hodnocení testujících osob.
 • 2.fáze: Realizační fáze – realizace testu, poté vyhodnocení, analýza výsledků a následují návrhy a doporučení.


Zdroje

Kozel, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada Publishing, 2006.
Přednášky Ing. Milana Postlera "Výzkum a měření efektivity v marketingu" přednášené na FSV UK, Institutu komunikačních studií a žurnalistiky v letním semestru akademického roku 2005/2006
Přednášky Mgr. Jana Brejchy "Základy interakčního designu", "Principy interaktivní tvorby" přednášené na FF UK, ÚStavu informačních studií a knihovnictví v letním a zimním semestru akademického roku 2007/2008

Anotovaná bibliografie

Demonstrace

VALS: Values And Life Style

(http://www.sric-bi.com/VALS/)

VALS je ojedinělý kvalitativní výzkum, který se zabývá segmentací trhu. Byl vytvořen Arnoldem Mitchellem, jeho prvotním účelem bylo popsat a analyzovat hodnotovou přeměnu americké společnosti na konci 70.let 20.století. Postupem času se values and lifestyle stal oblíbeným nástrojem marketingového výzkumu, především pak v oblasti „předvídání spotřebitelského chování“.

Nejznámějším produktem VALS je segmentace společnosti do jednotlivých oddílů, klíčem k umístění do určité kategorie je motivace (vysoká/nízká) a možnosti (nízké/ vysoké) dle tohoto klíče se společnost dělí na:

 • INNOVATHORS
 • THINKERS (myslitelé)
 • ACHIEVERS (dosahující)
 • EXPERIENCERS (
 • BELIEVERS (věřící)
 • STRIVERS (usilující)
 • MAKERS (tvůrci)
 • SURVIVORS (přežívající)

VALS.jpg

V České republice podobnou typologii vytvořila reklamní společnost Leo Burnett (Češi na prahu třetího milénia - typologie životních stylů české společnosti.).