Zrak (Šnajdrová)

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.

 • accommodation of eye – akomodace oka
 • astigmatism – astigmatismus
 • blind – nevidomý, slepý
 • blindness – slepota
 • blink – mrkat, mrknutí
 • braille – Braillovo písmo
 • cataract – šedý zákal
 • ciliary body – řasnaté tělísko
 • colour blindness – barvoslepost
 • conjunctiva – spojivka
 • conjunctivitis or the inflammation of the conjunctiva – zánět spojivek
 • cornea – rohovka
 • transparent cornea – čirá rohovka
 • Czech Blind United – Spojená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS)
 • deafblindness – hluchoslepota
 • deafblind people – hluchoslepí lidé
 • disability – postižení
 • disabled people – hluchoslepí lidé
 • people with disabilities – lidé s postižením
 • people disabled by – lidé postižení (čím)
 • European Blind Union (EBU) – Evropská unie nevidomých
 • eye – oko
 • the eye blinks – oko mrká
 • eye injury – zranění oka
 • eyeball – oční koule
 • the wall of the eyeball consisits of three – stěna oční koule se skládá z vrstev
 • the outer supporting layer – zevní tuhá vazivová vrstva
 • the vascular middle layer – střední živnatka
 • the inner retinal layer – vnitřní sítnice
 • eybrow – obočí
 • eyelash – řasa
 • eyelid – oční víčko
 • farsightedness/hypermetropia – dalekozrakost/hypermetropie
 • fovea centralis – centrální jamka
 • glaucoma – zelený zákal
 • guide dog – slepecký pes
 • chamber – komora
 • anterior chamber – přední komora
 • posterior chamber – zadní komora
 • is a cavity of the eye – je dutina oka
 • contains aqueous humour – je vyplněna komorovou tekutinou
 • choroid – cévnatka
 • iris – duhovka
 • lacrimal/tear apparatus – slzné ústrojí
 • lacrimal/tear gland – slzná žláza
 • lens – čočka
 • light passes through a lens – světlo prochází čočkou
 • the shape of the lense can be adjusted – tvar čočky se může přizpůsobit
 • macula lutea – žlutá skvrna
 • nearsightedness/myopia – krátkozrakost/myopia
 • optic disc (blind spot) – slepá skvrna
 • optic nerve – zrakový nerv
 • orbital cavity/orbit – oční důlek/očnice
 • pan- or cross- disability organisations – paninvalidní organizace (sdružující lidi s různým postižením)
 • partially sighted – slabozraký
 • photoreceptors cells – fotoreceptory
 • rods – tyčinky
 • cones – čípky
 • pupil – zornice
 • doll (L) – panenka
 • is able to regulate the amount of light entering the eye – reguluje množství dopadajícího světla
 • retina – sítnice
 • the external image is brought to a focus on the retina – vnější obraz přichází do ohniska na sítnici
 • detached retina – odchlípnutá sítnice
 • sclera – bělima
 • sight – zrak
 • our dominant sense – náš hlavní smysl
 • suspensory ligament of the lens – závěsný aparát čočky
 • trachoma – trachom
 • vision – zrak
 • residual vision – zbytky zraku
 • visually impaired/visually handicapped – zrakově postižený (starší termín)
 • vitreous chamber – sklivec (v čj používané jako název dutiny i rosolovité tekutiny, která ji vyplňuje)
 • white cane – slepecká hůl
 • World Blind Union (WBU) – Světová unie nevidomých