Zygmunt Bauman

(*19.11.1925 Poznaň)
Zygmunt Bauman je známý polský sociolog židovského původu žijící od roku 1971 ve Velké Británii. V součastnosti je emeritním profesorem na University of Leeds. Je nejvýznamějším z teoretiků v oblasti modernity a holocaustu, postmoderním konzumerismu a tekuté modernity [1]


Zygmunt Bauman


Kdyby základní vlastností lidských bytostí nebyla morálka, nebyla by možná ani společnost, ani sociální řád, ani kultura, ačkoliv se společnost, řád i kultura, ať už to zní jakkoliv ironicky, snaží tuto vlastnost likvidovat, nebo alespoň neutralizovat její důsledky. Člověk je za své volby odpovědný – právě proto je pro „řídicí sféru“ (a to v každém systému bez výjimky) tak výhodné, aby se člověku namluvilo, že „nemá alternativu“ - Zygmunt Bauman


Život


Narodil se v polské Poznani 19.11.1925 židovské rodině.S počátkem nacistické okupace v roce 1939 celá rodina utekla na východ do Sovětského svazu. Později narukoval do První armády polského vojska (Pierwsza Armia Wojska Polskiego) Zůčastnil se bitev o Kolberg a Berlin. Na konci války v květnu 1945 byl vyznamenán vojenským křížem za chrabrost. Podle vyjádření polského historika z Ústavu národní paměti byl Bauman v letech 1945-1953 důstojníkem u vojenského oddílu- Jednotek vnitřní bezpečnosti KBW (Korpus Bezpiecenstva Wewnitrznego). [2]

Tato jednotka údajně zatkla velký počet protikonunistických bojovníků. Za což byl Bauman jako velitel jednotky v roce 1950 vyznamenán. V roce 1953 byl z KWB propuštěn, údajně za otcův pokus v emigraci do Izraele. Uvádí se, že Bauman byl informátorem vojenské rozvědky. Nicméně povaha a přesný rozsah spolupráce není přesně známá, sejně jako okolnosti za kterých byla spolupráce ukončena.[2]

V rozhovoru, který vyšel v časopise The Guardian se Bauman tímto působením během světové války a po válce netají. Nicméně přiznává, že vstup do Vojenské informační rozvědky byla chyba. [3] Během služby u KWB Bauman studuje na varšavské akademii sociálních věd sociologii. Později je nucen přestoupit na obor filosofie, neboť studia sociologie jsou zrušena pro svůj buržoazní charakter. Jeho učiteli byli Stanislaw Ossovski a Julian Hochfeld.
V době nezaměstnanosti, která následovala po propuštění z KWB. Posobil na varšavské univerzitě jako odborný asistent (1954-1968) Během působení na [[London School of Economist]] byl jeho nadřízeným [[Robert McKenzir]] . A zde právě sepsal komplexní studii o anglickém socialistickém hnutí. Byla to jeho první závažná práce. Studie vyšla polsky v roce 1959 a anglicky v roce 1972.

Velké popularity v Polsku dosáhl svou knihou Sociologie pro každodenní život ( Socijologia na co dzien) 1964. Zpočátku měl Bauman velmi blízko k oficiální marxistické doktríně. Později se stal pod vlivem prací George Simmela a Antonia Gramsciho velkým kritikem komunistického režimu. Díky tomuto postoji nebyl jmenován profesorem přestože svou habilitační práci dokončil. Pod politickým tlakem a antisemitistickým postojem, která v Polsku pod vedením náčelníka Tajné polské policie Meczyslawem Moczarem sílila, vystoupil Bauman v lednu 1968 ze strany. Antisemitská kampaň vyvrcholila téhož roku v březnu tzv. čistkou. Díky ní byli donuceni zbývající židé a intelektuálové emigrovat do cizích zemí. Bauman přišel o místo na univerzitě ve Varšavě, vzdal se polského občanství a byl nucen emigrovat. Nejprve do Izraele, kde přednášel na univerzitě v Tel Avivu a později do Velké Británie, kde začal působit na univerzitě v Leedsu. Od této doby publikuje výhradně v angličtině. Přes svůj židovský původ se zachovává anti-sionistický postoj, který je možné zachytit v interwiev pro polský časopis Polityka , kde kritizuje sionismus v Izraeli. Říká, že Izrael nemá zájem zachovat mír a využívá holocaust k vytvoření umělého státu. Přirovnává Izraelskou bezpečnostní bariéru ke stěnám varšavského ghetta. Izraelský velvyslanec hodnotí Baumanův postoj jako "poloviční pravdu" a "nepodložené zvšeobecňování" [4]

Zygmunt Bauman vždy měl a má vyhraněně pozitivní vztah k české (a československé) sociologii. Od poloviny 60. let podporoval úsilí o její rekonstrukci a po roce 1989 svými knihami významně ovlivnil intelektuální klima v české sociologii i širší veřejnosti. Lze bez nadsázky říci, že jméno Zygmunta Baumana je známo nejen odborníkům v oboru, v němž se proslavil, ale široké kulturní veřejnosti. Univerzita Karlova proto udělila svůj nejvýznamnější akademický titul Zygmuntu Baumanovi [5]


Bauman uzavřel sňatek se spisovatelkou Janinou Lewinson a má 3 dcery. Lydia Bauman, malířka Irena Bauman, architektka a Anna Sfard, profesorka matematiky.

Dílo

Baumanova první publikace v angličtině je studie britského dělnického hnutí s jeho vztahu k třídě a sociální stratifikace [6]

Vydává knihy na téma třídy a sociálních konfliktů až do roku 1980. Poslední kniha na toto téma byla Vzpomínky třídy [7]
Později se označuje za socialistu, ale nikdy marxismus úplně neodmítá [3]
Další éra publikací se zabývá vztahem mezi moderností,byrokracií, racionalismem a sociálním vyloučením. Říká, že se evropská společnost vzdala určité svobody pro pár cenných papírů. Modernost prý odstraňuje určitou nejistotu a neznámé. Zakládá si na hierarchické byrokracii, pravidlech, přepisech, řízení a kategorizaci. Bauman rovněž zaujímá stanovisko odmítající neživá pravidla a předpisy. Uznání naší vlastní zodpovědnosti, která stojí před námi.
Bauman říká, že společnost nebude nikdy zcela organisovaná a vždy zde budou lidé, nepřizpůsobiví, nezařaditelní do kterékoliv kategorie. Alegoricky je nazývá "cizinci". Pokouší se vysvětlit různé přístupy moderní společnosti k těmto lidem.

Modernita a holocaust


V jeho nejslavnější knize "Modernita a holocaust" vyvíjí argument, že holocaust by neměl být považován za událost jen v židovské historii. Měl by být spojen s moderností a jeho principy. Procedurální racionalita, dělba práce, taxonomické kategorizace do různých druhů a tendence k zobrazování pravidel, jako morálně dobré věci. Tvrdí, že moderní společnost se plně nevzala z holocaustu ponaučení, což je ve společnosti vidět.V Baumanově analýse se židé stali "cizinci" v Evropě.[8]


Postmodernita a konzumerismus

V roce 1990 začal Bauman zkoumat postmodernitu a konzumerismus. Předpokládá, že v druhé polovině 20. století došlo ke změně společnosti, ze společnosti výrobní na spotřebitelskou. Je to prý dáno náhledem na svobodu- svobodně si vybrat, koupit, svobodně konzumovat a užívat si života. Označuje to jako posun od modernity k postmodernitě.

Ceny


European Amalfi Prize for Sociology and Social Sciences, 1992
Cena Theodora W. ardona od města Frankfurt nad Mohanem, 1998
Cena za komunikaci a humanitní vědy, 2010
Cena nadace Václava a Dagmar Havlových, 2005

Bibliografie

Knihy


1957: Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina [Questions of Democratic Centralism in Lenin's Works]. Warszawa: Książka i Wiedza.
1959: Socjalizm brytyjski: Źródła, filozofia, doktryna polityczna [British Socialism: Sources, Philosophy, Political Doctrine]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1960: Klasa, ruch, elita: Studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego [Class, Movement, Elite: A Sociological Study on the History of the British Labour Movement]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1960: Z dziejów demokratycznego ideału [From the History of the Democratic Ideal]. Warszawa: Iskry.
1960: Kariera: cztery szkice socjologiczne [Career: Four Sociological Sketches]. Warszawa: Iskry.
1961: Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej [Questions of Modern American Sociology]. Warszawa: Książka i Wiedza.
1962 (with Szymon Chodak, Juliusz Strojnowski, Jakub Banaszkiewicz): Systemy partyjne współczesnego kapitalizmu [The Party Systems of Modern Capitalism]. Warsaw: Książka i Wiedza.
1962: Spoleczeństwo, w ktorym żyjemy [The Society We Live In]. Warsaw: Książka i Wiedza.
1962: Zarys socjologii. Zagadnienia i pojęcia [Outline of Sociology. Questions and Concepts]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1963: Idee, ideały, ideologie [Ideas, Ideals, Ideologies]. Warszawa: Iskry.
1964: Zarys marksistowskiej teorii spoleczeństwa [Outline of the Marxist Theory of Society]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1964: Socjologia na co dzień [Sociology for Everyday Life]. Warszawa: Iskry.
1965: Wizje ludzkiego świata. Studia nad społeczną genezą i funkcją socjologii [Visions of a Human World: Studies on the social genesis and the function of sociology]. Warszawa: Książka i Wiedza.
1966: Kultura i społeczeństwo. Preliminaria [Culture and Society, Preliminaries]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
1972: Between Class and Elite. The Evolution of the British Labour Movement. A Sociological Study. Manchester: Manchester University Press ISBN 0-7190-0502-7 (Polish original 1960)
1973: Culture as Praxis. London: Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7619-5989-0
1976: Socialism: The Active Utopia. New York: Holmes and Meier Publishers. ISBN 0-8419-0240-2
1976: Towards a Critical Sociology: An Essay on Common-Sense and Emancipation. London: Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7100-8306-8
1978: Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding. London: Hutchinson. ISBN 0-09-132531-5
1982: Memories of Class: The Pre-history and After-life of Class. London/Boston: Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7100-9196-6
1985: Stalin and the peasant revolution: a case study in the dialectics of master and slave. Leeds: University of Leeds Department of Sociology. ISBN 0-907427-18-9
1987: Legislators and interpreters - On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. ISBN 0-8014-2104-7
1988: Freedom. Philadelphia: Open University Press. ISBN 0-335-15592-8
1989: Modernity and The Holocaust. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 1989. ISBN 0-8014-2397-X
1990: Paradoxes of Assimilation. New Brunswick: Transaction Publishers.
1990: Thinking Sociologically. An introduction for Everyone. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell. ISBN 0-631-16361-1
1991: Modernity and Ambivalence. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. ISBN 0-8014-2603-0
1992: Intimations of Postmodernity. London, New York: Routhledge. ISBN 0-415-06750-2
1992: Mortality, Immortality and Other Life Strategies. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-1016-1
1993: Postmodern Ethics. Cambridge, MA: Basil Blackwell. ISBN 0-631-18693-X
1994: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej [Two sketches on postmodern morality]. Warszawa: IK.
1995: Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality. Cambridge, MA: Basil Blackwell. ISBN 0-631-19267-0
1996: Alone Again - Ethics After Certainty. London: Demos. ISBN 1-898309-40-X
1997: Postmodernity and its discontents. New York: New York University Press. ISBN 0-7456-1791-3
1995: Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności [Body and Violence in the Face of Postmodernity]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. ISBN 83-231-0654-1
1997: (with Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska) Humanista w ponowoczesnym świecie - rozmowy o sztuce życia, nauce, życiu sztuki i innych sprawach [A Humanist in the Postmodern World - Conversations on the Art of Life, Science, the Life of Art and Other Matters]. Warszawa: Zysk i S-ka. ISBN 83-7150-313-X
1998: Work, consumerism and the new poor. Philadelphia: Open University Press. ISBN 0-335-20155-5
1998: Globalization: The Human Consequences. New York: Columbia University Press. ISBN 0-7456-2012-4
1999: In Search of Politics. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-2172-4
2000: Liquid Modernity. Cambridge: Polity ISBN 0-7456-2409-X (2000 [ed. by Peter Beilharz]: The Bauman Reader. Oxford: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-21492-5)
2001: Community. Seeking Safety in an Insecure World. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-2634-3
2001: The Individualized Society. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-2506-1
2001 (with Keith Tester): Conversations with Zygmunt Bauman. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-2664-5
2001 (with Tim May): Thinking Sociologically, 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishers. ISBN 0-631-21929-3
2002: Society Under Siege. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-2984-9
2003: Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-2489-8
2003: City of fears, city of hopes. London: Goldsmith's College. ISBN 1-904158-37-4
2004: Wasted Lives. Modernity and its Outcasts. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-3164-9
2004: Europe: An Unfinished Adventure. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-3403-6
2004: Identity: Conversations with Benedetto Vecchi. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-3308-0
2005: Liquid Life. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-3514-8
2006: Liquid Fear. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-3680-2
2006: Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-3987-9
2006: Moralność w niestabilnym świecie [Morality in an instable world]. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha. ISBN 83-7015-863-3
2007: Consuming Life. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-4002-8
2008: Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN 0-674-02780-9
2008: The Art of Life. Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-4326-4
2009: Living on Borrowed Time: Conversations with Citlali Rovirosa-Madrazo. Cambridge: Polity. ISBN 978-0-7456-4738-8
2009: (with Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska) Życie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami. [Life in contexts. Conversations about what lies behind us and what lies ahead of us.] Warszawa: WAiP. ISBN 978-83-61408-77-2
2010: "44 Letters from the Liquid Modern World". Cambridge: Polity. ISBN 978-0-7456-5056-2
2011: Collateral Damage: Social Inequalities in a Global Age. Cambridge: Polity. ISBN 978-0-7456-5294-8
2011: Culture in a Liquid Modern World. Cambridge: Polity. ISBN 978-0-7456-5355-6
2012: This is Not a Diary. Cambridge: Polity. ISBN 978-0-7456-5570-3
2012: (with David Lyon) Liquid Surveillance: A Conversation. Cambridge: Polity. ISBN 978-0-7456-6282-4
2013: (with Stanisław Obirek) O bogu i człowieku. Rozmowy. [On God and Man. Conversations.] Kraków: Wydawnictwo Literackie. ISBN 978-83-08-05089-7
2013: (with Michael Hviid Jacobsen and Keith Tester) What use is sociology? Conversations with Michael Hviid Jacobsen and Keith Tester. Cambridge: Polity. ISBN 9780745671246
2013: Does the Richness of the Few Benefit Us All?. Cambridge: Polity. ISBN 978-0745671093
2014: State of Crisis, with Carlo Bordoni. Cambridge: Polity. ISBN 978-0-7456-8095-8
2015 (with Rein Raud) "Practices of Selfhood". Cambridge: Polity. ISBN 9780745690179

Knihy o Baumanovi


1995: Richard Kilminster, Ian Varcoe (eds.), Culture,Modernity and Revolution: Essays in Honour of Zygmunt Bauman. London: Routledge. ISBN 0-415-08266-8
2000: Peter Beilharz, Zygmunt Bauman: Dialectic of Modernity. London: Sage. ISBN 0-7619-6735-4
2000: Dennis Smith, Zygmunt Bauman: Prophet of Postmodernity (Key Contemporary Thinkers). Cambridge: Polity. ISBN 0-7456-1899-5
2004: Keith Tester, The Social Thought of Zygmunt Bauman. Palgrave MacMillan. ISBN 1-4039-1271-8
2005: Tony Blackshaw, Zygmunt Bauman (Key Sociologists). London/New York: Routledge. ISBN 0-415-35504-4
2006: Keith Tester, Michael Hviid Jacobsen, Bauman Before Postmodernity: Invitation, Conversations and Annotated Bibliography 1953-1989. Aalborg: Aalborg University Press. ISBN 87-7307-738-0
2007: Keith Tester, Michael Hviid Jacobsen, Sophia Marshman, Bauman Beyond Postmodernity: Conversations, Critiques and Annotated Bibliography 1989-2005. Aalborg: Aalborg University Press. ISBN 87-7307-783-6
2007: Anthony Elliott (ed.), The Contemporary Bauman. London: Routledge. ISBN 0-415-40969-1
2008: Michael Hviid Jacobsen, Poul Poder (eds.), The Sociology of Zygmunt Bauman: Challenges and Critique. London: Ashgate. ISBN 0-7546-7060-0.
2008: Mark Davis, Freedom and Consumerism: A Critique of Zygmunt Bauman's Sociology. Aldershot: Ashgate. ISBN 978-0-7546-7271-5.
2010: Mark Davis, Keith Tester (eds), Bauman's Challenge: Sociological Issues for the 21st Century. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-22134-5
2013: Haggag Ali, Mapping the Secular Mind: Modernity's Quest for a Godless Utopia. London: International Institute of Islamic Thought. ISBN 978-1-56564-593-6
2013: Pierre-Antoine Chardel, Zygmunt Bauman. Les illusions perdues de la modernité. Paris: CNRS Editions. ISBN 978-2-271-07542-0
2013: Shaun Best, Zygmunt Bauman: Why Good People Do Bad Things. Farnham: Ashgate. ISBN 978-1-4094-3588-4
2013: Mark Davis (ed.), Liquid Sociology: Metaphor in Zygmunt Bauman's Analysis of Modernity. Farnham: Ashgate. ISBN 978-1-4094-3887-8
2013: Paulo Fernando da Silva Conceito de ética na contemporaneidade segundo Bauman. São Paulo: Cultura Acadêmica. ISBN 9788579834271

Použitá literatura


BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernost. 1. vyd. Překlad S Blumfeld. Praha: Mladá fronta, 2002, 343 s. Myšlenky (Mladá fronta). ISBN 80-204-0966-1.
BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003, 331 s. Post (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-23-7.
BAUMAN, Zygmunt. Zygmunt Bauman: humanitní vědec v postmoderním světě : rozhovory o umění života, vědě, životě umění a dalších otázkách. Břeclav: Moraviapress, 2006, 170 s. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. ISBN 80-86181-82-0.

Externí odkazy


Rozhovor na téma migranti v Evropě
O knize Tekutá láska: o křehkosti lidských pout
The Bauman Institute

Klíčová slova

Sociologie, Holocaust, Dohled

  1. BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002, 343 s.
  2. 2,0 2,1 PIOTR, Gontarczyk. Nieznany życiorys Zygmunta Baumana. 2006. Dostupné také z: http://ipn.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0004/47281/1-7151.pdf
  3. 3,0 3,1 AIDA, Edemariam. Profesor s minulostí. 2007. Dostupné také z: http://www.theguardian.com/books/2007/apr/28/academicexperts.highereducation Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „guardian“ použit vícekrát s různým obsahem
  4. ROMAN, Frister. Polish-Jewish sociologist compares West Bank separation fence to Warsaw Ghetto walls. 2011. Dostupné také z: http://www.haaretz.com/print-edition/news/polish-jewish-sociologist-compares-west-bank-separation-fence-to-warsaw-ghetto-walls-1.381828
  5. VÁCLAV, Hájek. Zygmunt Bauman. Dostupné také z: http://www.cuni.cz/UK-1137.html
  6. BAUMAN, Zygmunt. Between class and elite: the evolution of the British labour movement: a sociological study. Manchester: Manchester University Press, 1972, xiii, 334 p. ISBN 0719005027.
  7. ZYGMUNT, Bauman. Memories of Class: The Pree-History and After-Life of Class. London.
  8. BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010, 330 s.