Jednotlivé kroky při realizaci kvalitativního výzkumu: Porovnání verzí

(Založena nová stránka s textem „'''<big>1. Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu</big>''' '''<big>1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblas…“)
 
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
'''<big>1. [[Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu]]</big>'''
+
'''<big>[[Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu]]</big>'''
 
 
  
 
'''<big>1. [[Rešerše výzkumné literatury]] s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu</big>'''
 
'''<big>1. [[Rešerše výzkumné literatury]] s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu</big>'''
Řádek 8: Řádek 7:
 
'''<big>2. [[Vymezení výzkumné otázky]] a [[výzkumných cílů]]</big>'''
 
'''<big>2. [[Vymezení výzkumné otázky]] a [[výzkumných cílů]]</big>'''
  
* Obecné cíle vědeckého výzkumu [[Deskripce, explanace, predikce]]  
+
* Cíl kvalitativního výzkumu - [[Deskripce]]
 +
 
 +
'''<big>3. Výběr příslušného kvalitativního [[Výzkumný projekt|výzkumného projektu]] a s ním spjaté metody sběru a analýzy</big>'''
 +
 
 +
* [[Popisný kvalitativní výzkum]]
 +
** dle charakteru či předmětu výzkumu
 +
*** [[Etnografický výzkum]] | [[Biografický výzkum]] || [[Akční výzkum]] | [[Terénní výzkum]] | [[Participativní výzkum]] | [[Kolaborativní výzkum]]
 +
** dle metod analýzy, příp. interpretace dat - tj. jednotlivé přístupy v rámci kvalitativní metodologie
 +
*** [[Zakotvená teorie]] | [[Fenomenologický výzkum]] či [[Interpretativní fenomenologická analýza]] | [[Diskurzivní výzkum]]
 +
* [[Kazuistika]]
 +
 
 +
'''<big>4. [[Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu]]</big>'''
 +
 
 +
'''<big>5. Realizace [[Pilotní výzkum|pilotního výzkumu]]</big>'''
 +
 
 +
'''<big>6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace</big>'''
  
'''<big>3. [[Vymezení výzkumných hypotéz]]</big>'''
+
* 1) [[Výběr výzkumného vzorku|Výběru výzkumného vzorku]]
 +
** zprav. realizován [[Samovýběr]], a to [[Iterativní vzorkování|Iterativním způsobem vzorkování]] v kontextu [[Teoretické vzorkování|Teoretického vzorkování]] a do okamžiku [[Saturace dat]]
 +
* 2) [[Sběr dat|Sběru dat]] u průběžně získávaného výzkumného vzorku
 +
** za užívání příslušných metod sběru dat charakteristických pro příslušný kvalitativní výzkumný projekt:
 +
*** [[Pozorování]] – zejm. [[Zúčastněné pozorování]]
 +
*** [[Rozhovor]] – zejm. [[Nestandardizovaný rozhovor]]
 +
*** [[Analýza produktů činnosti]] – zejm. Analýza osobních dokumentů
 +
** uplatňování [[Triangulace]] jednotlivých zdrojů dat, metod jejich sběru a perspektiv nahlížení na data v průběhu jejich souběžně realizované analýzy
 +
** za uplatňování vhodné metody a způsobů [[Transkripce dat]]
 +
* 3) Užití příslušných metod analýzy dat
 +
** Metody obecně užívané v rámci kvalitativního výzkumu
 +
*** Zapisování asociací, nápadů, shrnutí a předběžných interpretací | [[Segmentace a kódování dat]] – tj. [[Kvalitativní obsahová analýza dat]]: a) hledání a identifikace kategorií b) hledání a identifikace témat - tj. [[Tematická analýza]] | Hledání vztahů mezi identifikovanými kategoriemi či tématy
 +
*** realizace některých kvantitativních analýz – např. [[Frekvenční analýza|Frekvenční analýzy]] u příslušných kategorií či témat
 +
*** realizace analýz na pomezí kvalitativního a kvantitativního výzkumného charakteru – např. [[Kvalitativní komparativní analýzy]]
 +
** Metody spjaté s příslušným kvalitativním výzkumným projektem či příslušnou metodou sběru dat
 +
*** v případě Zakotvené teorie: realizace jednotlivých druhů kódování: [[Otevřené kódování]] | [[Axiální kódování]] | [[Selektivní kódování]]
 +
*** [[Interpretativní fenomenologická analýza]]
 +
*** [[Diskurzivní analýza]]
  
* [[Charakteristiky vědecké hypotézy]]
+
* 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. [[Terénní poznámky|Terénních poznámek]]
** [[Falzifikovatelnost]]
+
* 5) [[Interpretace]] výsledků kvalitativní analýzy dat
* Stanovení hlavních proměnných ve vymezených hypotézách a zkoumaných vztahů mezi nimi
+
** uplatnění [[Reflexivita|Reflexivity]] během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
** [[Proměnná]]
+
** formulace závěru výzkumu v podobě:
** [[Druhy proměnných]]
+
*** Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových kategorií, témat, dimenzí či aspektů
*** A) [[Diskrétní proměnné]] × B) [[Spojité proměnné]]
+
*** Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
*** A) [[Nominální proměnné]] × B) [[Ordinální proměnné]] × C) [[Intervalové proměnné]] × D) [[Poměrové proměnné]]
+
*** Modifikace stávající teorie
*** A) [[Podnětové proměnné]] × B) [[Organismické proměnné]] × C) [[Odpověďové proměnné]]
+
*** Formulace nových [[Hypotéza|hypotéz]] či generace nové [[Teorie|teorie]] či vývoj nových [[Koncept|konceptů]]
* [[Operacionalizace]] hypotéz
 
  
'''<big>4. Formulace základních [[Výzkumné předpoklady|výzkumných předpokladů]] a očekávání s ohledem na vymezené výzkumné hypotézy</big>'''
+
'''<big>7. Sepsání vědecké zprávy</big>'''
  
'''<big>5. Výběr [[Výzkumný projekt|výzkumného projektu]], a to podle charakteru vybrané výzkumné otázky, hypotézy a zkoumaného vztahu mezi proměnnými – resp. dle cíle výzkumu</big>'''
+
* [[Struktura vědecké práce]]
  
* A) Experimentální studie
+
'''<big>8. Publikace vědecké zprávy</big>'''
** [[Experiment]]
 
*** [[Laboratorní experiment]] | [[Terénní experiment]]
 
** [[Kvaziexperiment]]
 
*** [[Anamnestický kvaziexperiment]] | [[Katamnestický kvaziexperiment]] | [[Retrospektivní kvaziexperiment]]
 
* B) Studie na pomezí experimentálního a neexperimentálního výzkumu
 
** [[Ex post facto výzkum]]
 
* C) Neexperimentální studie
 
** [[Vzorkový přehled]]
 
*** [[Popisný kvantitativní výzkum]]
 
*** [[Korelační studie]]
 
*** [[Diferenciační přehled]]
 
* D) Souhrny vědeckých studií
 
** [[Metaanalýza]]
 

Aktuální verze z 17. 10. 2020, 00:27

Srovnání kvantitativního a kvalitativního výzkumu

1. Rešerše výzkumné literatury s ohledem na vybranou oblast výzkumného zájmu

2. Vymezení výzkumné otázky a výzkumných cílů

3. Výběr příslušného kvalitativního výzkumného projektu a s ním spjaté metody sběru a analýzy

4. Časové a finanční rozplánování a organizace výzkumu

5. Realizace pilotního výzkumu

6. Paralelní a vzájemně korigovaná realizace

 • 4) Průběžné vedení záznamu o procesu sběru a analýzy dat – tzv. Terénních poznámek
 • 5) Interpretace výsledků kvalitativní analýzy dat
  • uplatnění Reflexivity během její realizace – tj. autokritiky a explicitní reflexe vlastního osobního vkladu výzkumníka do výsledků interpretace
  • formulace závěru výzkumu v podobě:
   • Zachycení struktury zkoumaného jevu – popis jeho klíčových kategorií, témat, dimenzí či aspektů
   • Klasifikace získaných dat – utřídění jednotlivých dimenzí či aspektů zkoumaného jevu
   • Modifikace stávající teorie
   • Formulace nových hypotéz či generace nové teorie či vývoj nových konceptů

7. Sepsání vědecké zprávy

8. Publikace vědecké zprávy