Relační databáze

Verze z 18. 5. 2020, 22:23, kterou vytvořil Jana.Hecova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Relační databáze je databáze obsahující relace, je tvořena několika samostatnými tabulkami a vazbami mezi nimi. Každá tabulka obsahuje již strukturovaná data o jednom jediném tématu. Relační databáze je založena na relačním modelu, na kterém je dnes založena většina komerčních databází.

Relační databáze využívají jako základ tabulky, které jsou propojeny předem nastavenými vztahy. Tabulka obsahuje jednotlivé sloupce – atributy a řádky – záznamy. Atributy tabulky určují vlastnosti objektů, které se do tabulky budou vkládat – do tabulky se vkládají objekty stejného druhu, nicméně každý vždy jen jednou.[1]

Systém řízení databáze

Systém, který má za úkol vytvářet, zpracovávat a spravovat databázi.

Nejpoužívanějšími systémy jsou:

 • Microsoft SQL server
 • My SQL (Oracle Corporation)
 • Oracle Database (Oracle Corporation)
 • DB2 (IBM)

Relace

Pojem relace vyjadřuje vztah mezi několika prvky jedné nebo více množin. Relaci můžeme definovat jako dvourozměrnou tabulku, která se skládá z řádků a sloupců a vyznačuje se následujícími vlastnostmi:

 • Každý řádek tabulky obsahuje data, která se týkají nějaké entity nebo části této entity.
 • Každý sloupec tabulky obsahuje data, která reprezentují atribut entity.
 • Buňky v tabulce musí uchovávat jedinou hodnotu, a nesmějí tedy obsahovat opakující se prvky.
 • Všechny položky v každém sloupci musí být stejného druhu.
 • Všechny sloupce musí mít jedinečný název.
 • Na pořadí sloupců v tabulce záleží.
 • Nezáleží na pořadí řádků.
 • Sada datových hodnot na každém řádku musí být jedinečná - žádné dva řádky v tabulce nesmí obsahovat identické sady datových hodnot.

(KROENKE, David M. - AUER, David J. Databáze, str. 78)

Relační model

Model vyvinul a publikoval pracovník IBM Edgar Frank Codd v roce 1970. Jedná se o datový model, ve kterém jsou data uložena v tabulkách (relacích) a vztahy mezi řádky jsou reprezentovány datovými hodnotami. Relační model je nejdůležitějším standardem současného databázového oboru. Databáze založena na tomto modelu je tvořena sadou relačních tabulek, kde má každá tabulka jedno téma. Model obsahuje tři základní modifikační akce: vložení, aktualizace a odstranění. V dnešní době se používá při návrhu a implementaci téměř všech komerčních databází.

Relační tabulky

Problémem zpracování tabulek se zabývalo mnoho učenců v 70. a 80. letech 20. století. Vzniklo několik způsobů a přístupů, jak kombinovat sady tabulek, dotazovat se na ně a zpracovávat je. Tím nejvýznamnějším, který se stal mezinárodním standardem je strukturovaný dotazovací jazyk SQL (Structured Query Language). Dnes je považován za nejvýznamnější metodu definování dat a manipulace s nimi.

Entity v relačním modelu

Pro každou entitu je definována jedna tabulka. Tabulka je podle příslušné entity i pojmenována, identifikátor dané entity je použit jako primární klíč a každý atribut entity v tabulce představuje jeden sloupec. Vztahy mezi entitami jsou vyjádřeny pomocí E-R modelu (Entity-Relationship model) - model entit a vztahů.

Klíče

Za klíč je považován jeden nebo více sloupců v tabulce, jehož hodnota identifikuje řádek.

Druhy klíčů:

 • Jedinečný klíč - identifikuje jedinečný řádek.
 • Nejedinečný klíč - potencionálně identifikuje více než jeden řádek.
 • Složený klíč - obsahuje dva, nebo více atributů. Může být buď jedinečný nebo nejedinečný.
 • Kandidátní klíč - tyto klíče jedinečně identifikují každý řádek v tabulce. Název kandidátní, protože každý z nich kandiduje na Primární klíč.
 • Primární klíč - jeden z kandidátních klíčů, který je vybrán jako klíč, dle kterého daný systém řízení databáze identifikuje všechny řádky v tabulce. Každý systém má svůj vlastní způsob vytváření a označení primárního klíče. Klíče se definují pomocí jazyka SQL. Ideální primární klíč je číselný, krátký a jeho hodnoty se nemění.
 • Cizí klíč - je-li třeba vyjádřit nějaký vztah mezi tabulkami, je potřeba umístit hodnoty z jedné tabulky do druhé a použít u toho hodnoty primárního klíče. Atribut druhé tabulky, který uchovává tyto hodnoty se nazývá cizí klíč.

Objektově - relační databáze

Databáze vytvořená databázovým systémem a poskytující rozhraní relačního modelu společně se strukturami trvalosti objektů. Jedná se například o databázi Oracle Database.

Objekt

Objekt je datová struktura, která má metody i vlastnosti. Jedná se tedy o datové položky, které popisují daný objekt.

Zdroje

Použitá literatura

 • KROENKE, David M. - AUER, David J. Databáze. Brno: Computer Press, 2015.

Odkazy

Reference

Související články

Klíčová slova

databáze, relace, tabulky, vztahy, atributy, entity, E-R model, relační databáze, klíč, SQL