Služby knihoven pro seniory, typologie a projekty

Verze z 29. 3. 2020, 14:09, kterou vytvořil Michal.Bily (diskuse | příspěvky) (Michal.Bily přesunul stránku Služby knihoven pro seniory, typologie a projekty. na Služby knihoven pro seniory, typologie a projekty: Umazání tečky v názvu)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Stáří je naše budoucnost – osobní i profesní.[1]

Senioři jsou silnou cílovou skupinou, na kterou knihovny směřují své služby. Obecně se dá konstatovat, že senioři tvoří cca 30% uživatelů knihoven.[2] Knihovny jsou si tohoto faktu vědomy a své služby seniorům samozřejmě nabízejí a poskytují.[1]

Služby seniorům

Senioři v knihovnách mají možnost využívat nejen tradiční knihovnické služby. Mnoho knihoven umožňuje seniorům získávat vědomosti a znalosti spojené s novými informačními a komunikačními technologiemi, a tak podporovat integraci seniorů do informační společnosti.[2] Knihovny služby seniorům koncipují specifickým způsobem. Proto by knihovna, jež chce být považována za přátelskou k seniorům, měla splňovat některé parametry. Tyto parametry jsou považovány za základ dobrých služeb knihoven seniorům. Pro seniory není potřeba v knihovně budovat speciální fond. Výjimku tvoří senioři se smyslovým, fyzickým či mentálním handicapem.[1]

 • Registrace do knihovny za zvýhodněnou cenu - Senioři se většinou ocitnou ve skromnějších podmínkách, po opuštění pracovního procesu. A právě senioři jsou z hlediska materiálního zabezpečení skupinou, jež potřebuje sociální solidaritu. Tato solidarita je v různé míře součástí národních politik většiny evropských států včetně ČR.
 • Asistenční služba - V každé knihovně, která je přátelská k seniorům, by měla/y pracovat kontaktní osoba/y (zaměstnanec/zaměstnanci) se specializací na práci se seniory.
 • Dálkové služby - Knihovna využívá všech prostředků vzdálené komunikace, nabízí dálkové služby. Jedná se o e-mailovou komunikaci, SKYPE, ICQ, ev. komunikaci prostřednictvím sociálních sítí.
 • Služba doručování výpůjček do domu - Službou lze poskytovat donášku, dovážku, případně zásilku. Vždy záleží na možnostech knihovny. Doporučeným intervalem pro pravidelné doručování dokumentů je cca 1měsíc, vždy stejný konkrétní den v týdnu.[1]. Př. Městská knihovna Slavoj Dvůr Králové nad Labem[3]
 • Vhodné fyzické a technické podmínky - knihovna vytváří vhodné fyzické a technické podmínky a opatření umožňující samostatný pohyb a pobyt uživatelům – seniorům. Př. Bezbariérový přístup do knihovny, vhodně osvětlit přístupové cesty, snadné otevírání dveří do budovy.[1] Př. Knihovna Jiřího Mahena v Brně[4]
 • Web pro seniory - Webové rozhraní knihovny musí splňovat pravidla přístupnosti podle metodiky WCAG 2.0. Cílem je, aby se senior mohl samostatně dostat k informacím uvedeným na stránkách, aniž by byl znevýhodněn možným zhoršením senzorických, motorických či kognitivních schopností. Webové stránky musí samozřejmě dodržovat všechny další obecně platná pravidla: dobrou strukturu, přehlednost, srozumitelnou navigaci, na hlavní stránce poskytovat dostatečné informace o chodu knihovny, a další.[1] Př. Městská knihovna Rakovník[5]
 • Spolupráce a propagace - Knihovna spolupracuje s organizacemi, které se věnují práci se seniory zejména na místní a regionální úrovni. Jedná se zejména o domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, církevní a charitativní zařízení, denní stacionáře, zájmová sdružení, kluby seniorů, atd. Knihovna spolupracuje s ostatními knihovnami na regionální i celostátní úrovni, které se věnují práci se seniory.[1]Př. www. Seniorum.cz[6], sedesatka.cz[7], e-senior.cz[8]

Vzdělávací aktivity

Knihovna přátelská k seniorům má široké pole působnosti, pořádá aktivizační programy pro seniory, především vzdělávací. Nabízí se pestrá paleta aktivit, které napomáhají aktivizaci seniorů a jejich zapojení do činností prospěšných jim i společnosti. Minimálním požadavkem je Virtuální Univerzita 3. věku.[1]

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

VU3V je distanční forma U3V. Výuka je rozšířena i do míst, ve kterých není vysoká škola a nabídnou tak možnost zájmového vzdělávání seniorům. Vzdělávání je založeno na informačních a komunikačních technologiích. Základ semestrálních kurzů je tvořen multimediálními přednáškami vedenými akademickými pracovníky. Výuka VU3V zahrnuje skupinové přednášky, samostatné testy, komunikaci s lektorem a další aktivity.[1] př. www.e-senior.cz[8]

Univerzity třetího věku (U3V)

Jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Poskytují občanům seniorského věku vzdělání na vysokoškolské úrovni. U3V musí být garantovány univerzitou nebo soukromou vysokou školou. Vzdělávání na U3V je založeno na osobním rozvoji, nemají nárok na vysokoškolský titul. Účastníci kurzů mají statut posluchače univerzity. Vyučujícími jsou vysokoškolští učitelé, profesoři, docenti.[1]př. Knihovna Kroměřížska[9]

Akademie třetího věku (A3V)

A3V je středně náročná forma zájmového vzdělávání s volnější tematickou strukturou (nemusí jít o ucelené studijní programy). Kromě přednášek a diskuzí se pořádají i různé aktivity, např. exkurze, práce v zájmových kroužcích. Lektory bývají pedagogové středních i vysokých škol, odborníci z praxe. Výuka probíhá v krátkodobých nebo dlouhodobých cyklech (semestrech). Potvrzení o absolutoriu se vydává na základě prezence. Podmínkou přijetí ke studiu je zájem, odevzdání vyplněné přihlášky.[1]př. Knihovna Jiřího Mahena v Brně[4]

Volné vzdělávací tematické cykly pro seniory

Tyto cykly se blíží A3V, jsou však ještě volněji koncipované a tematicky rozptýlené, účast je nepravidelná, účastníci obvykle netvoří ucelenou skupinu, třídu, vybírají si jen jednotlivá témata. Formálně jde nejčastěji o přednášky spojené se závěrečnou diskuzí.[1]př. Městská knihovna Velké Meziříčí

Kurzy

Jedná se o ucelený soubor přednášek, seminářů, cvičení atd. spojených společným tématem a obvykle také osobou vyučujících. Bývají ukončeny ústní zkouškou, písemným testem, může být i praktické ověřování. Zásadní pro účastníka bývá účast na celém kurzu. Po absolvování kurzu získává účastník obvykle osvědčení či certifikát. Knihovny nejčastěji pořádají kurzy počítačových/digitálních dovedností, tj. základy práce s PC.[1] Př. Městská knihvona Český Těšín[10]

 • Jazykové kurzy - př. Městská knihovna Dobříš, Městská knihovna Humpolec
 • Občanské vzdělávání - ekonomická gramotnost, péče o zdraví aj. Př. Městská knihovna Chrudim[11]
 • Rukodělné kurzy - jsou orientované na různé druhy ručních prací, často oživující polozapomenuté techniky, př. paličkování. Nejčastějšími účastníky bývají ženy.
 • Výtvarné kurzy - od kurzů malby a kresby.[1] Př. Městská knihovna Sedlčany

Akce

 • Trénování paměti - V těchto kurzech vznikají mezi účastníky užší přátelské vztahy. Po absolvování prvních lekcí odkládají ostych, úspěchy ostatních i vlastní je inspirují k dalším výkonům. Ochotněji a lépe plní domácí úkoly. Senioři dostanou návod na to, jak si lépe zapamatovat, lépe se soustředit na všední úkoly, jak zvládnout mimořádné události. př. Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana[12]
 • Kulturní, poznávací a společenské akce - Při realizaci a plánování aktivit je třeba se seniory spolupracovat, aby nebyli jen účastníky, ale aktivně se na programem podíleli. Např. besedy, divadelní představení, literární večery, koncerty
 • Kluby seniorů - Jsou neformální platformou. Senioři se nemusí přihlašovat ani chodit na akce pravidelně.
Senioři píší Wikipedii
 • Pohybové aktivity pro seniory
 • Senioři píší Wikipedii - Senioři jako tvůrci a zejména korektoři wikipedie. Zájem je velký, díky jejich celoživotním zkušenostem a znalostem. př. Knihovna Přerov[13]
 • Reminiscenční techniky (práce se vzpomínkami) - Tyto techniky pomáhají v terapeutické rovině, v knihovnách však jde o tzv. oddechovou úroveň. Účastníci jsou podněcováni ke vzpomínkám a diskuzi o minulosti. Jde o společenskou interakcí v příjemném prostředí. Vzpomínky pomáhají posílit paměť seniorů, rozvíjet jejich kreativitu, překonat pocity izolace. Podle počtu osob jsou buď individuální nebo skupinové

Integrační aktivity

Knihovna pořádá cílené mezigenerační/integrační aktivity

Senioři čtou dětem

Senioři čtou dětem z MŠ, event.1. stupně ZŠ. Senior je v roli „lektora“. Nejobvyklejším příkladem jsou tzv. pohádkové babičky (dědečkové), kteří pravidelně ve vyhrazených hodinách předčítají dětem. př. Portál pro aktivní seniory www.i60.cz[14]

Děti/adolescenti

Děti/adolescenti čtou seniorům.[1] Př. Masarykova veřejná knihovna Vsetín[15]

Odkazy

Reference

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 MAZUROVÁ, Hana a Zlata HOUŠKOVÁ, ed. Rovný přístup - knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 1. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2016, 87 s. ISBN 978-80-7050-674-5.
 2. 2,0 2,1 GAJDUŠKOVÁ, Helena, Kateřina JANOŠKOVÁ, Marie POKORNÁ a Katarína VANDLÍKOVÁ. Komunitní knihovna a senioři: Metodický materiál. 1. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2012, 27 s. ISBN 978-80-904967-2-9.
 3. Služby: rozvoz dokumentu. Slavoj.cz [online]. ©2014 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.slavoj.cz/sluzby/rozvoz-dokumentu.html.
 4. 4,0 4,1 Senioři: Kulturní akademie třetího věku. Kjm.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.kjm.cz/ka3v2015.
 5. Senioři. Knihovna-rakovnik.cz [online]. ©2011 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.knihovna-rakovnik.cz/seniori/.
 6. Seniorum [online]. ©2008-2009 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.seniorum.cz/.
 7. Šedesátka. Sedesatka.cz [online]. ©2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.sedesatka.cz/.
 8. 8,0 8,1 Portál vzdělávání seniorů. E-senior.czu.cz [online]. ©2013-2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://e-senior.czu.cz/.
 9. Služby: vzdělávání. Knihkm.cz [online]. ©2016 [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.knihkm.cz/sluzby/vzdelavani/univerzita-iii-veku.html.
 10. Senioři: Počítačové kurzy. Knihovnatesin.cz [online]. [cit. 2016-12-28]. Dostupné z: http://www.knihovnatesin.cz/pocitacove-kurzy.
 11. Pro seniory. Knihovna-cr.cz [online]. ©2016 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: http://www.knihovna-cr.cz/pro-seniory.
 12. Trénování paměti pro seniory. Knihovnabbb.cz [online]. ©2010-2016 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z:http://www.knihovnabbb.cz/trenovani-pameti-pro-seniory.
 13. Senioři píší Wikipedii. Knihovnaprerov.cz [online]. ©2015 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: http://knihovnaprerov.cz/aktuality/akce/197-seniori-pisi-wikipedii.
 14. Babičky a dědečkové opět čtou dětem. Www.i60.cz [online]. ©2015 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: http://www.i60.cz/clanek/detail/9306/babicky-a-dedeckove-opet-ctou-detem.
 15. Knihovna Vsetín. Mvk.cz [online]. 2008 [cit. 2016-12-29]. Dostupné z: http://www.mvk.cz/knihovna/vsetin/vypis-akci-10065/.

.

Literatura

 • GAJDUŠKOVÁ, Helena, Kateřina JANOŠKOVÁ, Marie POKORNÁ a Katarína VANDLÍKOVÁ. Komunitní knihovna a senioři: Metodický materiál. 1. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna, 2012, 27 s. ISBN 978-80-904967-2-9.
 • MAZUROVÁ, Hana a Zlata HOUŠKOVÁ, ed. Rovný přístup - knihovna přátelská k seniorům: metodická příručka pro práci knihoven se seniory. 1. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2016, 87 s. ISBN 978-80-7050-674-5.

Souvisejíci články

Zdroje obrázků

Klíčová slova

Služby, senioři, čtení,