Srovnejte efektivitu tržní a centrálně plánované ekonomiky s ohledem na roli informací v ekonomice

Verze z 4. 4. 2017, 15:27, kterou vytvořil Tereza.Hrychová (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Základní pojmy

Tržní ekonomika - typ ekonomiky, kde jsou ceny určovány prostřednictvím nabídky a poptávky na trhu. [1]

Centrálně plánovaná ekonomika - ekonomický systém, kde zásadní roli hraje stát. Ten určuje, co, jak a v jakém množství bude vyráběno. Plány na výrobu se vytvářejí na několik let dopředu.[2] Plánovaná ekonomika je často spojována se socialistickými nebo komunistickými diktaturami, kde hospodářství fungovalo na základě centrálně pánované ekonomiky, nejčastěji v pětiletých cyklech, tzv. pětiletkách. Je ovšem nutné podotknout, že i kvóty Evropské unie jsou prvkem plánování v ekonomice. V obecném jazyce se plánování označuje komplex vzájemně svázaných rozhodnutí o alokaci našich disponibilních zdrojů. [3]

Role informací v ekonomice

V současné době se ve spojitosti ekonomie a role informaci skloňují dva pojmy. Je to informační ekonomika a ekonomie informací. Ekonomie informaci je oblast zkoumání v rámci ekonomické vědy, která se zabývá problematikou role informace v ekonomických procesech. [4]

Základním problémem informací v ekonomice je, že nikdy nejsou všechny soustředěny do jednoho zdroje. Informace nikdy neexistují v koncentrované nebo integrované formě, nýbrž pouze jako útržky neúplných a často rozporuplných informací, které jsou rozptýleny mezi všechny zúčastněné nezávislé subjekty. Jak již bylo výše uvedeno, ekonomika se bez plánování neobejde. Spor se točí kolem otázky, kdo dokáže využívat informace efektivněji. Zda má být plánovaní podřízeno jedné centrální autoritě nebo rozděleno mezi mnoho jednotlivců.

Plánovaná ekonomika

V plánované ekonomice jsou všechny relevantní informace potřebné k ekonomickému plánování soustřeďovány centrálně na jednom místě, či orgánu, který rozhoduje o směřování ekonomiky. Efektivita a úspěšnost centrálního plánování může být pouze v případě, že se podaří řídícímu orgánu dodat všechny relevantní informace jež jsou mezi jednotlivci a měly by být použity. Posouzení relevance dodaných informací je přímo závislá na odbornosti pracovníků řídícího orgánu. V případě, že by se jednalo o vhodně vybrané experty, je možné, že by jejich odbornost umožnila lépe využít získané informace než v případě velkého množství jednotlivců. Ekonomické problémy vznikají pouze v důsledku změn, z nichž většina je tak malá, že je statistika není schopna zachytit A právě statistika je jedním z důležitých zdrojů dat pro centrální autority. Statistik vznikají právě abstrahováním malých změn, které jakoby pocházejí z jednoho druhu zdroje, ale ve skutečnosti jsou mezi nimi velké rozdíly z hlediska místa, kvality a dalších detailů, které je tvoří navzájem odlišnými. Centrální plánovaní nemůže na základě statistik brát v úvahu okolnosti místa a času, a není tak schopna pružně reagovat na specifické lokální problémy nebo změny. [5]

Tržní ekonomika

V prostředí tržní ekonomiky jsou informace relevantní a klíčové informace roztříštěny mezi velký počet osob. Každá z osob disponuje určitými jedinečnými informacemi, ale zároveň nemá k dispozici informace, kterými disponují jiní. Zdá se, že klíčem k úspěchu je poskytnutí dodatečných informací jednotlivcům, které potřebují, aby mohli sladit své plány s ostatními. [5] Výhodou tržní ekonomiky, je dokáže mnohem pružněji reagovat na poptávku vyvolanou změnami Instituce zodpovědná za centrální plánování těchto pružných reakcí není schopna, protože není schopna dostatečně rychle získat všechny potřebné a relevantní informace. Jedním z určujících faktorů v tržní ekonomice je cena, která je určována na trhu střetem nabídky a poptávky. V prostředí s roztříštěnými informacemi může právě cena působit jako koordinační faktor nezávislého jednání různých lidí , jako subjektivní hodnoty pomáhají jednotlivci koordinovat jeho plány. Cenový systém lze chápat jako systém sdělování informací. Hlavním rysem tohoto systému je úspornost informací, se kterou funguje, respektive to, jak málo potřebují individuální účastníci vědět, aby byli schopni podniknout správnou akci. [5]

Odkazy

Reference

  1. Tržní ekonomika. In: Wikipedia [online]. 2001-, poslední aktualizace 11. února 2016 [cit. 2016-05-01] Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%BEn%C3%AD_ekonomik [1]
  2. Plánovaná ekonomika. In. Wikipedia [online]. 2001-, poslední aktualizace 6. dubna 2016 [cit. 2016-05-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1novan%C3%A1_ekonomika 2016-05-01].
  3. Von Hayek, Friedrich A. Využívaní informací ve společnosti. In: Liberální ekonomie: kořeny euroamerické civilizace. Praha: Prostor, 1993
  4. OČKO, Petr. Ekonomika podniku v éře informační společnosti. Praha. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2010 [cit. 2016-01-05]. Dostupné z:http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1136
  5. 5,0 5,1 5,2 Von Hayek, Friedrich A. Využívaní informací ve společnosti. In: Liberální ekonomie: kořeny euroamerické civilizace. Praha: Prostor, 1993