Vyložte pojem „integrovaný automatizovaný knihovní systém“, charakterizujte jeho hlavní subsystémy, resp. moduly a jejich vzájemné vazby.

Automatizovaný knihovní systém (AKS) definuje Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy jako ,,Aplikační software (...) určený k automatizaci procesů realizovaných v knihovně. Obvykle má modulární strukturu; typické moduly jsou akvizice, katalogizace, OPAC, výpůjčky a MVS, správa seriálů. Zpravidla obsahuje i nástroje pro zapojení do sítě knihoven a pro komunikaci s externími zdroji. [1]

Charakteristika pojmu

Automatizace knihoven se v době informační společnosti stala nezbytným předpokladem pro naplnění požadavku uživatelů na dostupnost knihovnických a informačních služeb v režimu 24/7 a potřeb knihovníků sdílet záznamy a umožnit dostupnost bibliografických informací z různých knihoven. Poskytování automatizovaných služeb umožnilo v mnohem větší míře kvalitnější, rychlejší a efektivnější uspokojování těch nejnáročnějších požadavků čtenářů a uživatelů. Přínosem automatizace bylo odstranění duplicitních činností, zejména vícenásobného ukládání dat. V automatizovaném knihovním systému se všechna data ukládají pouze jednou z jednoho vstupního místa, přičemž je možné jejich další neomezené využití. Automatizované knihovní systémy omezily náročnost knihovních procesů, kterým je v neautomatizované knihovně věnováno mnoho hodin práce. [1]

Od samého počátku procesu automatizace knihoven se software vyvíjí v heterogenním konkurenčním prostředí. Sdílená katalogizace v homogenním prostředí by sice mohla být méně problémová, ale konkurence více firem má své výhody. Nikdo nemá monopolní výhody a jeden výrobce nebo dodavatel nenutí knihovny se přizpůsobit jeho programu a standardům, které je schopen dodržovat. Programátoři se snaží vyhovět požadavkům pracovníků knihoven a většinou poskytují spolehlivý servis. Knihovny si mohou vybrat systém, který je přizpůsoben jejich typu jak výčtem funkcí, tak i cenou. [2]

Automatizace základních knihovnických činností (akvizice, katalogizace, výpůjčního procesu) bývá označována za první fázi automatizace knihoven, na niž navazují fáze další: rozšiřování informačních zdrojů o externí databáze, digitalizace a propojení knihoven s internetem. [3]

Výhody automatizace knihovního systému:

 • přístup přes jedno rozhraní
 • přístup online
 • snížení manuální práce
 • nastavení procesů na míru
 • sjednocení postupů
 • snižování chybnosti
 • odstraňování duplicity
 • statistiky [4]

Moduly

Významnou vlastností automatizovaných knihovních systémů je jejich modularita. Každý modul představuje soubor činností, pracovních procesů, které spolu obsahově souvisejí, a proto jsou zpracovány jedním programem, jenž se označuje jako modul. Tyto činnosti představují dynamické prvky systému knihovna. Všechny moduly pracují nad společnou datovou základnou a změna dat v jednom modulu se projeví na příslušných místech v ostatních modulech. Přitom je možné používat jeden či více modulů samostatně s možností postupné kompletace celého systému. [1] Není nutné hned pořizovat všechny moduly. Základem bývá katalogizace, která slouží k vytvoření základní databáze dokumentů. Přestože knihovna nemusí ihned plánovat automatizaci dalších procesů, je důležité, aby nabízený systém nákup potřebných modulů v pozdější době umožnil.[5]

Modul Katalogizace

Slouží pro kompletní zpracování dokumentů, záznamy v něm jsou děleny na bibliografickou část (jmenný a věcný popis) a popis jednotky. Bibliografický záznam je unikátní, počet záznamů jednotek je shodný s počtem výtisků daného titulu. [1] Je základním modulem, bez kterého se neobejde žádná knihovna. Slouží k evidenci knih a je také možné dokoupit evidenci periodik a AV médií. Velkým usnadněním je pro katalogizátora funkce sdílené katalogizace, kdy knihovna může protokolem Z39.50 stahovat záznamy již jednou zapsaného dokumentu v jiných knihovnách, které svoje záznamy zpřístupňují prostřednictvím Z39.50 serveru. Bývá propojen s OPACem. [5]

Modul Akvizice

Akvizice dokumentů neboli doplňování fondu je proces získávání a aktualizace knihovních fondů knihovny podle jejího zaměření. Modul akvizice podporuje všechny činnosti spojené s nákupem knihovního fondu, např.: evidenci deziderát, ze kterých se při vytvoření objednávky stane akviziční záznam. [1]

Akvizice se zabývá třemi typy informací:

 • Dodavatelské informace
 • Nákladové informace
 • Bibliografické a objednávkové informace o dokumentu

Akviziční modul generuje objednávky a urgence, hlídá rozpočet na nákup dokumentů, přepočítává kurzy cizích měn atd., tedy vše, co souvisí s nákupem nových dokumentů do knihovny. [5] Jedním ze smyslů automatizace je odstranění duplicitních činností, a to zejména vícenásobného ukládání dat. Místy, kde do systému obvykle vstupuje nejvíce dat, jsou akvizice a katalogizace. Ukazuje se jako výhodné založit nejprve bibliografické záznamy a teprve z nich vytvořit objednávku. Katalog tak může vznikat již v akvizici a plní funkci jak skutečného elektronického katalogu, tak souboru objednaných dokumentů. Jinou možností je, aby v modulu akvizice byl vytvářen zjednodušený akviziční katalog, jehož záznamy budou po doplnění údajů o přijatých exemplářích dávkově převáděny do definitivního elektronického katalogu a v něm už pouze upravovány podle údajů na dokumentech.[3]

Výpůjční modul

Slouží k evidenci čtenářů, výpůjček, rezervací a poplatků uživatelů knihovny. Dodavatelé nabízejí moduly s vyšší (akademické knihovny) a nižší úrovní (malé knihovny). Vyšší úroveň nabízí rozlišování výpůjční formy, kategorie uživatelů i dokumentů a je schopna vypočítat i různé poplatky a pokuty za nedodržení výpůjční doby. Z výpůjčního modulu získáváme důležitá statistická data. Můžeme porovnávat výpůjčky u jednotlivých kategorií čtenářů nebo knih (naučné vs. beletrie…). [5] Modul umožňuje evidenci osobních údajů uživatele a  jeho jednoznačnou identifikaci (číslo záznamu). Toto číslo bývá uloženo na průkazce čtenáře, často ve formě čárového kódu. Významný je prvek zařazení čtenáře do konkrétní kategorie čtenáře, tento atribut má přímou vazbu na nastavení výpůjček (např. délka výpůjčky, poplatky za registraci. [1]

Modul Správa seriálů

Obsahuje řadu funkcí jako je předplatné, urgence nedodaných čísel, cirkulaci, vazbu seriálů, určuje předpokládaná data dodání. Ze strany pracovníků knihoven vyžaduje přesnost a aktuálnost při zadávání dat. [5] Modul pro správu seriálů, ať už je samostatný nebo v kombinaci s modulem akvizice, patří mezi nejsložitější části systému. [3]

Modul Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Umožňuje zajišťovat meziknihovní službu, tj. objednávat čtenáři dokumenty z fondu jiných knihoven, pokud ji nenajde ve své vlastní mateřské knihovně. Minimální požadavky v dotazu jsou autor, titul, jméno a číslo vypůjčitele. Modul by měl umožňovat komunikaci mezi půjčující a žádající knihovnou, generovat zprávy pro vypůjčovatele o vývoji jeho požadavků, umožnit vstup zpráv od půjčující knihovny. [5]

Modul evidence periodik

Slouží k evidenci docházejících periodik. Umožňuje získat přehled o jejich počtu, o předplatném, placení faktur a o dodavatelích. Může obsahovat i upozornění na nedošlá čísla časopisů pro urgenci. [1]

Modul OPAC

Umožňuje umístění katalogu na internetu. Mezi jeho funkce patří vyhledávání titulu podle různých hledisek (autora, názvu, místa vydání, roku vydání apod.). Umožňuje elektronické objednávání knih a jejich rezervaci. Uživatel může prostřednictvím online katalogu získat informace o stavu svých výpůjček, objednávek a rezervací. [1] Je to modul určený primárně pro uživatele/čtenáře/návštěvníky knihovny, kteří jeho prostřednictvím vyhledávají v katalogu knihovny i jiných zdrojích a využívají některé služby spojené s půjčováním dokumentů (vše v závislosti na schopnostech daného knihovního systému). Vyhledávání v rámci OPACu by mělo být vysoce variabilní, aby jej mohli snadno a úspěšně používat jak uživatelé, kteří chtějí vyhledávat jednoduchým způsobem, tak uživatelé upřednostňující kombinované, pokročilé vyhledávání. [6]

Příklady integrovaných automatizovaných knihovních systémů

ALEPH

Plně automatizovaný integrovaný knihovní systém Aleph je produktem jeruzalémské společnosti ExLibris, která distribuuje své produkty po celém světě. Systém Aleph umožňuje vyhledávání pro akademické účely, výzkumy, ale i v národních knihovnách. Je flexibilní, jednotlivé části lze kombinovat a tak si uživatel může upravit systém podle vlastních potřeb. Nabízí také možnost propojení s dalšími systémy a tím umožňuje široké možnosti sdílení zdrojů z databází atd. Během 20 let inovací tohoto knihovního systému se Aleph vyvinul ve vysoce integrovaný knihovní systém Aleph 500, který disponuje těmito moduly:

 • Katalog: záznamy mohou být zpracované v neMARCovském i MARCovském zpracování, navíc podporuje USMARC, UNIMARC, UKMARC, MARC21 a DANMARC a německý katalogizační formát MAB.
 • OPAC: uživatelům jsou nabízeny funkce pro vyhledávání, jako je filtrování, upřesnění, třídění záznamů, porovnávání dřívějších výsledků s těmi aktuálními a odkazy na další vyhledávání v dalších kategoriích záznamů.
 • Výpůjčky: umožňuje definovat délky výpůjček podle statusu čtenáře, statusu položky, lokace a kalendáře. Provádí okamžité kontroly rezervací a výpůjček čtenářů. Lze prodlužovat výpůjčky, zobrazovat jejich seznam a rezervací pro tisk. Součástí je modul Čítárna (Studovna),který v sobě nese informace o dokumentech pro použití v knihovně.
 • Mezi další moduly patří: meziknihovní výpůjční služby, akvizice/seriály, správa konfiguračních tabulek (ALEPHADM).[7]

CLAVIUS

Knihovní systém Clavius je integrovaný knihovní systém. Má neomezenou délku vstupních polí všech údajů. Možnost ukládání všech druhů dokumentů do jedné společné báze. Celková délka záznamu stejně jako počet záznamů v databázi nejsou systémem omezeny. Umožňuje široké možnosti vyhledávání všech druhů dokumentů a tvorby rešerší. Využivá technologie čárových kódů ve všech modulech při manipulaci s dokumenty. Jeho základní část tvoří:

 • Akvizice: volitelná součást systému Clavius řešící problematiku nákupu fondu.
 • Katalogizace: tvoří základní část celého integrovaného systému. Standardně jsou k dispozici režimy pro katalogizaci monografií, AV médií, hudebnin, periodik, analytického popisu článků periodik, atp. Mezi jednotlivými záznamy lze snadno vytvářet vazby.
 • Evidence periodik správa seriálů: tento režim umožňuje popis jednotlivých titulů periodik podle pravidel AACR2 a podrobnou evidenci jednotlivých čísel.
 • Audiovizuální média a elektronické zdroje: modul je integrován jako rozšíření funkcionality modulů katalogizace, vyhledávání a výpůjční protokol. Toto rozšíření dovoluje provádět katalogizaci gramodesek, magnetofonových kazet, CD a DVD disků, videokazet, elektronických zdrojů a dalších příbuzných druhů dokumentů.
 • Modul vyhledávání ( OPAC ): slouží k rychlému provedení dotazu nad celou bází všech druhů dokumentů a autorit a k zobrazení výsledků v přehledových tabulkách. Jednoduché vyhledávání podle autora, názvu dokumentu, klíčových slov a předmětových hesel nebo kombinované vyhledávání podle všech ukládaných údajů.
 • Výpůjční protokol: modul standardně řeší evidenci čtenářů, výpůjček a poplatků. Samozřejmostí je plné využití technologie čárového kódu. Méně obvyklou možností je výhodné ovládání řady dialogů na obrazovce modulu scannerem pomocí sady čárových kódů na tzv. tabletu. [8]

Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 KRATOCHVÍLOVÁ, Monika. Ovládání automatizovaného knihovního systému v relevantních modulech. [online] [cit. 2017-03-28]. Dostupné také z: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/07_ovladani_akis_05.pdf
 2. STÖCKLOVÁ, Anna. Automatizace v knihovnách České republiky Ikaros. [online] 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 2017-03-29] Dostupné také z: https://ikaros.cz/automatizace-v-knihovnach-ceske-republiky
 3. 3,0 3,1 3,2 MIKA, Jiří. Vliv zavádění automatizovaných knihovnických systémů na organizaci a provoz knihovny. Knihovnická revue. [online] Kladno, 2000, č. 1 [cit. 2017-03-28]. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0001/0001006.html
 4. KRČÁL, Martin. Knihovnické systémy a standardy. [online] Brno, 2014. [cit. 2017-03-28]. Dostupné také z: http://slideplayer.cz/slide/6909724/
 5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 LUŠKOVÁ, Lucie. Stav automatizace knihoven plzeňských středních škol. Západočeská univerzita v Plzni. [online] Plzeň, 2012. [cit. 2017-03-28]. Dostupné také z: https://dspace5.zcu.cz/handle/11025/4774
 6. CELBOVÁ, Iva. Internet jako brána uživatele do informačního systému knihovny. [online] 2002. [cit. 2017-03-28]. Dostupné také z: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/ks2002/2002-1-047.pdf
 7. ZELLEROVÁ, Věnceslava. ALEPH. WikiKnihovna. [online] 2012. [cit. 2017-03-29]. Dostupné také z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/ALEPH
 8. Clavius - základní informace. Knihovní systémy Clavius a LANius. [online] [cit. 2017-03-29]. Dostupné také z: http://www.lanius.cz/clavius/info.htm

Související články

OPAC
Automatizace procesu akvizice
Knihovnické automatizované systémy a knihovnický software
Pojednejte o knihovním systému jako součásti informačního systému
Výpůjční proces v automatizovaných knihovnických systémech

Klíčová slova

automatizovaný knihovní systém, integrovaný automatizovaný knihovní systém, automatizace, knihovna