Čivost

Schopnost vnímat počitky a rozlišovat jejich intenzitu. Zjišťovat tak stav vnějšího i vnitřního prostředí.

 • Čití je proces získávání jednoduchých informací z vnějšího i vnitřního prostředí a jejich transformování do podoby nervových impulzů, které mozek dále využívá. K tomuto účelu jsou využívány smyslové orgány (analyzátory). Ty se skládají z receptorů, dostředivého nervu (směřujícího z periferie do CNS) a příslušné senzorické oblasti v mozku (obvykle jde o senzorickou kůru).
 • Základní vlastností receptorů je jejich citlivost (senzitivita) vůči změnám vnějšího či vnitřního prostředí (viz Psychofyzika)
 • Senzorická adaptace = Změna senzitivity smyslových orgánů v reakci na přetrvávající změny ve vnějším prostředí. Příkladem je přivyknutí očí na tmu. Tento jev je odlišný od habituace (viz Učení).
 • počitek (Sensation) = Odraz jednoduchých vlastností předmětů a jevů okolního světa, které bezprostředně působí na smyslové orgány (např. červená barva jablka). Tento termín byl zaveden ve strukturalistickém výkladu vnímání (Goldstein, 2008).
 • Vlastnosti počitků:
 • kvalita
 • intenzita
 • trvání
 • Vjem je soubor počitků (např. červené, kulaté, voňavé, spadlo ze stromu = jablko)

Počitkové prahy

Dolní (absolutní) podnětový práh

 • nejnižší intenzita podnětu, která vede ke vzniku příslušného smyslového počitku
 • někdy definován jako úroveň intenzity podnětu, kterou jedinec zaregistruje v 50% prezentací (vlivem např. únavy nemusí být podnět vždy zaregistrován)
 • Příklady:
 • zrak: plamen svíčky umístěný za jasné tmavé noci (např. ve vzdálenosti 50 km od pozorovatele)
 • sluch: tikot hodinek vzdálených 6 m od pozorovatele ve velmi tichém prostředí
 • chuť: jeden gram kuchyňské soli rozpuštěný v 500 litrech vody
 • čich: jedna kapka parfému rozptýlená v třípokojovém bytě
 • hmat: pád včelího křídla na tvář z výšky 1 cm

Horní podnětový práh

 • nejvyšší intenzita počitku, na kterou analyzátory reagují ještě specificky, tj. vznikem počitku příslušné kvality (při dalším zvyšování nenastává buď žádná odezva nebo přichází bolest)

Rozdílový práh

 • nejmenší rozdíl mezi dvěma podněty různé intenzity, který vede ke vzniku dvou počitků či vjemů
 • změna velikosti podnětu, kterou je subjekt schopen zaregistrovat v 50 % pokusů

Weberův zákon (E. Weber, viz Psychofyzika) = při vyšších intenzitách podnětů se rozlišovací schopnost lidských smyslových orgánů snižuje

Smyslové orgány

 • specializace na recepci různých druhů podnětů - různé formy fyzikální a chemické energie
 • dělení:
 • část periferní - receptory
 • část centrální - analyzátory

Receptor

systém čivých buněk specializovaných na příjem určitého druhu energie

 • (mechanické, chemické, světelné podněty)
 • buňky spojeny s nervovými vlákny (axony), které vedou generované impulsy do mozku (do korového centra příslušného smyslového orgánu = analyzátoru)
 • transdukce (jakákoliv přeměna jednoho stimulu na druhý) podnětů v nervové procesy(zakódovány informace o prostředí)
 • dělení receptorů podle přijímané informace:
 • mechanoreceptory (tlak, mechanické podněty)
 • chemoreceptory (chemické substance)
 • fotoreceptory (světlo)
 • termoreceptory (teplo)
 • dělení receptorů podle prostředí:
 • exteroreceptory – informace z vnějšího prostředí (zrak, sluch, čich, chuť, hmat)
 • interoreceptory – informace z vnitřního prostředí
 • proprioreceptory – informace o pohybu, poloze a rovnováze těla
 • visceroreceptory – informace o trávení, dýchání, vylučování...
 • různé druhy podnětů působí na týž receptor - týž dojem
 • podnět aplikovaný na různé receptory - dojmy různé (zákon specifických smyslových kvalit (J. Müller))
 • každý smyslový orgán reaguje na stimulaci specifickým vjemem
 • podnět vyvolá v receptoru akční potenciál (AP) - při překročení určité kritické hodnoty - vznik AP v nervovém vlákně - vzruch přenesen aferentními drahami do mozku - v mozkové kůře mají jednotlivé smyslové orgány svá lokalizovaná centra - zpracování informací zakódovaných ve vzorech nervových impulsů
 • J. Gibson chápe vnější smysly jako funkční systémy, ne jako kanály pro smyslové kvality. Jsou pro něj aktivními orgány, které jsou vzájemně propojeny, neregistrují energii, ale strukturovanou energii - informaci, činnost smyslových orgánů. Senzorické procesy = fyziologický základ vnímání.

Analyzátor

 • korová centra smyslových orgánů (modalitně specifická)
 • analyticko - syntetická činnost + její transformace ve výsledný smyslový vjem (p. fenomén)
 • adaptace smyslového orgánu: při dlouhodobém působícího podnětu, snížení prahu čivosti, výrazná u čichu a zraku, méně u sluchu, silné podněty - jen zvolna nebo vůbec
 • senzibilizace = zvýšení čivosti při spolupůsobení podnětů, někdy vyjadřuje stav potřeb org.
 • reakční čas = doba mezi působením na receptor a jeho uvědoměním (u různých smyslů různá)

Zrak

 • zrakovým podnětem je elektromagnetické vlnění, na které reaguje sítnice
 • každé elektromagnetické vlnění má svoji vlnovu délku a lidský zrak senzitivně reaguje na vlnové délky o rozsahu 350-750 nanometrů (milimikronů) - (např. červená barva má 700 nm, zelená 521 nm, modrá 480 nm)
 • recepčním orgánem je sítnice, zrakové podněty jsou na ni přiváděny optickým aparátem oka (rohovka, zornice, čočka) = sítnice je síť čivých buněk, které transformují světlo do podoby nervových vzruchů (skrze oční nerv)
 • tyčinky - rovné, tenké, na periferii sítnice, k nočnímu vidění, rozlišují pouze černou a bílou
 • čípky - silné, klínovité, ve středu sítnice, k barevnému vidění
 • žlutá skvrna - místo ve středu sítnice, díky kterému nejlépe vidíme detaily, přepis světla do podoby nervových vzruchů umožňují fotoreceptory, chemické látky pohlcující světlo (např. rhodopsin), obsažené v tyčinkách a čípcích
 • slepá skvrna – místo, kde zrakový nerv opouští oko
 • adaptace na světlo = od “tyčinkového vidění” k “čípkovému”
 • adaptace na tmu = naopak
 • paobrazy = senzorický fenomén, k němuž dochází při rozdílné stimulaci různých oblastí sítnice
 • barevné vidění - barvy existují pouze v lidské mysli
 • podle konkrétní vlnové délky vnímáme konkrétní barvu, podle konkrétní výšky (amplitudy) vlnové délky vnímáme konkrétní jasnost barvy
 • 2 druhy míšení barev:
 • aditivní – kombinování světel různých vlnových délek; příklad kombinace modré, zelené a červené v podobě teček na televizním obrazu
 • subtraktivní – kombinace barev na malířském plátně (psychologové)
 • trichromati = lidé s normálním barevným viděním
 • dichromati = lidé, kteří nerozlišují červenou od zelené nebo modrou od žluté (částečná barvoslepost)
 • monochromati = černobílé vidění (úplná barvoslepost)

Sluch

 • podnětem je vlnění vzduchu vyvolané chvěním předmětů - stlačování a rozpínání molekul vzduchu - změny tlaku vzduchu
 • sluchový receptor je Cortiho orgán ve vnitřním uchu, obsahující sluchové buňky
 • zvukové vlnění má frekvenci (Hz/s) a amplitudu
 • lidé jsou schopni vnímat zvukové vlny v rozmezí 20 – 20.000 Hz, nejcitlivější jsme k 1.000 – 4.000 Hz
 • amplituda se projevuje subjektivně jako hlasitost (dB - decibel), zvuky nad 90 dB působí jako stresory

Čich

 • čichovým podnětem jsou molekuly chemických látek rozptýlené ve vzduchu
 • receptorem jsou čichové buňky – řasinky
 • nástrojem (nejen) vnitrodruhové komunikace, např. díky feromonům (chemické látky vylučované tělními žlázami)

Chuť

 • podnětem jsou chemické látky rozpuštěné ve slinách (99% obsah vody), ve vodě či jiných tekutinách
 • receptorem jsou vláskové buňky v chuťových pohárcích - papily

Kožní smysly

 • vnímáme:
 • dotek
 • tlak
 • teplo
 • bolest
 • receptory dotyku jsou Meissnerova tělíska a receptory tlaku jsou Pacciniho tělíska
 • receptory pro chlad jsou Krauseho tělíska a receptory tepla jsou Ruffiniho tělíska
 • proprioreceptory - polohu a rovnováhu lidského těla zaznamenává vestibulární aparát ve vnitřním uchu

Teorie čití

Johannes Muler (1801 – 1858)

 • Německo, fyziolog
 • nervy každé smyslové soustavy přenáší pouze jeden druh informace (“určitou energii či kvalitu”): zrakové nervy vedou pouze počitky světelné, sluchové nervy počitky zvukové

Ernst Heinrich Weber (1795 – 1878)

 • Viz Ernst H. Weber
 • Německo
 • zkoumal citlivost smyslových orgánů
 • zabýval se minimálním dotykovým podnětem, potřebným k vyvolání dotykového podnětu
 • tvrdil, že nejmenší rozdíl mezi dvěma podněty, který můžeme vnímat, není objektivní, ale subjektivní
 • dokazoval to pokusy se závažími, které v různém pořadí předkládal dobrovolníkům
 • zjistil, že čím větší byla počáteční hmotnost závaží, tím více se musel zvětšit rozdíl mezi jednotlivými hmotnostmi, aby jej subjekt vnímal
 • čím byla počáteční hmotnost menší, tím menší závaží stačilo k postřehnutí rozdílu
 • Weberův zákon je prvním tvrzením svého druhu a vyjadřuje přesný vztah mezi světem fyziky a psychologie

Hermann von Helmholtz (1821 – 1894)

 • Viz Hermann von Helmholtz
 • Německo
 • nepovažoval se za psychologa
 • vynálezce oftalmoskopu, měřil rychlost, kterou se nervový vzruch přenáší nervovými vlákny
 • zabýval se barevným viděním a tvrdil, že sítnice má tři druhy receptorů a každý z nich má chemickou citlivost na jednu ze základních barev (červená, modrofialová, zelená)
 • Young-Helmholtzova trichromatická teorie - vizuální systém obsahuje tři typy receptorů, z nichž každý je senzitivní vůči jiným vlnovým délkám
 • Heringova teorie protikladných procesů - existence tří základních recepčních jednotek, tvořených dvojicemi barev (červená-zelená, žlutá-modrá, černá-bílá) - když na nás působí červené světlo, vnímáme červenou barvu a vnímání zelené je přitom inhibováno
 • upozornil na významný rozdíl mezi počitkem (podrážděním tyčinek na sítnici světlem jakékoli barvy a následným impulzem zrakového nervu) a vjemem (smysluplnou interpretací, kterou mysl vyvozuje z přicházejícího impulzu)
 • Rezonanční teorie (teorie místa) - Helmholtz předpokládal, že různá místa bazilární membrány (Cortiho orgánu v uchu) jsou naladěna na zvuky rozdílné frekvence

Gustav Theodor Fechner (1801 – 1887)

Fechnerův zákon (Zdroj: www.columbia.edu)
 • Viz Gustav T. Fechner
 • Německo
 • Fyzik a matematik
 • Vymyslel pojem psychofyzika = vědecká disciplína snažící se vystihnout fyzikálními zákony psychické děje (mezi její představitele se řadí všichni výše zmiňovaní vědci)
 • Weber-Fechnerův zákon = vzrůstá-li intenzita podnětu řadou geometrickou, roste intenzita počitku řadou aritmetickou
 • Vymyslel dodnes používané metody experimentálního měření:
 1. Metoda limitů (metoda sotva rozlišitelných rozdílů) = prahový podnět se určí tak, že experimentátor vysílá podněty jednotlivě od nejnižšího stupně a zvyšuje jejich intenzitu, dokud je subjekt nepostřehne
 2. Metoda konstantního podnětu = stanovení prahového podnětu na základě zaregistrování nebo nezaregistrování prezentovaného podnětu

Zdroje

Zdroje obrázků:

Literatura:

 • Goldstein, E. (2008) Cognitive psychology: Connecting mind, research, and everyday experience. (2nd ed., xxxvii, 552 p.) Belmont, CA: Thomson Wadsworth.