Adaptace na práci

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Vyrovnávání se s prací a identifikace s prací a organizací

Adaptace na práci

 • úroveň adaptovanosti na práci ovlivňuje sebehodnocení, vztah k druhým, životní spokojenost
 • adaptace zahrnuje:
 1. adaptibilitu – předpoklady člověka zvládat nároky pracovní činnosti (soubor schopností, zkušeností a dovedností)
 2. adaptování – proces zvládání nároků pracovní činnosti (krátkodobý nebo vleklý – potom zátěž)
 3. adaptovanost – výsledný stav, vyrovnání se s prací
 • probíhá pracovní i sociální adaptace, nemusí probíhat stejně
 • pracovní adaptace je proces průběžného konfrontování mezi požadavky na pracovníka a předpoklady pracovníka
 • probíhá po celou dobu pracovní činnosti
 • dimenze uspokojivá – neuspokojivá

Faktory ovlivňující pracovní adaptaci

 • objektivní:
 • obsah, organizace práce
 • pracovní podmínky
 • způsob vedení
 • pracovní skupina
 • hodnocení, odměňování
 • subjektivní
 • odborná připravenost
 • výkonová dispozice
 • hodnotová orientace
 • postoje
 • motivace
 • zvládnutí pracovní role

Sociální adaptace

 1. na firemní kulturu - přijetí cílů, hodnot, norem organizace, v případě přijetí – identifikace s organizací – zaměstnanecká loajalita
 2. na pracovní tým - zařazení do vztahů ve skupině
 • adaptace je aktuální především v situaci:
 1. při nástupu nových pracovníků do práce
 2. při změně zařazení
 3. při návratu pracovníka na původní pracoviště po dlouhé nepřítomnosti
 4. při inovačních změnách – rekvalifikace

Identifikace s prací

 • člověka práce uspokojuje, přináší mu naplnění a je součástí smyslu života
 • je to postoj, vnitřní zaujetí prací, hodnota
 • výrazně identifikaci posiluje práce rozmanitá, stimulující, relativně samostatná, se zpětnou vazbou, s možností participace na rozhodování + věk, potřeba vnitřního rozvoje + práce ve skupině, úspěch, prestiž

Identifikace s organizací

 • je to zaměstnanecká loajalita – postoj zaměstnanců k organizaci
 • má tyto komponenty:
 1. uznávání a akceptování hodnot a cílů organizace
 2. ochota vynakládat značné úsilí ve prospěch organizace
 3. přání být členem organizace
 • může být:
 1. přirozená – úplná
 2. selektivní – jen s některými hodnotami, cíli a normami
 3. usměrňovaná – managementem (věrnostní příplatky, důchodová připojištění
 4. vykalkulovaná – předstíraná

Zdroje