Aktualizované státnicové otázky pro nMgr z klinické psychologie a psychologie zdraví

Otázka
1. Změny a poruchy vnímání
2. Změny a poruchy emotivity, afektivity a citů
3. Změny a poruchy myšlení
4. Přehled poruch dalších funkcí: pozornosti, paměti a poruchy řeči
5. Poruchy vědomí
6. Poruchy osobnosti
7. Poruchy psychosexuálního vývoje, sexuální preference a sexuální funkce
8. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
9. Schizofrenie a příbuzné poruchy
10. Afektivní poruchy a poruchy nálady
11. Poruchy nálad a emocí u děti
12. Neurotické poruchy a poruchy související se stresem
13. Vývojové poruchy intelektu/mentální retardace (MKN-10)
14. Organicky podložené duševní poruchy
15. Struktura Mezinárodní klasifikace nemocí (část „F“ Duševní poruchy a poruchy chování)
16. Neuropsychologie: typické otázky a jejich řešení, souvislost s ostatními oblastmi klinické psychologie
17. Neurovývojové poruchy (Poruchy intelektu, Specifické poruchy učení, Poruchy autistického spektra, Hyperkinetické poruchy a poruchy pozornosti)
18. Specifika klinicko-psychologického vyšetření dětí
19. Formy a základní metody psychoterapie
20. Psychoanalýza
21. Kognitivně behaviorální terapie
22. Humanistická psychoterapie
23. Psychoterapie sugestivní a relaxační
24. Psychoterapie u dětí, dospívajících, a u klientů vyššího věku
25. Psychosomatické koncepce
26. Psychologický a biologický model v psychopatologii
27. Předmět, cíle, vznik a vývoj psychologie zdraví v USA a v Evropě
28. Vývoj pojetí a definice zdraví, poruchy zdraví v psychosociálním kontextu
29. Well-being (osobní pohoda) - podstata, struktura a souvislosti
30. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví; jejich východiska, druhy, způsoby realizace a limity
31. Monokauzalita vs. multikauzalita ve vztahu mezi zdravím a nemocí, jejich vývoj a současný stav
32. Patogenetické vs. salutogenetické pojetí vztahu mezi zdravím a nemocí
33. Vulnerabilita, její zdroje, druhy a ovlivňující faktory
34. Resilience - hlavní nespecifické a specifické koncepce psychické odolnosti
35. Hlavní koncepce stresu
36. Strategie zvládání stresu (coping strategies)
37. Koncepce typu chování a typu osobnosti ve vztahu ke zdraví
38. Způsoby organizace a financování zdravotní péče
39. Současné trendy v oblasti klinické psychologie

Doporučená literatura

 • Baštecká, B., Goldmann, P (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.
 • Duševní poruchy a poruchy chování. MKN 10.
 • Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J (1993). Psychosomatická medicína. Praha:  Grada/Avicenum.
 • DSM – 5 (2015). Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. Praha: Testcentrum.
 • Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J. (2002). Psychiatrie. Praha: Tigis.
 • Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha:  Academia.
 • Kratochvíl, S. (2017). Základy psychoterapie. Praha:  Portál.
 • Křivohlavý, J. (2009). Psychologie zdraví. Praha: Portál.
 • Plante, T. (2001). Současná klinická psychologie. Praha: Grada.
 • Raboch, J., Zvolský, P. a kol. (2001). Psychiatrie. Praha: Galén.
 • Raudenská, J., Javůrková, A. (2011). Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Praha: Grada.
 • Říčan, P., Krejčířová, D. a kol. (1997). Dětská klinická psychologie. Praha: Grada.
 • Smolík P. (1996). Duševní a behaviorální poruchy, průvodce klasifikací, nástin nosologie, diagnostika. Praha: Maxdorf.
 • Světová zdravotnická organizace. (1992). Duševní poruchy a poruchy chování: Popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka, mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize. Praha: Psychiatrické centrum.
 • Svoboda, m. (ed.), Krejčířová, D., Vágnerová, M. (2001). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.
 • Taylor, S. E. (1999). Health psychology. 4th ed. New York: McGraw-Hill.1999.
 • Vymětal, J. a kol. (1997). Obecná psychoterapie. Praha: J. Kocourek.
 • Vymětal, J. (2003). Lékařská psychologie. Praha: Portál.
 • Weiss, P. a kol. (2010). Sexuologie. Praha: Grada.
 • Weiss, P. (2017). Poruchy sexuální preference. Praha: Galén.