Dollard a Miller

John Dollard a Neal E. Miller – subjektivní behaviorismus

Život

 • Oba narozeni ve Wisconsinu
 • Spolu vydali tři významné knihy:
 • Frustration and aggression (frustrace a agrese)
 • Social learning and imitation (sociální učení a nápodoba)
 • Personality and psychotherapy (osobnost a psychoterapie)

John Dollard (1900-1980)

 • získal doktorát ze sociologie
 • Odešel jako výzkumný pracovník v sociální psychologii do Berlína
 • Po návratu nastoupil jako profesor na Yaleově univerzitě kde zůstal
 • Vyučoval antropologii, sociologii a psychologii

Neal E. Miller (1908-2002)

 • Doktorát na Yeleově univerzitě
 • Během doktorského studia spolupráce s Hullem a Dollardem
 • Odešel do Evropy kde prodělal psychoanalytický výcvik
 • Většinu své učitelské a výzkumné dráhy strávil na Yale a později na Rockefellerově univerzitě

Teorie

 • Ačkoli byli behavioristi, oba prodělali psychoanalytický výcvik
 • Jejich teorie je vlastně integrace psychoanalýzy a behaviorismu v kontextu daného sociokulturním prostředím
 • Ústředním tématem je proces učení založeny na sledu podnět – odezva
 • Užívají jej k vysvětlení hlavních otázek fungování osobnosti:
 • Intrapsychické pochody
 • Povaha a vývoj osobnosti
 • Nevědomí
 • Vznik neuróz

Proces učení

 • Podnět (pudová potřeba) + signál -> odezva -> zpevnění
 • Podnět + odezva -> návyk

Pudová potřeba

 • Jakýkoli silný podnět, který vyvolává odezvu
 • Může být nazván motivací
 • Může jít o vnější události ale i primární pudové potřeby
 • Na základě primárních pudových potřeb si jedinec učením osvojuje sekundární potřeby

Signál

 • Signály rozhodují o tom, kdy bude jedinec reagovat, kde bude reagovat a kterou odezvu uskuteční
 • Signál je též motivačním činitelem, ale jeho hnací síla je specifičtější
 • Každý signál modifikuje motivující sílu podnětu svým způsobem
 • Např. podnět je že člověk má hlad, signál je vývěska McDonaldu, která pomůže člověku v rozhodování kde se nají a jestli si dá raději něco menšího nebo celé menu
 • Signál může působit tak intenzivně, že se stává potřebou, která sama pudí jedince k činu

Odezva

 • Je vyvolávána motivační silou pudové potřeby a směrovým působením signálu
 • Učení se nemůže uskutečnit pokud neproběhne odezva a pokud tato odezva není zpevněna
 • Účinnost učení a terapie závisí na umění odborníků vyvolat u žáků či pacientů vhodné odezvy, které poskytnou příležitost ke zpevnění
 • Některé interpersonální, skryté odezvy mohou spustit sled vnitřních dějů (strach)

Zpevnění

 • Každá událost zesilující tendenci k opakování nějaké odezvy
 • Znamená redukci potřeby

Osobnost: podstata a vývoj

 • Sled „podnět/signál – odezva“ nazývají návyk
 • Pojem vytvořený Hullem
 • Návykům se jedinec učí prostřednictvím zpevnění
 • Podle autorů není osobnost vrození
 • Jedinec si ji osvojuje v dětství prostřednictvím procesu učení
 • Sestává z návyků příznačných pro chování dané osoby

Od primárních pudových potřeb k sekundárním

 • Člověk se rodí s primárními (vrozenými) potřebami
 • Ty napomáhají k uchování fyziologického života jedince
 • Vývoj osobnosti pak spočívá v osvojení repertoáru sekundárních potřeb
 • Rozvinutí primárních potřeb v sociokulturním kontextu jedincova prostředí
 • Učení: neutrální signál, často spojený s primární potřebou -> získání schopnosti vyvolávat odezvy -> stává se sekundární potřebou
 • Sekundární potřeby tedy zajišťují uchování lidského života v kontextu dané společnosti či kultury
 • === Uplatnění ve výchově ===
 • Ve vývoji osobnosti má rozhodující význam prvních šest let
 • Dítě se seznamuje i se sekundárním zpevněním (poděkování, peníze atd.)
 • Rodiče by dítěti měli poskytovat všemožnou podporu
 • Nejdůležitější jsou 4 nácvikové situace:
 • Situace krmení
 • Nácvik čistotnosti
 • Raný nácvik v oblasti sexuálních projevů
 • Nácvik ovládání hněvu

Neurózy: nevědomé konflikty

 • Aplikace Dollardova a Millerova přístupu k vysvětlení Freudových pojmů

Nevědomí

 • Nevědomí sestává z pudových potřeb, signálů a odezev, které se dostavují, aniž by byly chápány či slovně označeny
 • Dlouhé období, v němž probíhá největší část sociálního učení nevědomě
 • Nevědomí není omezeno jen na dětství
 • Dospělí mohou mít také problémy s označováním svého chovánínebo jeho činitelů
 • Neurotici nedokážou popsat své konflikty

Od dětských konfliktů k neurózám v dospělosti

 • Nevědomí je těsně spjato se vznikem neuróz
 • Neurózy jsou nevědomé konflikty naučené v raném dětství
 • Jedince neurózám učí rodiče
 • Poskytují málo citové podpory nebo podnětů k rozvoji řeči a myšlení
 • Jiní poskytují signály naznačující ohrožení v sexuálních záležitostech (trestání za zkoumání genitální oblasti)
 • tři typy konfliktů
 • přitahování – odpuzování (přitahování sexuálním objektem a odpuzování strachem z trestu)
 • přitahování – přitahování
 • odpuzování – odpuzování
 • protože jsou neurózy naučeny, mohou být i odnaučeny