Dospělost

 • psychologie dospělého věku a stáří je dnes mnohem méně rozvinuta než Ψ dětství a dospívání
 • změny psychiky: od narození do pozdního stáří – 3 etapy:
 • dětství a dospívání – rychlé, zákonité a uspořádané změny, vedou k vyšší úrovni psychické organizace a kumulují v dosažení zralosti
 • druhá etapa – psychické funkce zůstávají cca na stejné úrovni
 • třetí etapa – změny, které vedou k poklesu funkcí, k dezorganizaci a končí smrti
 • změny probíhající v dětství a dospívání nejsou totožné s těmi v pozdějším věku
 • vrchol vývoje a dosažení maxima výkonnosti nejsou pro všechny psychické funkce stejné – různě se vyvíjí, v různé době dosahují maxima, pokles není jednotný, neprobíhá stejně rychle
 • růst i pokles psychických funkcí je podmíněn biologickými, psychologickými a sociálními determinantami

Časná a střední dospělost

 • zhruba do 40, 45 let

Pozdní dospělost

 • 40, 45 – 65 let
 • různé názory: období nejzákladnějších krizí (srovnání s věkem před tím a obavami s budoucna; odchod dětí) x „zlaté období“ – klid po odchodu dětí, volný čas, méně starostí
 • období bilancování – přezkušování výsledků dosavadního života (Bühlerová)
 • hodnotí se práce, výběr partnera, výchova dětí
 • zkoumá, zda výběr životních cílů byl správný – pokusy napravit omyly jsou časté, leč ne vždy úspěšné a realistické
 • involuce – otázky smrti, která se blíží
 • někteří tyto problémy popírají - vášnivá činnost, překompenzace (sport), sexuální dobrodružství, jiní deprese, úzkost
 • OK: vyřešit pozitivně a postoupit dál na vyšší úroveň vývoje osobnosti
 • vždy nutno vyřešit dilema: rezignovat, smířit se se slabostí a smrtí růst k moudrosti stáří
 • opět nastoleny (kvalitativně ale jinak) otázky identity, hodnot, životního stylu člověk se spíše obrací dovnitř k vlastnímu nitru, dřívější extraverze slábne

Zdroje