Ekonomie, její historický vývoj, hlavní ekonomické směry, jejich představitelé a jejich významná díla

Historický vývoj

Řecko

 • 4. st. př. n. l.
 • nejstarší dochované názory na hospodářskou politiku, součást filozofického myšlení
 • Xenofon
  • autor názvu vědní disciplíny ekonomie
  • spis Oikonomikos (oikos = dům, nomos = pravidla) - obsahuje praktické rady pro hospodaření venkovské šlechtické domácnosti a taky poukazuje na důležitost schopnosti řídit (spravovat) a vést
 • Platón
  • spis Ústava
  • ideální stát = společnost o třech vrstvách - pracující, vojáci a filozofové (vládnoucí)
  • soukromé vlastnictví pouze pro pracující, u vojáků a vládnoucích podlamuje morálku a vede k sobectví
 • Aristoteles
  • žák Platóna
  • spis Politika - politická ekonomie
  • polis (obec nebo stát) = je soběstačný a je účelem a cílem lidského spolužití
  • rozdělení vlastnictví majetku - přirozené (vede k dobrému hospodaření) a nepřirozené (vede ke zbytečnému hromadění majetku)
  • je proti lichvě (chremastika)
 • další představitelé - Homér, Hesiodos, Solon

Řím

 • 1. st. př. n. l.
 • také se věnovali ekonomickým otázkám, ale neměli tak významné teorie a myšlenky jako v Řecku
 • Cato starší, Marcus Terentius Varro Reatinus a Columella - zemědělská problematika
 • Marcus Aurelius Cicero
  • spisy O povinnostech a O zákonech
  • prosazoval soudy jako pokojné a zákonné vyřešení sporu
 • Tiberius a Gaius Gracchové
  • pozemková reforma - vlastnictví vyměřené plochy pozemku, zbytek rozdělen nemajetným
 • Sv. Augustin
  • teorie dvou států - Boží stát ("dokonalý", vedený vírou) a Pozemský stát (vedený lidskou přirozeností, nutné zlo, potřebné ke krocení zlého člověka)

Scholastikové

 • 13. století
 • představitel Tomáš Akvinský - spis Suma teologická
 • ekonomické názory středověkého katolicismu - vliv Bible i starých antických spisů
 • odmítají úrok (představuje odměnu za čas a čas náleží bohu)
 • koncept spravedlivé ceny - ta je tvořena z:
  • nákladů na výrobu
  • nákladů na dopravu a prodej + přiměřený zisk obchodníka
  • daně, cla, mýta a jiné poplatky

Merkantilismus

 • 17. století
 • oficiální ekonomická doktrína většiny Evropy
 • důraz na kladnou obchodní bilanci a významnou roli státu
 • negativní pohled na zahraniční obchod (odliv peněz ze země) - zábrana cly a zákazy dovozu
 • Francie - Jean Bodin, Jean-Baptiste Colbert (colbertismus)
 • Anglie - Thomas Mun (Bohatství Anglie v zahraničním obchodě), Josiah Child, James Stuart

Kameralistika

 • 18. století - Německo a Rakousko
 • středoevropská forma merkantilismu
 • také soustředění na silnou pozici státu a pozitivní obchodní bilanci, větší důraz na růst populace
 • Joseph von Sonnenfels Vídeň, rádce Josefa II (Základy politických, obchodních a finančních věd), Josef Ignác Buček, Johann Heinrich von Justim

Formativní období klasické politické ekonomie

 • 17.-18. století, Anglie
 • základ konstituce nového směru
 • William Petty (Rozpravy o daních a poplatcích, Politická aritmetika)
 • John Locke - liberalismus
 • Dudley North (Rozpravy o obchodu)
 • David Hume (Politické rozpravy)

Fyziokraté

 • 18. století, Francie
 • vláda přírody, bohatství národu pochází ze zemědělské půdy
 • představitelé - Dupont de Nemours, Francois Quesnay, Mercier de la Riviere, Anne Robert Turgot[1]

Ekonomické směry

Klasická politická ekonomie

 • 18.-19. století
 • Adam Smith
  • zakladatel moderní ekonomie
  • Bohatství národů (1776) - čtyři ústřední témata klasické politické ekonomie
  • neviditelná ruka trhu - nezamyšlené sociální přínosy vlastních zájmů jednotlivce
  • růst národního bohatství - nestejný růst v různých zemích
  • měření národního bohatství
  • teorie hodnoty a rozdělování - přirozené rozdělování silou práce
 • David Ricardo
  • Zásady politické ekonomie a zdanění (1817)
  • teorie pozemkové renty - zákon klesajících výnosů
  • teorie komparativní výhody - pro zemi je nejvýhodnější vyrábět ten výrobek, u kterého má oproti ostatním zemím co největší absolutní výhodu a ostatní výrobky dovážet, čímž zároveň umožní vývoz jiným zemím
 • další představitelé Thomas R. Malthus, Jean B. Say[2]

Keynesiánství

 • John Maynard Keynes
  • Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz
  • viditelná ruka státu - ospravedlňuje zásahy státu do veřejné ekonomické sféry

Rakouská škola

 • začátek v 19. století
 • od ostatních škol se odlišuje podstatou v analýze lidského jednání a deduktivní logice
 • skepse k využívání empirických metod v ekonomii (statistika a laboratorní experimenty)
 • Hermann Heinrich Gossen - předchůdce
  • Gossenovy zákony - kvantitativní ekonomické principy, na nichž staví marginalismus
  • Zákon klesající užitečnosti = od určité meze každá další přidaná jednotka přidá menší užitek
  • Zákon racionálního hospodaření = ekonomický subjekt si ze zboží a služeb vybírá v poměru tak, aby z nich měl stejný mezní užitek - nejvíc do toho, co mu nejvíce chybí
 • Carl Menger - hlavní představitel
 • Friedrich August von Hayek
  • Peněžní teorie a hospodářský cyklus, Právo, zákonodárství a svoboda[3]

Neoklasická škola

 • 20. století
 • jeden ze dvou směrů současné ekonomie hlavního proudu (druhé jsou školy navazující na keynesiánství)
 • v některých ohledech navazuje na klasickou ekonomii + nové myšlenky a názory
 • zaměřeno na rozhodování o zboží, výstupech a rozdělení příjmů na trzích prostřednictvím nabídky a poptávky
 • představitelé: Alfred Marshall, Vilfredo Pareto, John B. Clark, Léon Walras, Robert M. Solow (neoklasický růstový model)[4]

Chicagská škola (monetarismus)

 • neoklasický směr okolo University of Chicago
 • Milton Friedman
  • Kapitalismus a svoboda, Svoboda volby - role peněz, účinky na ceny a produkt, kvantitativní teorie peněz, kritika Phillipsovy křivky
 • George Stigler
 • Gary Becker

Škola racionálních očekávání

 • 20. století
 • kritika neokeynesiánství
 • John Fraser Muth
  • článek Rational Expectations and the Theory of Price Movements
  • zásahy státu do ekonomie nejsou účinné
  • lidé dělají informovaná racionální rozhodnutí v ekonomických ohledech - mohou dělat chyby, ale učí se z nich[5]

Ekonomie strany nabídky

 • negativní vliv na ekonomii mají daně a státní zásahy
 • aby se hospodářství vrátila prosperita a stabilita, je třeba vrátit tržnímu hospodářství všechna jeho práva
 • Lafferova křivka - zvyšování daní začne mít od určitého bodu negativní vliv na kapitál státu (začne unikat pryč ze země)
 • představitelé: Arthur B. Laffer, Paul Craig Roberts[5]

Škola veřejné volby

 • také teorie veřejné volby
 • zkoumá, jak dochází k realizacím veřejných rozhodnutí - ekonomická analýza politiky a dopadů politiky na ekonomiku
 • představitelé: Duncan Black, Anthony Downs, Mancur Olson, J. K. Arrow[5]

Marxismus

 • 19. století
 • zakladatel: Karl Marx
  • dílo: Kapitál (1885), Komunistický manifest (1848 - přidal se Friedrich Engels)
  • 5 etap společnosti - Komunistická = spravedlivá, finální etapa
  • teorie nadhodnoty - vyšší mzda než jakou má práce hodnotu = neoprávněné přivlastňování
  • práce a vykořisťování - problém společnosti - rozdělena na vykořisťovatele a vykořisťované
  • revoluce proletariátu - odstranění kapitalismu[6]

Neokeynesiánství

 • verze vývoje keynesiánství především v USA, hlavní vývoj makroekonomie v 70. letech 20. století
 • důraz na roli státu, který může pomoci rozpohybovat ekonomiku
 • představitelé: John Richard Hicks, Alvin Harvey Hansen, Paul A. Samuelson - soudobý střední proud moderní ekonomie[7]

Postkeynesiánství

 • hlavním tradice v rámci heterodoxní (politické) ekonomie
 • důraz na realistické pozorování ekonomie
 • odpor k matematickému formalismu a pozitivismu tržních fundamentalistů
 • představitelé J. Robinson(ová), N. Kaldor, L. L. Pasinetti[8]

Teorie manažerské revoluce

 • Edwin Griswold Nourse - Vlastnictví a kontrola bohatství v korporacích
  • Vlastnictví a kontrola spojena
  • Většinové vlastnictví
  • Kontrola menšinou
  • Malý kontrolní balík akcií
  • Rozptyl vlastnictví – kontrola manažery - odosobnění

Odkazy

Literatura

Článek je založen na prezentaci JOHNOVÁ, Radka. Historie ekonomického myšlení (prezentace) [online]. [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://artmarketing.proweb.cz/

Reference

 1. Dějiny ekonomického myšlení, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_ekonomick%C3%A9ho_my%C5%A1len%C3%AD
 2. Klasická ekonomie, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%A1_ekonomie
 3. Rakouská škola, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousk%C3%A1_%C5%A1kola
 4. Neoklasická ekonomie, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Neoklasick%C3%A1_ekonomie
 5. 5,0 5,1 5,2 KUČEROVÁ, Vladimíra. Makroekonomie II (prezentace) [online]. [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/priloha.php?dpid=95225
 6. CÍSAŘ, Martin. Ekonomická teorie Karla Marxe (prezentace) [online]. 16. 1. 2013 [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: http://www.gymnaslo.cz/files/users/spravce/dum/dejinyEkonomickychTeorii/VY_32_INOVACE_SP.1.08.pdf
 7. Neokeynesiánství, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Neokeynesi%C3%A1nstv%C3%AD
 8. Postkeynesiánství, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Postkeynesi%C3%A1nstv%C3%AD

Související články

Základní ekonomické otázky a zákonitosti, teorie nabídky a poptávky na mikroekonomické úrovni.
Základní cíle a nástroje v makroekonomii, hospodářské cykly a hospodářská politika.

Klíčová slova

ekonomie, historický vývoj, ekonomické teorie, ekonomické směry