Fantazie

 • děj, proces, jehož výsledkem jsou představy (viz Představivost), jež nejsou pouhou reprodukcí dříve vnímané skutečnosti, ale je v nich něco pozměněného nebo nového
 • fantazie čerpá ze zásobárny pamětních představ, které jsou však různě kombinovány, přetvořeny, doplněny, zasazeny do jiného rámce či nových souvislostí (Plháková)

slovem fantazie psychologové označují:

 • schopnost vytvářet fantazijní představy
 • produkty této funkce (např. denní sny, mýty či pohádky)
 • impulsy k vytváření fantazijních představ pramení převážně z vnitřních zdrojů, za určitých okolností může být zaměření a obsah lidských fantazií ovlivněn vědomou intencí, často však vznikají spontánně, přičemž jsou determinovány vzpomínkami, minulými či současnými emocionální stavy a také nadějemi a očekáváními do budoucnosti
 • hranice mezi představivostí a fantazií je ovšem velmi tenká, oba psychické procesy i jejich produkty se ustavičně prolínají a vzájemně ovlivňují
 • fantazie je úniková reakce - v ní odreagováváme své napětí, prožíváme to, čeho ve skutečnosti nedosahujeme, uplatnění v tvořivé činnosti (pohádky, mýty, literární tvorba, umělecká obecně), vědecká činnost -> nové objevy

Snění

 • snění je fantazijní proces vztahující se k minulosti nebo budoucnosti
 • snění o budoucnosti obsahuje projekci (promítnutí vlastních obsahů mysli, stavů a sklonů), je to vědomé vytváření imaginárního světa, v němž člověk realizuje neuspokojené potřeby
 • sen je charakteristickým produktem fantazie, který má svůj původ v nevědomí, je doprovodný jevem spánku, je spontánní a vylučuje prvky vědomého zaměření

Primární funkce fantazie

 • Josef Viewegh (1986) - primární funkce fantazie spočívá ve schopnosti jedince „emancipovat se" od objektivní reality tím, že vytváří zvláštní prožitkové fantazijní struktury
 • Wick - primárním účelem fantazií je nabídnout alternativu k realitě, v tomto smyslu fantazijní představy přispívají k udržení duševní rovnováhy a fungují jako jakýsi svépomocný léčivý prostředek, umožňují člověku najít útočiště a útěchu v tíživé životní realitě

Sekundární funkce fantazie

 • uplatnění v jakékoliv lidské činnosti, zejména tvůrčí, tato funkce se projevuje vytvářením alternativního modelu vnějšího světa, což "vyjadřuje možnost i potřebu tuto realitu lidským způsobem přesáhnout, přetvořit ji v intencích vlastních lidských záměrů a cílů" (Viewegh)

Principy fantazijní tvorby

 • aglutinace - spojování znaků jednoho předmětu se znaky, představy jiného předmětu
 • synkretizace - spojování různých myšlenkových prvků v nové celky. Nedbá se na rozlišování detailů
 • kombinace – spojování částí do nového celku
 • schematizace – redukce na základní podobu, zvýraznění typického znaku (př. karikatura)
 • analogie – určité znaky analogicky odvoditelné např. 3 ptáci = 3 děti
 • zvětšování, zmenšování – např. obři, trpaslíci
 • animizace - oduševnění, rozpohybování
 • personifikace – přenášení lidských vlastností na neživé
 • fyziognomizace – přisuzování lidské tváře
 • magismus – magické myšlení (fantazijní, mýtické, pověrčivé, symbolizující, blízké víře v nadpřirozené bytosti)

Fantazijní představy

přetváření zkušenosti do něčeho nového a užitečného:

 • činnost rekonstrukční fantazie – vytváření představy na základě popisu
 • činnost konstrukční (tvořivé) f. - tvorba úplně nového, neexistujícího
 • denní snění - únik z reality, pomoc při zvládání těžkých situací, přání
 • sny ve spánku - projev bezděčné fantazie

Sigmund Freud

 • Viz Sigmund Freud
 • sen jako produkt fantazijní činnosti
 • 2 roviny obsahu:
 1. Manifestní - co sděluji o snu, když se probudím
 2. Latentní stránka snu - pacient, pokusná osoba má ve vztahu k jednotlivým složkám manifestního snu asociovat, Freud - uspokojením neuspokojeného přání
 • Konstantní složky snu a složky, které se mění
 • Některé sny nemají diagnostický význam - zpracovávají podněty působící na spáče, chápali fantazii jako projev nevědomí

Klasifikace fantazie

Lerschova klasifikace fantazie

 1. projevovaná ve hře
 2. projevovaná v denním snění, nebo v různých situacích, fantazie motivovaná přáním, strachem,
 3. fantazie plánující a tvořivá

Ribotovo dělení

 1. fantazie plastická, materiální - podobá se té funkci při zpracování skutečnosti. Projevuje se jako asociace k percipovaným věcem
 2. fantazie difluující - rozbíhající se, odklání se od skutečnosti, je od skutečnosti odlišná
 3. fantazie mystická
 4. fantazie vědecká - domýšlení nápadů, konstrukcí apod.
 5. fantazie praktická a mechanická
 6. fantazie komercionální - uplatňovaná v obchodech
 7. fantazie utopická - zaměřená na budoucnost (hlavně romány sci-fi)
 • 1. a 2. ve vztahu k realitě, zbytek ve vztahu k obsahu

Klingerovo dělení

 1. fantazie volná
 2. projektivní fantazie - vázaná na motivaci, podmíněna tlakem neuspokojených potřeb

Produkty lidské fantazie

Mýty

 • teorie vzniku:
 • J. Gebsen – lidské vědomí prošlo několika mutacemi, Jednou z nich je "myticko-iracionální forma vědomí"(3.tis.p.n.l. – 5-6.stol.p.n.l.), zde vznikly mýty, dnes–mutace "ego-centrická a racionální forma vědomí"
 • J. Heffermanová – mýty jsou složitý kulturní a psychologický jev, symbolickým jazykem vyprávěný původ světa, lidské kultury

Řecké mýty

 • v pozornosti psychologů, ukazují základní problémy lidské existence, vztahové konstelace a důsledky některých chybných kroků (Oidipus, Orestes, Narcis)

Pohádky

 • pomáhají orientovat se dětem v lidských hodnotách – dobro, zlo, vytrvalost, statečnost, rozdělení se, dospělým pomáhají při řešení vztahů (rodiče, děti, sourozenci)

Imaginace v psychoterapii

 • Jung - aktivní imaginace
 • Leuner - katatymní (silně ovlivněné a zkreslené emocemi) prožívání obrazů = řízená afektivní imaginace
 • Silberer - lidská psychika se řídí zákonem autosymbolismu, tj. je spontánně puzena k tomu, aby ve své fantazii obrazně znázornila sama sebe

Zdroje

Plháková, A. (2007). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.