Tvořivost

Vymezení pojmu

Tvořivost je komplexní schopnost, která je výsledkem zdařilé syntézy kognitivních schopností, vlastností osobnosti a některých motivů (Plháková).

 • schopnosti, pro niž jsou typické takové duševní procesy, které vedou k nápadům, řešením, koncepcím, uměleckým formám, teoriím či výrobkům, jež jsou jedinečné a neotřelé (Hartl)
 • schopnost poznávat předměty v nových vztazích a originálním způsobem, smysluplně je používat neobvyklým způsobem, vidět nové problémy tam, kde zdánlivě nejsou, odchylovat se od navyklých schémat myšlení a nepojímat nic jako pevné a vyvíjet z norem vyplývající ideje i proti odporu prostředí, jestliže se to vyplatí, nacházet něco nového, co představuje obohacení kultury a společnosti (Ulrich)
 • vztah k inteligenci - není zcela lineární
 • tvořivost je nalézání takových řešení problému, která jsou nejen správná ve smyslu úlohy, ale zároveň se vyznačují novostí a nezvyklostí
 • zahrnují tedy divergentní řešení problémů
 • na rozdíl od inteligence, jejíž produktem je hlavně konvergentní řešení problémů a úloh s jediným správným řešením
 • statistické vymezení originality (původnosti) – četností výskytu daného řešení ve vzorku osob

Tvořivé řešení musí:

 • zahrnovat původnost (originalitu)
 • být správná (kladně hodnocená společensky sdíleným pojímáním skutečnosti)
 • tvůrčí schopnosti se mohou projevovat v úkolech jako
 • najít řešení technického problému obvyklými způsoby neřešitelného
 • najít co největší počet neobvyklých, avšak účelných použití známého předmětu
 • najít co největší počet předmětů, které může předkreslený vzorec geometrických tvarů představovat
 • tvořivost je složkou celého životního stylu člověka

Činitelé tvořivé schopnosti:

 • vnitřní: inteligence, otevřenost nové zkušenosti, iniciativa ve vytváření řádu, pružnost způsobů chování
 • vnější: snaha se odlišovat (opak tlaku ke konformitě a odmítání odlišnosti), odvrácení se od kulturních stereotypů, výchovné přístupy (zvláště liberální, případně demokratický)

Lubart - 6 předpokladů pro vznik tvořivosti:

 • intelektuální schopnosti
 • expertní znalosti a dovednosti
 • styly myšlení
 • osobnostní rysy
 • vnitřní motivace
 • podpůrné prostředí
 • myšlení a tvořivost:

J.P. Guilford:

 • definoval dva druhy myšlenkových operací = konvergentní a divergentní
 • konvergentní myšlení = lineární, hledání jednoho správného či logického závěru
 • divergentní myšlení = rozbíhavé, tvořivé myšlení, jehož výsledkem je více variant řešení daného problému

strukturní prvky tvořivosti (divergentního myšlení):

 • fluence (plynulost) – plynulost toku nápadů
 • flexibilita (pružnost) – pružnost myšlení
 • originalita (původnost)
 • senzitivita (citlivost) - citlivost na problémy
 • redefinování (nová interpretace) - změna významu či reorganizace informací, po-užití starých poznatků novým způsobem
 • elaborace (propracování) - schopnost najít, doplnit, vypracovat funkční detaily při řešení problému, jejichž spojením se vytvoří kompletní řešení

Další složky tvořivosti:

Max Wertheimer

 • jiné dva typy myšlení = produktivní a reproduktivní
 • reproduktivní myšlení = opakuje již známé postupy řešení
 • produktivní myšlení = objevování nových stránek problému

Znaky tvořivé osobnosti

 • fluence = plynulost - schopnost rychlé, plynoucí, různorodé produkce, schopnost najít více alternativ řešení
 • flexibilita = pružnost - schopnost měnit uvažování, neustávat v jednom proudu, dívat se z různých úhlů, překonávat stereotypy a návyky
 • originalita = jedinečnost - schopnost vidět věci jinak než ostatní, nově, nekonvenčně
 • elaborace = vypracování - schopnost rozpracovat problém do detailu
 • senzitivita = citlivost je schopnost rozpoznat problém, dostat se k jeho jádru a řešit ho, vidění problémů tam, kde je jiní nevidí
 • improvizace - schopnost reagovat bez předchozí přípravy

Vlastnosti a rysy tvořivé osobnosti

 • vnímání a asociace tvořivé osoby směřují k menší všeobecnosti a typičnosti
 • projevuje zájem o formu a eleganci, není svázána přesností a pečlivostí
 • je intuitivní a emfatická, psychicky náladová, má zájem o lidské jednání
 • je otevřená, vnímavá, nachází zalíbení v nových přístupech
 • je esteticky, emocionálně a sociálně senzitivní
 • využívá vlastní představivosti a fantazie
 • překračuje hranice konvencí a je málo konformní nebo vůbec (nejde s dobou)
 • je zvídavá a snadno se nechává inspirovat okolím
 • má široké zájmy
 • je hravá, často využívá například přirovnávání a srovnávání

Tvůrčí proces

G. Wallas:

 1. fáze orientace = hledání a formulace problému
 2. fáze preparace = sbírání informací o problému, porozumění
 3. fáze inkubace = zrání, nevědomé zpracovávání problému, třídění, restrukturalizace, ucelení
 4. fáze iluminace = osvícení, dochází k tzv. aha zážitku, náhlé pochopení, vhled, souvislosti
 5. fáze elaborace = vědomé zpracování a rozpracování
 6. fáze verifikace = ověření, testování, jak kvalitní je řešení, jak se osvědčuje v praxi
 • nepravidelnost procesu, smyčky, kdy se to pořád vrací (nepostupuje se lineárně)
 • mimovědomé, temné zážitky
 • tvoření rámce (na počátku)
 • soudování (preparace) – opravdové zaobírání se problematikou – mnohdy se vzdá všeho kromě té jediné skutečnosti

Tvořivý produkt

 • hodnotný, jde o něco nového, originálního
 • nastává tvůrčí krize, nechá to ležet někde v chaosu - latentní fáze
 • zkoumání, odhalení (mimovědomé),propojí se vzdálené asociace (např. u jazykovědců)
 • fáze inkubace může trvat velmi dlouho (blíží se řešení, zavrhne ho a dále bloudí slepými uličkami)
 • důležité je také tvořivé prostředí

Klasifikace vzniklého produktu

 • imitace
 • přizpůsobení stávajícího řešení odlišným podmínkám
 • zdokonalení určitého řešení - na problém je aplikován upravený nebo zcela originální postup řešení

Bakalář a Erazím:

 • objev – nejvyšší stupeň – základní vědecké poznání
 • vynález – aplikace vědy nebo tvořivé inženýrské práce
 • pedagogický vynález – řešení objektivně známé, je ovšem nové ze subjektivního hlediska řešitele (tvůrčí produkt s didaktickým významem)
 • nekonvenční řešení – nové některé postupy a podmínky, nejde ale o vynález

Tvořivá krize

 • období latence
 • osoba má určitou strategii, jak vyřešit problém (testování hypotéz)
 • fáze inkubace může trvat i několik let
 • iluminace = osvícení, aha-zážitek – jsme napadnuti myšlenkou

Kreativní techniky

 • brainstorming, brainwriting
 • myšlenkové klobouky a myšlenkové židle
 • myšlenkové mapy
 • rozvoj tvořivosti např. hlavolamy

Testy tvořivosti

Vývoj teorií tvořivosti

 • do renesance se obecně věřilo, že nové myšlenky přicházejí na popud bohů nebo Boha – Julian Jaynes: dvoukomorová mysl = tvůrčí myšlenky vdechují bohové do jedné komory (obvykle prostřednictvím múz) a účelem druhé komory bylo vyjádřit inspiraci.
 • Aristoteles jako první zpochybnil teorii dvoukomorové mysli, podle něj hluboké poznání je důsledkem vlastních myšlenek jedince na základě procesu, který vešel ve známost jako asocianismus -> mysl sestává výhradně z idejí (slova, představy ad.), z nichž každá je spojena s jinými, myšlení je pak procesem přecházení z jedné ideje na druhou prostřednictvím řetězce asociací.

Asocianismus vs. Gestaltismus:

 • na Aristotela navázal Galton – výzkum rysů geniality -> závěr: duševní schopnosti jsou dědičné, pokusil se změřit činnost svého vlastního mozku
 • gestaltismus – tvůrčí myšlení je důsledkem vytváření a změn gestaltů - von Ehrenfels, nikoli pouhé spojování myšlenek novým odlišným způsobem jak tvrdí asocianismus
 • 20. Století – výzkum kognitivních procesů: Wertheimer, Köhler, Graham Wallas
 • výzkumy a teorie o tvořivé osobnosti: psychoanalytici (Freud, Jung, Adler, Rank) – obranné mechanismy, humanističtí psychologové - Maslow, Rogers - seberealizace
 • biologicko - psychosociální teorie – tvůrčí čin vzniká složitou interakcí biologických, psychických a sociálních sil

Stupně kreativity

podle Flanagana:

 • produktivita – kvantita idejí
 • kreativita – kvalita idejí, novum
 • ingenuita – objevování problémů a jejich invenční překvapivé řešení

obdobně uvádí stupně tvořivosti Maňák:

 • tvořivost expresivní (spontánní) – živelné produkty vznikající z náhlého vnuknutí, ze silného nutkání
 • tvořivost inovativní – inovace, obnovení, novinka ve vztahu k běžnému úzu, záměrné úsilí vykonat něco netradičního
 • tvořivost inventivní – vysoká originalita, objektivně uznávaný přínos, zcela nové řešení
 • tvořivost emergentní – projev génia

Zdroje

Literatura