Fenomenologie

Fenomenologie pochází z řeckého slova fainomenon = jev[1] a vychází z Husserlovy snahy vrátit filosofii "k věcem samým", která spočívá v systematickém objasňování toho, co a jak se nám jeví, a jak se to projevuje ve vědomí[2]... "Domnívá se [Husserl], že existence jsoucna musí být srozumitelná čistě ze samotného lidského vědomí."

Fenomenologie se zabývá esencemi a hledá jejich definici, ale je to také transcendentální filosofie, která vrací esenci zpět do existence, je to filosofie, pro kterou je svět vždy „už tady“ před reflexí počátku, jako nezcizitelná přítomnost.[3]

Edmund Husserl

Edmund Husserl

 • Narodil se roku 1859 v Prostějově a zemřel 1938 ve městě Freiburg im Breisgau
 • Zakladatel fenomenologie
 • Německý filozof, rodák z Prostějova; působil hlavně ve Freiburgu
 • 1876-1882 studoval v Lipsku, Berlíně a ve Vídni matematiku, fyziku a filosofii [4]
 • Ovlivnili ho dva Rakušané - Bernard Bolzano (1781-1848) a Franz Bretano (1838-1917)- oba názorově v opozici ke Kantovi
 • K podstatám se nedostaneme, zaměření na to, jak se věci člověku zjevují
 • Myšlení je intencionální (tzn. nezáleží na tom, jaké věci jsou, ale na tom, jak je vnímáme)
 • Spojení Descartovy metodické pochybnosti a Kantovy transcendentální filosofie[5]

"Dospíváme tak k vědě, která je sice vědou o vědomí, a přece ne psychologií, k fenomenologii vědomí oproti přírodovědě o vědomí. A protože se zde nejede o náhodnou záměnu, je třeba od počátku čekávat, že fenomenologie a psychologie musí být navzájem spojeny běžnými vztahy, mají-li obě – i když různým způsobem a odlišným "postojem" – co činit s vědomím."[6]

Fenomenologická redukce

Husserl tvrdí, že abychom se dostali k základům opravdové zkušenosti o světě, je třeba "vyzávorkovat" předsudky (to znamená, vyřadit všechny předsudky naší pozornosti.) Převedeme tak danou věc na fenomén, čímž se ukáže mnoho zajímavého, které nám doposud unikalo.[7]

Pojmy vnějšího a vnitřního vnímání

 • Fenomenologie zdůrazňuje roli zkušenosti, nikoli však pouze empirické zkušenosti.
 • Husserl označuje filozofii za vědu eidetickou (eidos= idea, podstata)
 • Pro fenomenologii je stejně jako smyslová zkušenost, důležitá zkušenost vnitřní.

„Vnější vnímání je vnímání vnějších věcí, jejich vlastností a vztahů, jejich proměn a vzájemného působení. Vnímání sebe sama je vnímání, které může mít každý o svém vlastním Já a jeho vlastnostech, stavech a činnostech.“[8]

Fenomén

Fenomén = jev, to, co se nám ukazuje; je poznatelný ve dvou vrstvách

 • reálná vrstva – uchopitelná smysly, nese eidetickou vrstvu
 • eidetická vrstva – její znaky (esence) jsou poznatelné skrze jiné duchovní akty, nikoli skrze smysly[9]

Přirozený svět

Husserl se snažil nazírat na svět tak, jaký je v jeho vlastní přirozenosti - tj. než jej vědecky zpracujeme. Byl jedním z prvních Evropanů v 20. století, kteří si uvědomovali, že Evropa je jednostranně vědecky orientovaná a stojí tak na pokraji krize, jež vznikla tím, že moderní věda již nerozumí přirozenému světu, ze kterého vzešla. Lidstvo žije v cizím světe plném vědeckých kontrukcí a podřizuje se jeho nárokům. Návrat k přirozenému světu je tak, podle Husserla, úkolem dneška. Měli bychom si uvědomit svou odpovědnost za to, jak existujeme a jak nakládáme s realitou.[10]

Dílo E. Husserla:

 • 1901 Logická zkoumání
 • 1913 Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologická filosofie
 • 1929 Formální a transcendentální logika
 • 1931 Karteziánské meditace

E. Husserl inspiroval mnoho dalších myslitelů, mezi které patří např: Heidegger, Gadamer, Arendtová, Levinas, Merleau-Ponty, Ricoeur, Derrida[11] a Patočka[12]

Martin Heidegger

Martin Heidegger (1889-1976)

"Jeho největší přínos tkví v tom, že obnovil otázku po bytí čili ontologii, kterou podle něho moderní filosofie zanedbala."[13]

 • Německý fenomenologický filosof, žák E. Husserla
 • přátelil se s Karlem Jaspersem
 • Měl krátký poměr s Hannah Arendtovou[14]
 • Rozešel se s Husserlem; Heideggerova ontologie stála v rozporu s původní fenomenologií (fenomenologie se chtěla vyhnout otázkách po bytí a po "věcech o sobě")
 • Dílo: roku 1927 "Bytí a čas"

Dasein

Dasein = "pobyt" tady - bytí tady a teď.

Heidegger nikde nemluvil o člověku, nositele existence nazýval "Dasein", čímž říkal, že člověk je místem, kde se bytí odehrává. Nicméně, Dasein se nevyskytuje tak jednoduše jako třeba kámen, Dasein se musí o svou existenci starat, nemá ji zajištěnou. Starost (Sorge) je jeden ze základních rysů Dasein. Pokud se však o svou existenci musíme starat, znamená to, že není hotová, patří ji nehotovost. [15]

"Co není hotové, je v čase. ... Být v čase znamená "vrhat" se neustále vpřed, mířit k tomu, "co ještě není". Člověk je svou vlastní budoucností projektem sebe sama; to, čím ještě není, patří bytostně k tomu, čím už jest. Ale mít u sebe svou budoucnost znamená být konečný, vztahovat se ke své smrti. Smrt není konec života kdesi v neurčité budoucnosti, smrt je přítomna v pohybu naší existence."[16]

Ontologická diferenciace

 • Existence (Bytí) – to, co je
 • Esence (Jsoucno) – podstata (každá věc má svou podstatu)

Další pokračovatelé fenomenologie

Fenomenologie našla své pokračovatele v existencialismu a hermeneutice

 • Karl Jaspers (1883–1969)
 • Hannah Arendtová (1906–1975)
 • Gabriel Marcel (1889–1973)
 • Jean-Paul Sartre (1905–1980)
 • Max Scheler (1874–1928)
 • Maurice Merleau-Ponty (1908-1961)
 • Eugen Fink (1905–1975)
 • Emmanuel Lévinas (1906-1995)

Čeští fenomenologové:

 • Jan Patočka (1907-1977)
 • Erazim Kohák
 • Ivan Blecha
 • Pavel Kouba
 • Miroslav Petříček
 • Petr Rezek
 • Jan Sokol[17]

V oblasti gnoseologie (nauka o poznání) vznikla jako důležitá odnož fenomenologie hermeneutika, jejímž hlavním představitelem je Hans Georg Gadamer.

Vjem-pole-snygg.jpg

Přesah fenomenologie do psychoterapie

 • Carl R. Rogers – na osobu zaměřená psychoterapie je založená přímo na teorii Donalda Snygga a Arthura W. Combse „Phenomenal field theory“
  • Tato teorie říká, že všechno chování je určeno vědomým Já, které je popsáno jako „the phenomenal field“ (jevové pole) nějak se chovajícího organismu a může být pochopeno pouze, pokud člověk vidí svět skrze oči konkrétního jedince a jeho myslí.[18]

Odkazy

Reference

 1. http://zsv-maturita.blogspot.cz/2011/05/265-existencialismus-fenomenologie.html
 2. http://ufar.ff.cuni.cz/7/fenomenologie-hermeneutika-post-strukturalismus-na-ufaru
 3. Merleau-Ponty, M. (1996) Phenomenology of perception. Delhi: Gallimard.
 4. Plháková, A. (2006) Dějiny psychologie. Praha: Grada.
 5. Měšťánek Tomáš. (1992). Poznámky k dějinám filozofie. (1. vyd., 103 s.) Praha: Bílý slon.
 6. Husserl Edmund. (2013). Filosofie jako přísná věda. (Vyd. 1., ix, 83 s.) Praha: Togga.
 7. Blecha, I. (2004) Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc
 8. Co je fenomén?: Husserl a fenomenologie ve Francii. (2010). (427 s.) Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 9. Měšťánek Tomáš. (1992). Poznámky k dějinám filozofie. (1. vyd., 103 s.) Praha: Bílý slon.
 10. Blecha, I. (2004) Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
 11. http://www.phenomenologyonline.com/scholars/husserl-edmund/
 12. Blecha, I. (2004) Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
 13. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/martin_heidegger
 14. http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
 15. Blecha, I. (2004) Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc
 16. Blecha Ivan. (2002). Filosofie. (4. oprav. a rozšíř.v, 277 s.) Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
 17. http://cs.wikipedia.org/wiki/Fenomenologie
 18. http://en.wikipedia.org/wiki/Phenomenal_field_theory


Použitá literatura

 1. Blecha, I. (2004) Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
 2. Co je fenomén?: Husserl a fenomenologie ve Francii. (2010). Červený Kostelec: Pavel Mervart.
 3. Husserl, E. (2013) Filosofie jako přísná věda. Praha: TOGGA.
 4. Merleau-Ponty, M. (1996) Phenomenology of perception. Delhi: Gallimard.
 5. Měšťánek, T.(1992) Poznámky k dějinám filosofie. Praha: Bílý slon.
 6. Plháková, A. (2006) Dějiny psychologie. Praha: Grada.

Externí odkazy

Doporučená literatura a odkazy

Související články

Zdroje obrázků

 1. Edmund Husserl
 2. Martin Heidegger
 3. Jevové pole

Klíčová slova

Fenomenologie, Dasein, bytí, jsoucno, esence, existence, fenomén