Artur W. Combs a Donald Snygg

 • Američané
 • Navrhli fenomenologický přístup k osobnosti
 • Do této doby se fenomenologičtí psychologové zajímali o vnímání, učení, paměť a myšlení, nikoli o osobnost

Vjemové pole (phenomenal self)

 • Fenomenologie pohlíží na osobnost ze vztažného rámce vnímání
 • Chování studuje z hlediska chovající se osoby
 • Nikoli z hlediska vnějšího pozorování
 • Zkoumá vjemové (fenomenologické) poje jedince
 • To zahrnuje vše, co a jak jedinec v daném momentě vnímá
 • Je svou povahou subjektivní
 • Jevy, ač někdy nepřesné, se dotyčnému jeví jako reálné a jedná podle nich
 • Vnější oblastí vjemového pole je vnímané jevové já

Jevové Já

 • Způsob, jak se člověk vnímá v určité situaci nebo roli
 • Mění se podle situace, ale není jen pouhým souhrnem izolovaných dojmů, ale je uspořádanou soustavou, která všechny dojmy zahrnuje
 • Jeho jádrem je sebepojetí (self-concept)

Sebepojetí

 • Kolem něj je uspořádán zbytek vjemového pole
 • Zůstává relativně stálé (na rozdíl od jevového já)
 • Slouží jako zachycení, jímž si jedinec symbolizuje a zjednodušuje svoji velkou složitost
 • Ovlivpuje zdraví
 • Pozitivní sebepojetí = zdraví
 • Negativní sebepojetí = maladaptace a sociopatie

Proměnlivost vjemového pole

 • Procesem diferenciace vznikají nové vjemy, které vstupují do vjemového pole
 • Vjemy povrchnější povahy zůstávají na periferii, důležité vjemy vstupují dovnitř, některé až k jevovému já
 • Periferní vjemy ovlivpují chování málo, hluboko pronikající chování determinují (určují)
 • Postupné změny v hodnotách a zájmech osoby jsou vysvětlovány začlepováním nových a rušení starých vjemů
 • Jevové já a sebepojetí jsou odolnější, ale ne zcela imunní proti změnám

Zrání a adekvátnost

 • Měnlivost vjemového pole je základem vývoje
 • Základní lidská potřeba adekvátnosti – motivační síla, díky níž člověk usiluje o zralost
 • Adekvátní já – uspořádaná, vyvíjející se, śpěšně se vyrovnávající s nároky života

Adekvátní já

 • Pozitivní obraz o sobě
 • Vzdor vědomí vlastních nedostatků se tito lidé vnímají jako důstojní a hodnotní
 • Přijetí sebe a druhých
 • Pozitivní sebeobraz vede k sebepřijetí, přijetí všech zážitků, které se objeví v jejich věmovém poli
 • Díky přijetí dokážou sobě i druhým odpouštět, protože nedokonalost a selhávání berou jako přirozené součásti lidské povahy
 • Uvolněná otevřenost životu
 • Vývoj, růst, nikoli dokonalost
 • Vjemové pole je současně soudržné i proměnlivé
 • Adekvátní jedinec je dobře přizpůsobený, ale nikoli konfomní
 • Nepodřizuje se konvencím a nestará se o mínění lidí kolem

Emoční problémy

 • Vyplývají z rozpadu procesů diferenciace, vnímání a sebepřijetí
 • Je narušena schopnost vnímat a přetvářet vjemové pole
 • Základní pocit inadekvátnosti
 • Neurotici – narušená perspektiva
 • Zkreslení perspektivy je úměrné vlastnímu pocitu provinilosti a bezcennosti
 • Negativní sebeobraz