George A. Kelley

Život

 • Narozen na farmě v Kansasu jako jedináček
 • Rodiče byli velmi zbožní a těžce pracující, vystupovali proti zlu
 • Byl vzdělán ve fyzice a matematice a chtěl pracovat ve strojírenství
 • Začal se ale zajímat o sociální problémy a psychologii
 • Studoval obecné faktory řeči a poruchy čtení
 • Pracoval v oblasti klinické psychologie
 • Tyto služby realizoval i v pojízdné psychologické klinice a ve státních školách
 • Mnozí stoupenci jiných psychologických směrů se v jeho koncepci našli
 • Dílo:
 • The psychology of Personal Construct

Výchozí pohled – teorie alternativních konstruktů

 • Zdůrazpoval poznávací procesy jako převládající složku rysů, determinující fungování osobnosti
 • V jeho systému je osoba vědec, usilující pochopit, tlumočit, anticipovat a řídit svůj osobní svět
 • Veškeré aktivity člověka se řídí tím, jak předjímá události
 • Způsoby předjímání a hodnocení událostí vyplývají ze zkušenosti ve styku s okolím
 • V psychice se ustanovují v podobě osobních konstruktů
 • Poznáme li osobní konstrukty osobnosti, můžeme vysvětlit a předvídat její jednání a chování v různých situacích
 • přestavbou soustavy osobních konstruktů odhalovat možnosti a cesty prevence selhání
 • často byl jeho přístup desinterpretován
 • například je chybné jeho ztotožpování s kognitivní teorií
 • konstrukty nejsou jen verbální, ale i neverbální (např. bazální lidské diskriminace na úrovni fyziologické, vegetativní i emocionální)
 • je třeba brát v úvahu celého člověka a nefragmentovat ho
 • základní oblastí zájmu se stává subjektivita ve smyslu celé osoby

Podstata Kellyho koncepce osobnost

 • Svůj přístup buduje na dvou základních myšlenkách
 • Lidé všech věkových kategorií hledají a využívají alternativní styly a způsoby, jak porozumět událostem
 • Nic není nezaměnitelné a absolutně správné, všechny naše interpretace univerza jsou nahraditelné (politika, náboženství atd.)
 • Ve světě není nic osvobozeno od interpretací
 • Objektivní realita existuje, ale různí lidé ji percipují různým způsobem
 • Teorie konstruktů se soustřeďuje na způsob, jak lidé percipují a interpretují své životní zkušenosti (aby porozuměli životu)
 • Realita je to, co chápeme (konstruujeme) jako realitu
 • Teorie alternativních konstruktů zakládá na spojení svobody a determinismu
 • Determinismus a svoboda jsou neoddělitelné
 • Je založen na analogii „osoba jako vědec“
 • Člověk si stejně jako vědec vytváří své pracovní hypotézy o realitě
 • Pomocí těchto hypotéz se pak snaží anticipovat a řídit životní události
 • Pohled na všechny osoby jako na vědce vede k významným důsledkům
 • Lidé jsou orientováni spíše na budoucí, než na minulé či současné události jejich života
 • Lidé se vyznačují tendencí i schopností spíše prostředí aktivně zpracovávat, než na ně pasivně odpovídat
 • Pro život člověka je příznačné neustálé úsilí dávat hmotnému světu zkušeností smysl
 • Tato životní kvalita mu umožpuje vytvářet svůj vlastní osud
 • Soustřeďuje se na psychické procesy, umožpující lidem organizovat a porozumět událostem, k nimž v jejich životě dochází

Vlastnosti osobních konstruktů

 • Osobní konstrukty jsou pojímány jako šablony, jimiž osoba pojímá a zpracovává životní realitu
 • Člověk se dívá na svět prostřednictvím zřetelných modelů, vzorců (osobních konstruktů)
 • Konstrukt představuje konzistentní způsob, kterým dává význam určitým aspektům reality, a to ve vztazích podobností či kontrastu
 • Všechny osobní konstrukty jsou bipolární a dichotomní
 • K formulaci konstruktu jsou zapotřebí nejméně tři elementy (události či myšlenky)
 • Dva elementy konstruktu musí být vnímány navzájem podobné
 • Třetí musí být od nich odlišný
 • Všechny konstrukty musí mít dva protikladné póly dimenze, pól podobnosti a pól kontrastu
 • Teorie osobního konstruktu řeší, jak lidé interpretují a předjímají své zkušenosti v pojmech podobností a kontrastů
 • Konstrukty musí z něčeho vzejít
 • Nejpřiměřenější je předpokládat, že nejsou produktem raných zážitků, ale konkrétní osobní historie
 • Všechny konstrukty se vyznačují příznačnými formálními vlastnostmi
 • Rozsahem vhodnosti
 • Události, pro ně je konstrukt relevantní či aplikovatelný
 • Např. konstrukt „dobro – zlo“ je má mnohem širší rozsah vhodnosti než „panenství – prostituce“
 • Ohniskem vhodnosti
 • Rozsah událostí na něž je daný jedinec nejpřipravenější daný konstrukt aplikovat
 • Dimenzí propustnost – nepropustnost
 • Propustné konstrukty
 • Mohou přijímat do svého rozsahu vhodnosti i vztahy, které dosud nebyly v rámci jejich hranic pojímané
 • Nepropustné konstrukty
 • Zůstávají uzavřeny pro interpretaci událostí, jejichž začleněním by došlo k ovlivnění původní formulace
 • Typem
 • Klasifikace podle povahy kontroly, kterou vůči svým elementům explicitně používají
 • Zajištěné konstrukty „fixují“ elementy výlučně do vlastní sféry
 • Škatulkový (přihrádkový) typ konstruktu
 • Co je v jedné přihrádce, nemůže být v jiné
 • Konstelační (shromažďující) konstrukty připouštění, aby elementy náležely i do jiné oblasti
 • Jakmile je událost subsumována pod jeden konstrukt, jsou tím fixovány její další charakteristiky
 • Propoziční (situační) konstrukt ponechává své elementy otevřeny alternativním konstrukcím
 • Flexibilní myšlení

K pojetí motivace a základním postulátům zaměření aktivit osobnosti

 • Pojem „osobnost“ je konstruktem psychologa
 • „osobnost je naše abstrakce aktivity osoby a naše následné zobecněné této abstrakce na všechny události jejího vztahu k jiným osobám, známým i neznámým, stejně jako na vše jiné, co se může zdát pro její charakterizování zvlášť hodnotné“
 • Osobnost je abstrakcí, vytvářenou personology pro potřeby pozorování psychických procesů a vyvozování závěrů
 • Pojem „motivace“ považuje za nepotřebný
 • Lidé podle něj nejsou motivováni žádným jiným důvodem než tím, že žijí
 • Přístupy k motivaci lze podle něj rozdělit na:
 • Pohánějící (termíny pudy, motivy či stimulus)
 • Táhnoucí (konstrukty záměr, hodnota, potřeba atd.)
 • Kelley ponechává, ale reformuje některé tradiční pojmy emocí v souladu s teorií osobního konstruktu
 • Úzkost
 • Neurčitý cit nejistoty a bezmocnosti
 • Výsledek vědomí, že nám dostupné konstrukci nejsou dostatečně využitelné pro vhodnou anticipaci
 • Vina
 • Vzniká, když jedinec ví, že jednal způsobem neslučitelným s představou sebe sama
 • Hrozba
 • Spojena s vědomím, že náš konstruktový systém se novým zjištěním drasticky narušuje a mění
 • Nejhrozivějším typem hrozby je myšlenka na smrt
 • Nepřátelství
 • Kontinuální úsilí vynutit si platnost svého neúspěšného modelu sociální predikce
 • Procesy osoby jsou psychicky usměrňovány způsoby, jimiž anticipuje průběh událostí (tedy nikoli motivací)
 • Tím vysvětluje odlišný směr a obsah aktivity člověka
 • Jednotlivé termíny základního postulátu:
 • Procesy osoby
 • Lidé jsou dynamickými organismy řídícími se svými do budoucnosti orientovanými konstrukty
 • Usměrpován
 • Chování je napříč času a situací relativně stabilní
 • Způsob
 • Synonymum pojmu konstrukt
 • Zdůrazpuje individualitu konstruování událostí
 • Každá osoba užívá rozdílné způsoby jako osobní volby usměrpující její procesy
 • Anticipované události
 • Vnitřní prediktivní a motivační rysy kognitivní teorie
 • Člověk usiluje predikovat realitu a anticipovat budoucí události
 • Tento postulát tvoří základní kámen jeho teorie:
 • Odhaluje základní sily v osobnosti
 • Zcela odlišným způsobem než v jiných přístupech
 • Specifikuje, že všechno lidské chování směřuje k předvídání událostí
 • Odhaluje, že jde o systém psychologický
 • Ze základního postulátu vyvodil 11 důsledků pro teorii osobního konstruktu

Hlavní důsledky pro teorii osobního konstruktu

 • Individualita a organizace (osobitost a uspořádání)
 • Lidé nepřistupují k událostem a jejich interpretaci naprosto stejně
 • Každý interpretuje realitu „svýma očima“
 • Konstrukty jsou různými způsoby organizovány i uvnitř osoby
 • Organizace osobních konstruktů je v podstatě logická
 • Konstrukty jsou uspořádány hierarchicky (do „pyramidy“)
 • Uspořádání konstruktů není upevněné na trvalo a je zachováno jen tehdy, má li prediktivní účinnost
 • Otázka, zda konstruovat, či nekonstruovat
 • Lidé musí volit který konstrukt a jakou míru k predikování každodenních událostí použijí
 • Člověk volí takovou alternativu, u níž anticipuje větší možnosti rozšíření a definování systému
 • Volí tu alternativu, která učiní události nejsrozumitelnějšími
 • Systém konstruktů je vypracován:
 • Buď ve směru výkladu (vysvětlení)
 • Nebo ve směru rozšíření (extenze)
 • Cyklus P – C – P (obezřetnost – zvažování – řízení)
 • Model činnosti osoby stojící tváří v tvář nové či dvojznačné situaci
 • Postupná řada uvažování různých možných konstruktů během rozhodování
 • Fáze obezřetnosti
 • zvažování různých konstruktů, které lze využít
 • Fáze zvažování
 • Redukce počtu alternativních konstruktů na jeden nejdůležitější (nejvhodnější)
 • Fáze řízení cyklu
 • Rozhodnutí pro směr aktivity a doprovodné chování
 • Osoba může postupovat celou řadou cyklů P – C – P než se rozhodne
 • Změna v systému konstruktu
 • Pokud konstrukt neplní svou funkcí (predikce událostí) mění se
 • Ke změně dochází nejčastěji při vystavení novým či neobvyklým událostem, na které už původní konstrukt nestačí
 • Důsledek učení
 • Systém konstruktů je neustále testován naší zkušeností
 • Sociální vztahy a osobní konstrukty
 • Lidé se podobají ostatním v té míře, v jaké konstruují podobným způsobem své zkušenosti
 • To je důsledek
 • Společenství (commonality)
 • Jedinci jsou si podobní proto, že události pro ně mají přibližně stejný psychologický význam
 • Lidé stejné kultury konstruují své zkušenosti shodným způsobem
 • Společenskosti (sociality)
 • Být v interakci s kýmkoli jiným vyžaduje, aby osoba utvářela stejnou část konstrukce systému, jakou mají druzí
 • Člověk by měl být schopen postavit se na pozici druhých, aby jim mohl porozumět
 • Zastávání role ve vztahu k jiným nemusí ale znamenat souhlas s nimi

Role Construct Repertory Test

 • Test vypracovaný k odhadnutí závažných konstruktů dané osoby
 • Má pomoci porozumění systému osobních konstruktů klienta
 • Neposkytuje ale tradiční psychometrické ohodnocení
 • Řada forem Rep Testu
 • Subjekt dostane 20-30 definic rolí osob, které mají pro vyplpujícího speciální význam
 • Např. já, matka, otec, mistr, lékař, mravná osoba atd.
 • Pro každou roli pak napíše jméno osoby, která popisu nejvíce odpovídá
 • Po dokončení seznamu definic jsou subjektu dána tři ze jmen k posouzení jakým způsobem se liší a podobají
 • Určení toho, jak subjekt kategorizuje a diferencuje dané osoy
 • Všechny role jsou v triádách užity přibližně rovnoměrně
 • Psycholog pak může formulovat hypotézu o způsobu, jak subjekt ve svém životě vnímá a vyrovnává se s významnými lidmi
 • Forma seznamu je pak podrobována klinické analýze

Základní pojetí lidské podstaty (povahy, naturelu)

 • Lidé determinují své vlastní chování
 • Systém konstruktu jim poskytuje svobodu rozhodnutí i omezení aktivit
 • Ústřední roli v jeho koncepci má racionalita
 • Lidé se snaží porozumět okolnímu světu
 • Zdůrazpuje holismus
 • K porozumění osobě je nezbytné porozumět jejímu systému konstruktů
 • Neuznává dědičnost, prostředí je podle něj všudy přítomné
 • Změnitelnost
 • Na život pohlíží jako na stálý pohyb
 • Teorie je prostoupena dynamickými změnami
 • Lidé žijí ve vysoce subjektivním světě osobních konstruktů
 • Zůstávají uzavřeni do svého subjektivního systému
 • Považuje motivaci za přebytečný konstrukt a proto nevyjadřuje žádný předpoklad co do vztahu proaktivita – reaktivita
 • Vztah homeostáza – heterostáza e rovněž týká otázky motivace
 • Nepovažuje lidskou povahu za poznatelnou ve smyslu tradičních technik vědeckého vyšetřování