Psychologie osobnosti

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


Psychologie osobnosti je psychologická disciplína zaměřující se na zkoumání obecností a individuálních charakteristik ve vztahu ke konceptu osobnosti. Na základě teorií v rámci psychologie osobnosti vznikla řada osobnostních dotazníků. Výstupy této disciplíny tak značnou měrou přispívají jak k psychologické teorii (teoretický základ pro ostatní psychologické disciplíny, např. psychologie sportu), tak praxe (klinický přístup, diagnostika). V rámci poznávání osobnosti usilujeme o čtyři cíle:

 1. Popis (deskripce)
 2. Výklad (explanace)
 3. Předpovídání (predikce)
 4. Ovlivňování

Předmět psychologie osobnosti

Psychologie osobnosti zkoumá individuální jednotu, vytvořenou z dílčích složek a vazeb duševního života. Předmětem psychologie osobnosti je pak osobnost (koncept s určitou strukturou a dynamikou), různé přístupy se však liší v uchopení tohoto konceptu a v jeho vymezování. Osobnost je během svého vývoje a rozvoje silně determinována různými vlivy - každý z vlivů se však v rozdílných teorií liší.

Různá pojetí osobnosti:

Přístupy k poznávání osobnosti:

 • Biologický (člověk jako živočich, vzorem je biologie)
 • Experimentální (zkoumá duševní funkce a jejich projevy v chování, vzorem jsou přírodní vědy, např. fyzika a chemie)
 • Sociální (osobnost utváří a je utvářena sociálními vztahy)
 • Psychometrický (matematicky vyjádřená rekonstrukce osobnosti)

Základními znaky osobnosti jsou:

 1. Individualita (jedinečnost)
 2. Organizovanost (strukturace, intergrace)
 3. Vývoj na základě rozličných vlivů
 4. Konzistentnost (stabilita chování)

Osobnost

"Osobnost je individuální jednota člověka; je to jednota jeho duševních vlastností a dějů založená na jednotě těla a utvářená a projevující se v jeho společenských vztazích" - Tardy
Kvalitativně nejvyšší úroveň interakční aktivity, monitorujících a řídících funkcí psychiky, jejíž dosažení je funkcí psychosociálních kontextů. Osobnost je produktem aktivní interakce mezi subjektem a vnějšími podmínkami. Osobnost není vrozená, u člověka se vytváří, a to hlavně prostřednictvím socioekonomických skutečností (vliv modifikován vnitřními předpoklady a kontextem životní existence). Jde o uvědomované řízení vnitřní a vnější aktivity subjektu. Osobnost je tvořivá, ne pouze adaptivní. Termín se používá pouze v souvislosti s člověkem. Určující jsou ústřední hodnoty jedince a jak se projevují i za vyhrocených situací.

Různé způsoby pojímání osobnosti (G. Allport)

 • Biofyzické definice
  • Osobnost je něco existujícího o sobě, obsaženého v poznávaném jedinci.
  • "Osobnost je víceméně stabilní a trvalá organizace charakteru, temperamentu, intelektu a těla osoby, učující její jedinečné přizpůsobení okolí" - Eysenck
 • Biosociální definice
  • Osobnost je něco existujícího ve vědomí pozorovatele
  • "Osobnost může být může být vystižena jako vjem či myšlenka vyplývající z toho, že jedinci mají své identity založené na vlastnostech chování, vykazující vnitřní příčinnou složku a mající určitou míru struktury a organizace." - Levy


Definice osobnosti podle obsahového důrazu (Linzey a Hall)

 • Souhrnnost
  • Osobnost je úhrn psychologických prvků jedince -> vypočítávání těchto prvků v definici
 • Jednota
  • Osobnost je vzorcem či zdrojem organizace za jednotlivými znaky jedince
  • „Osobnost je dynamická organizace těch psychofyzických systémů v jedinci, které určují jeho charakteristické chování a myšlení.“ - Allport
  • „Osobnost je individuum chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím.“ - Říčan
 • Přizpůsobení
  • Osobnost je zvláštní způsob, jímž se jedinec přizpůsobuje podmínkám uvnitř i vně
 • Jedinečnost
  • Osobnost je to, co jedince psychologicky odlišuje od druhých
  • „Osobnost je jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých způsobů, jimiž se jedinec liší od druhých.“ - Guilford
 • Podstata
  • Osobnost je to v člověku, co je pro něj nejpříznačnější z hlediska podstaty
  • „Osobnost je konečný produkt naší soustavy zvyků.“ - Watson

Definice osobnosti způsobem užití tohoto pojmu

 • „Osobnost je to, co dovoluje ředpovědět, co učiní osoba v určité situaci; zahrnuje všechno chování jedince, zjevné i vnitřní.“ (Cattel)
 • Osobnost konkrétně sestává ze souboru skórů či popisných výrazů, užitých k popisu studovaného jedince vzhledem k proměnným či dimenzím zaujímajícím ústřední místo v dané užité teorii.“ (Linzey, Hall)


Jádro osobnosti
Jedince lze charakterizovat pomocí klíčové psychologické kvality = jádra osobnosti. Já je určeno hlavně:

 • motivačním systémem
 • strukturou a kvalitou potencí
 • způsobem interakcí, autoregulace a vyrovnávání se se změnami
 • kým je a co je s to realizovat
 • kým by se měl stát
 • kým je s to se stát

Jedinec

Nejširší pojem, využívá se i k označování zvířat. Zahrnuje všechny úrovně genotypové i fenotypové stavby. Vyjadřuje nedělitelnost pohledu na zvláštnosti a vlastnosti člověka (celistvost ve všech úrovních).

Subjekt

Užší pojem, než jedinec. Označuje se jím nositel psychických jevů. Subjekt je charakteristický obsahem, povahou, strukturou a dynamikou psychických procesů, stavů a vztahů se zřetelem na interakční a autoregulační kontexty. Pojem je aplikovatelný i na zvířata prokazatelně schopná psychické činnosti.

Psychika a osobnost

 • V psychologii osobnosti řešíme kvalitativně novou, integrovanou úrovep uvažování vnitřního neoddělitelného sepětí všech pro člověka příznačných psychických jevů
 • výchozí hledisko - všechny psychické jevy jsou neoddělitelné od subjektu
 • usilujeme o pochopení psychiky jako:
  • dynamického interakčního systému, který se rozvíjí na bázi vrozených předpokladů
  • interakčního prostředku a produktu realizace existence v sociálních kontextech
 • psychika se realizuje v procesu aktivní interakce subjektu s podmínkami jeho existence
 • rozhodující vazby a souvislosti mezi proměnnými:
  • subjekt - podstata a povaha aktivit - podmínky jeho existence - subjekt
 • proniknout do systému znamená:
  • pochopit vztah mezi pojmem osobnost a psychikou vůbec
  • řešit celý systém v souladu s tím, že se osobnost realizuje v bio-psycho-sociálních interakčních aktivitách
  • do psychiky nejsme s to proniknout přímo ale jen zprostředkovaně na základě vnějších projevů v konkrétních situacích

Pojem Já

Vědomí – dvojí vztah Já

 • Předmět (vědomí čeho)
 • Subjekt (čí vědomí)

Chápání Já

 • Hovorový jazyk – Já je činné (vnímající, hodnotící, rozhodující a činící)
  • Mluvnicky první pád – Já, I nebo Ego, Ich, Moi
 • Psychologické pojmosloví – Já je obrazem sebe (vnímané, hodnocené, chráněné a zdokonalované)
  • Mluvnicky zvratná zájmena – Sebe, Me nebo self, selbat, soi
 • William James – Já poznávajíc x Já poznávané
 • Vnímání Já jako zážitek styčnosti
  • V místě – vnímáme Já ve svém těle (uprostřed hlavy, v rovině očí atd.)
  • V čase – Já má svou přítomnost, minulost a budoucnost, je v čase totožné
  • V dění – já je jediný příjemce událostí a původce činů (co se děje, děje se mě)

Obraz Já - sebepojetí

 • Základem je vjem a představa vlastní osoby – vlastního těla a vlastní osobnosti ve světě
 • Je obsahovou zážitkovou strukturou vztaženou k nezávisle existující, nebo jen pomyslné skutečnosti

Význam obrazu já

 • Zobrazení („Jsem...“)
  • Člověk si o sobě utváři někdy přiměřený a jindy nepříměřený obraz
 • Hodnocení („Mám být...“)
  • Citový a značně složitý hodnotící vztah k sobě
  • Vztah mezi tím jací jsme a jací chceme být (ideální já)
 • Směřování („Chci být...“)
  • Výzva, zdroj motivace, na rozdíl od hodnocení je tu i činné směřování, vůle
 • Moc („Mohu učinit...“)
  • Možnost dosáhnout určitého výsledku vlastní snahou a na vlastní zodpovědnost
 • Role („Mám učinit...“)
  • Role, kterou člověk zaujme, patří k jeho sebevymezení
  • Kvantitativní vyjádření – stupeo zápalu pro roli; kvalitativní vyjádření – obsah role

Vývoj sebepojetí (Říčan podle Eriksonova pojetí vývojových stadií)

 1. Batolecí období – „Jsem to, co mohu svobodně dělat“
 2. Předškolní období – „Jsem to, co učiním“
 3. Školní období – Jsem to, co dovedu
 4. Dospívání – „Jsem to, čemu věřím“
 5. Mladá dospělost – „Jsem to, co miluji“
 6. Střední věk – Jsem to, co poskytuji
 7. Období zralosti – „Jsem to, co po mně zůstane.“

Vlivy působící na rozvoj sebepojetí

 • Zkušenosti s druhými lidmi, s interakcí a se světem vůbec
 • Rodinné prostředí
 • Společenské stereotypy
  • To co se dítě o sobě dozví na základě příslušnosti ke svému pohlaví, národnosti, věku a dalších skupinových znaků – co je od něj očekáváno
 • Nové zkušenosti

Úloha sebepojetí

 • Nástroj orientace
  • Obraz sebe je jakousi „osobní mapou člověka“ a je součástí osobní mapy světa
 • Stabilizátor činnosti (ustalovací působení v duševní činnosti člověka)

Obrany sebepojetí

 • Vytěsnění
  • úmyslné = potlačení, neúmyslné = vytěsnění (represe)
  • utlumení projevu vlastních pohnutek
  • Úplné vytěsnění = zapomenutí
 • Regrese
  • Únik před současnou úzkostí, tísní nebo frustrací k takovému dřívějšímu stavu, aby člověk měl menší schopnosti a dovednosti, méně zodpovědnosti a tak více podpory okolí
 • Projekce
  • Účelný sklon ke vcítění do nevyjádřených citů a myšlenek druhých lidí
  • Využívá se k odvrácení určitého prvku sebeuvědomění, který je s vlastním sebepojetím neslučitelný a vyvolává úzkost
 • Izolace
  • Schopnost člověka oddělit obsah poznání od citu, který vyvolává
 • Racionalizace
  • Logický rozbor jednotlivých stránek situace, hledá se nejprospěšnější postup jednání
 • Somatizace
  • Citové stavy se mohou projevit i tělesnými příznaky (Freud)
 • Odčinění
  • Nutkavý čin, kterým má být zabráněno uvědomění nepřijatelné pohnutky či myšlenky, nebo vyvážen její výskyt
 • Reaktivní výtvor
  • Neuvědomělé nahrazení nepřijatelného citu nebo sklonu žádoucím, zpravidla opačným
 • Přesunutí
  • Původní nepřijatelné pudové sklony jsou přesunuty do jiné oblasti
  • Jednou z možností je i sublimace (přesunutí do společensky kladně hodnocených činností)

Osobnost a psychologický model osobnosti

 • Model je hmotný nebo pomyslný útvar vybraný nebo vytvořený tak, aby se ve zvoleném ohledu shodoval s originálem
 • V psychologii je modelovaným útvarem osobnost nebo jeho složka
 • modelem je pak ucelená soustava prvků a vztahů mezi nimi, která je našemu zkoumání přístupnější, a přitom máme za to, že ve zkoumaném ohledu funguje stejně jako osobnost

Zkoumají se:

 • podstatné komponenty
 • principy vazeb mezi nimi
 • fungování systému jako celku

Modely by měly:

 • zahrnovat klíčové souvislosti, kvality a aspekty na dostatečně konkrétní a současně i zobecněné úrovni
 • být vědecky konzistentní, smysluplné a využitelné
 • být empiricky ověřitelné do té míry, že lze vyslovit reálný předpoklad pronikání do struktury

Potíže při modelování osobnosti

 • individuální rozrůzněnost
 • dynamický projev – subjektivní způsob vnímání, vztah mezi aktivitami a okolnostmi jejich vzniku
 • metodologické obtíže – nepřímé postihování, zprostředkovaně přes projevy osobnosti
  • Pokud pronikáme do osobnosti analýzou vnějších projevů, je nutné zahrnout i činnost, bereme pak v úvahu, že:
   • vše co se týká činnosti, je spojeno s psychikou
   • psychické jevy, projevující se činností, mají své příčiny
   • musíme studovat smysluplné celky (psychické jevy se utvářejí jen v aktivním procesu interakce s podmínkami)

Základní teorie osobnosti

Hlubinně orientované koncepce osobnosti

Behavioristicky orientované přístupy k osobnosti

Dispoziční přístupy k teorii osobnosti

Fenomenologické a humanistické koncepce osobnosti

Kognitivní teorie osobnosti

Celostní modely osobnosti

Odkazy

Reference


Použitá literatura

Zdroj

Článek vychází z výpisků pro přednášku Psychologie osobnosti pro první ročníky bakalářského programu Psychologie na FF UK. Přednášejícím je Radvan Bahbouh.