Hans J. Eysenck

Hans Jürgen Eysenck – teorie typů a rysů osobnosti

Život

 • Narozen v Berlíně
 • Otec zpěvák, matka filmová herečka
 • Rodiče ho vedli na dráhu divadelního podnikatele, ale po jejich rozvodu vyrůstal u babičky
 • Studoval ve Francii a Londýně, kde získal doktorát z psychologie
 • Působil jako psycholog v psychiatrické nemocnici léčící vojáky
 • Nějaký čas přednášel na Londýnské univerzitě
 • Po odchodu do důchodu napsal životopis a pěstoval tenis, dokud nezemřel
 • Kontroverzní osobnost
 • Důležitá role v diskusích o dědičnosti inteligence a účinnosti psychoterapie
 • u dědičnosti inteligence je pro dědičnost
 • u psychoterapie – hlavně psychoanalýzy – je proti (je málo účinná u mentálních poruch)
 • Dílo:
 • dimensions of personality
 • the structure of human personality
 • personality structure and measurement
 • the measurement of personality
 • manuály k měření osobnosti

Hierarchický model struktury osobnosti

 • Shoda s Cattelem
 • Cílem psychologie je predikovat chování
 • Základní cestou řešení záhad psychiky osobnosti je faktorová analýza
 • Způsob užití faktorové analýzy – jeho přístup jde od teorie k empirii
 • Eysenckova výzkumná strategie: hypotéza o povaze základního rysu, který je třeba měřit -> precizní měření ukazatelů daného rysu
 • K pochopení většiny chování člověka se vystačí s postižením tří superrysů (typů) osobnosti
 • Cattel uvažuje o 16ti
 • Klade větší důraz na význam genetických faktorů ve vývoji osobnosti
 • Teorie hierarchického uspořádání elementů osobnosti
 • Superrysy (typy)
 • Nejmocnější vliv na chování
 • Dimenze osobnosti, která je rozložená podél kontinua od nízkého začátku k vysokému konci
 • Extraverze x introverze, neuroticismus x stabilita, psychoticismus
 • Jednotlivé rysy
 • jsou zahrnuty pod superrysy
 • povrchnější reflexe nad nimi ležících typových dimenzí
 • specifickými kvalitami přispívající k dané dimenzi
 • Habituální odezvy
 • Odvozeny z množství specifických odezev
 • Specifické odezvy
 • Např:
 • Superrys – extraverze
 • Jednotlivé rysy – sociabilní, živý ...
 • Habituální odezvy – hovory s jinými lidmi, návštěvy společnosti...
 • Specifické odezvy – úsměv jako reakce na setkání s lidmi

Vymezení základních typů osobnosti

 • Využíval různé postupy a metody pro shromažďování údajů o lidech
 • Např. sebeposuzování, pozorování, biografické informace atd.
 • Získaná data podrobil faktorové analýze
 • Nalezl dvě základní dimenze rysů
 • Extraverze x introverze
 • Neuroticismus x stabilita
 • Dimenze jsou ortogonální a statisticky navzájem nezávislé
 • Na základě kombinace vysokých a nízkých skórů na každé dimenzi lze lidi rozdělit do čtyř skupin (typů)
 • Melancholik
 • Cholerik
 • Flegmatik
 • Sangvinik
 • Oba typy dimenzí jsou normálně rozloženy a jsou kontinuální
 • Popisy rysů v každé typové kategorii jsou pro relativně extrémní jedince
 • Později přidal ještě jednu dimenzi
 • Psychoticismus x síla superega

?:* Psychoticismus

 • Egocentrismus, impulsivita, necitlivost, antisociálnost atd.
 • Ukazuje na genetickou dispozici stát se psychotickým či psychopatickým

Neurofyziologické základy rysů a typů

 • Specifikuje neurofyziologické základy pro každý ze tří supertypů
 • Rozdíly v introverzi – extraverzi
 • Spojené s hladinami EEG (kortikální nabuzení – arousal)
 • Kontinuum excitace od spánku po stav paniky
 • Introverti jsou přibrždění, proto jsou senzitivnější
 • Extraverti jsou málo nabuditelní, proto jsou méně vnímaví a vyhledávají siuace, které je mohou výrazněji excitovat
 • Rozdíly ve stabilitě – neuroticismu
 • Odraz stupně reagování autonomního nervového systému
 • Spojeno s limickým systémem a viscerálním či citovým systémem
 • Vysoký neuroticismus
 • Tendence reagovat rychleji, bolestivě
 • Trvalejší reakce než stabilnější osoby
 • Neurofyziologická interpretace dimenzí osobnosti je úzce spjata s jeho teorií psychopatologie
 • Osoby s vysokými dimenzemi introverze i neuroticismu jsou kandidáty na úzkostné poruchy
 • Osoby s vysokou extraverzí a neuroticismem bývají zase psychopatické
 • Vrozené jsou pouze predispozice k psychickým poruchám
 • Ty jsou pak v některých případech spuštěny a to působením určitých typů situací určitým způsobem
 • Faktory prostředí mohou změnit vývoj a rezistenci takových poruch

Měření rysů osobnosti

 • Zkonstruoval řadu dotazníků na měření individuálních rozdílů
 • Obě hlavní dimenze rysů byly validizovány mnoha výzkumníky a různými typy testů
 • Empiricky ověřené rozdíly mezi introverty a extraverty:
 • Introverti preferují teoretická a vědecká povolání, extraverti práce orientované na lidi
 • Introverti vykazují častější masturbaci, extraverti dříve vstupují do sexuálních vztahů
 • Introverti dosahují vyšší stupeň vysokoškolského vzdělání a častěji odcházejí ze studia z psychiatrických důvodů, extraverti spíše z těch školských
 • Introverti vykazují vyšší hladinu nabuzení ráno, extraverti večer
 • Podstatná je hlavně rozdílná citlivost ke stimulaci
 • Test citrónové kapky – introverti při čtyřech kapkách citronové šťávy produkují introverti dvakrát více slin než extraverti