Harry S. Sullivan

Život

 • Narodil se irským rodičům na farmě v New Yorku
 • Jeho rodina byla chudá a izolovaná (odlišnost od typických novoanglických osadníků)
 • Měl málo kamarádů a byl často osamělý
 • Absolvoval střední školu a později i Chicagskou lékařskou fakultu
 • Během studií se seznámil s Freudovými myšlenkami a absolvoval psychoanalýzu
 • Působil v armádě a pak se stal úředním lékařem a konzultantem
 • Zaměstnanec různých nemocnic, vyučoval na univerzitě
 • Velmi často přednášel, měl úzké vztahy s mnoha odborníky ve společenských vědách
 • Publikoval v psychiatrických časopisem
 • Zemřel v roce 1949 při pracovní cestě do Evropy

Teorie

Pojem osobnosti

 • Osobnost je pro něj pouze výsledkem interpersonálních vztahů
 • Není tedy samostatnou existencí
 • Vztahy trvají od dětství po celý život

Přizpůsobení osobnosti: sociální, sexuální a kognitivní

 • Pro rozvoj osobní zralosti a sebenaplnění je třeba patřičných vývojových pochodů v oblastech
 • Sociální
 • Sexuální
 • Kognitivní
 • Pokud některá nedospěla na přiměřenou vývojovou úroveň, nelze dosáhnout adaptace osobnosti

Vývojová stadia

 • Vývoj osobnosti probíhá ve stadiích
 • Důraz na sexuální dimenzi osobnosti

Teorie "prsu v ústech"

 • Hlavní příspěvek k porozumění interpersonálním vztahům
 • Kojení je první interpersonální zkušenost

Terminologie a hlavní pojmy

Často užíval pojmy, které nově zavedl – vlastní terminologii
Dynamismy

 • Hlavní stavební jednotka interpersonální dimenze osobnosti
 • Vzorec transformace energie
 • Dynamismus slasti – výraz pro instinktové pudy

Jev "prsu v ústech"

 • Kojení je první výrazný interpersonální styk dítěte se společností
 • Mateřský pečující – ten, kdo dává dítěti pít (matka)
 • V menší míře může tuto zkušenost poskytnout i krmení z lahve
 • Předpokládal 4 situace, s nimiž se může kojenec při kojení setkat např.:
 • Dobrý a uspokojení poskytující prs v ústech
 • Jednoduchý signál pro kojení
 • Ovlivňuje orální zónu
 • Zlý prs, prs úzkostné matky
 • Vyvolává tenzi
 • Působí na emoční stav kojence
 • Na pozitivitu nebo negativitu účinků kojení má vliv emoční rozpoložení matky

Kognitivní vývoj
Tři vývojové mody poznání:

 • Prototaxické poznání
 • U novorozence
 • Posloupnost okmžitých stavů vnímavého organismu, zvláště vztažených k zónám interakce s okolím
 • Doetekové, zrakové a sluchové vjemy
 • Parataxické poznání
 • Pomáhá dítěti objevit určité vztahy mezi událostmi
 • Objevuje se i u dospělých a projevuje se pověrečným či jinak iracionálním chováním
 • Např. dítě hodí do rybníka kámen, protože očekává že bude plavat stejně jako klacek
 • Syntaxické poznání
 • Plně rozumové uvažování a logické usuzování
 • Příznačné pro zralejší děti a dospělé

Tenze

 • Dva protikladné stavy
 • Absolutní euforie
 • Absolutní tenze (hrůza)
 • Jedinec má sklon přibližovat se co nejvíc stavu euforie
 • Převládajícím duševním stavem je alespop mírná tenze
 • Tenze může být vyvolávána opomenutými potřebami organismu nebo úzkostí
 • Dlouhodobé opomíjení potřeb vyvolává apatii
 • Tenze z úzkosti vedou zase k somnolentnímu odpoutání (umělé navozování spánku pomocí drog u dospělých)

Systém já a sublimace

 • Každý člověk přirozeně touží po naplnění dvou přání:
 • Uspokojení potřeb (opak neuspokojování potřeb)
 • Interpersonální bezpečí (opak úzkostí)
 • Systém „já“ = dynamismus pomáhající k vytvoření obecných dovedností jak se vyhnout zákazům a verbálních technik, jak dodat obtížným situacím lepší podobu
 • Projevuje se na základě negativní odezvy dospělých na touhu po uspokojování potřeb dítěte
 • Příbuzným dynamismem je sublimace
 • Chápe tento pojem ale v širší souvislosti, než jen sexuální
 • Použití jiné, společensky přijatelnější činnosti, která uspokojuje části motivačního systému, jenž působí problémy
 • Pomáhají dítěti vyrovnat se s úzkostí prostřednictvím pozitivních interpersonálních vztahů
 • Liší se prostředky, které používají k dosažení tohoto cíle

Personifikace

 • Dítě si vytváří představy sebe a okolí
 • Proces personifikace zahrnuje „já“ a „ne já“
 • Já je hodnoceno na základě interpersonálních vztahů s druhými významnými osobami
 • Výsledkem je dostatečná personifikace „dobrého já“ nebo „špatného já“

Malevolentní transformace

 • Zklamání a z něj vyplývající hněvivé odezvy dítěte
 • Dítě touží po něžnosti a dospělí mu ji odpírají
 • Nedostatek zájmu dospělých v dítěti budí úzkost
 • Dítě tak reaguje na přátelský přístup cizích lidí nepřátelskými projevy

Stadia vývoje osobnosti

 • Šest stadií mezi narozením a pozdním dospíváním
 • Sociální, sexuální a kognitivní vývoj
 • Každé stadium zahrnuje řadu dynamických procesů

Rané dětství

 • Od narození do rozvinutí artikulované řeči
 • Získání zkušeností „prsem v ústech“
 • Může být vystaveno tenzi, která povede ke lhostejnosti nebo somnolentnímu odpoutání
 • Vzniká personifikace
 • Dítě dosahuje plného uvědomění vlastního těla
 • Protaxický modus přechází v parataxický

Vlastní dětství

 • Do počátku školy
 • Dítě potřebuje kamarády
 • Rozlišení mužské a ženské role
 • Mechanismy malevolentní transformace
 • Užívání systému „já“ k vyhýbání se úzkosti
 • Počátky užívání preventivní strategie sublimace
 • Objevuje se syntaxické poznání

Juvenilní období

 • Několik prvních let základní školy
 • Socializace (hlavně prostřednictvím interakce ve skupinách)
 • Utvářejí se postoje a účinnější sublimace

Preadolescence

 • Rok či dva
 • Dítě potřebuje kamaráda (vrstevníka stejného pohlaví)
 • Nejlepší přítel, který má vliv i když není přítomen

Raná adolescence

 • Vyznačuje se objevením heterosexuálních zájmů
 • Období mladistvé erotiky

Pozdní adolescence

 • Mladá dospělost
 • Objevení toho, co jedince vábí na genitálním chování a možnosti začlenění toho do života
 • Dynamismus slasti se musí spojit s potřebou intimity, aby došlo k socio-sexuální integraci (odlišnost od Freuda)