Hudební kultury Latinské Ameriky

Latinská Amerika je jedním z kulturních okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK doc. PhDr. Zuzanou Jurkovou, Ph.D. Mezi další areály probírané během přednášek mimoevropské etnomuzikologie patří: Severní Amerika, Subsaharská Afrika, Austrálie, Dálný východ a Arabsko-islámský svět.

Funkce hudby u obyvatel Latinské Ameriky

Vymezení Latinské Ameriky

Současná hudební kultura Latinské Ameriky je ovlivněna historií, jakou tento kulturní areál procházel, ale také geografickými faktory a přírodními podmínkami. Od doby příchodu Evropanů v Latinské Americe najdeme tři typy obyvatelstva.

  • Indiáni
  • Afroameričani
  • Evropani

Jejich původní hudební kultury se mísily a ovlivňovaly navzájem, nebo se v jiných případech uzavíraly vůči cizím prvkům a uchovávaly si tak své tradiční rysy. Mezi nejméně ovlivněné hudební kultury pak patří ty, které nalezneme v odlehlých, těžko dostupných oblastech vysokých hor nebo amazonských pralesů, zatímco za oblast, kde dochází k největší synkrezi můžeme označit mnohonárodnostní Mexiko.

Hudba obyvatel Latinské Ameriky tak obsahuje především jiné funkce než je funkce estetická. Kromě silného spirituálního charakteru hudby, nese v sobě hudební kultura v této oblasti důležitý aspekt pro vytváření a uchovávání kolektivní identity dané společnosti.

Mezi typické prvky hudební kultury v oblasti Latinské Ameriky můžeme zařadit jak flétnové nástroje Indiánů v horských oblastech nebo "tradiční" hudbu z Mexika - mariači, tak i hudbu karibskou, pro niž se ujalo označení latinsko-americká hudba.

Hudba Indiánů horských oblastí

Hudebník hrající na panovy flétny a na kytaru
Indiáni horských oblastí Latinské Ameriky žijí především v pohoří Andy, jež se táhne podél západního pobřeží celého jihoamerického kontinentu. Tato horská oblast zasahuje do států Kolumbie, Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile a Argentina.
Strunný nástroj charango

Pro hudební kulturu těchto domorodých etnik je charakteristické, že hrají pouze muži. Mimo to se vyznačuje především hudebními nástroji, které jsou typické pro Indiány horských oblastí. Nejcharakterističtějším prvkem jejich hudby je hra na flétnové nástroje, přičemž se zde setkáme především s panovými flétnami, také nazývanými jako sikuris, nebo s flétnami s hmatovými otvory. Hra na flétnové nástroje je často doplňovaná bubnem a charangem. Charango je strunný (chordofonní) nástroj, charakteristický pro tuto oblast, který se vyrábí z těla pásovce.

Všeobecně o hudební kultuře jihoamerických Indiánů horských oblastí platí, že jejich hudba funguje jako nástroj pro potvrzování kolektivní identity dané společnosti. V jejich hudbě můžeme vnímat, že síla zvuku nástrojů se nemění, což vypovídá o faktu, že hudebníci hrají sami pro sebe, nikoli pro publikum.

Hudba Indiánů tropických pralesů

Z Indiánů, žijících v tropických pralesích Latinské Ameriky, je probírán během přednášek jeden kmen, čítající asi 200 členů - Sujové. Tato skupina amazonských indiánů se řadí do jazykové skupiny G a hudba je pro ně naprosto přirozenou a základní věcí.

Prostřednictvím hudby Sujové vyjadřují svou identitu a sounáležitost s vlastní skupinou. Jejich hudba je vždy kolektivní, bez dirigenta a většinou i bez hudebních nástrojů. Rituálem se specifickou hudební produkcí je například tzv. myší obřad, který se koná za účelem iniciace mladých chlapců. V hudební kultuře Sujů neexistuje koncept talentu. Zároveň z pohledu evropské kultury se jedná o typ hudby, který je nám pravděpodobně nejvzdálenější.

Hudba Mexika

Mnohonárodnostní prostředí Mexika se odráží také v hudbě, která se v této oblasti objevuje. Synkreze kulturních prvků obyvatel Mexika způsobila vznik nových hudebních forem, které jsou v dnešní době považované za tradiční hudbu Mexika.

Hlavním příkladem může být hudební žánr mariači, dnes označovaný jako typická hudba Mexika, která se původně hrála na strunné nástroje a postupem času přijímala také další typy nástrojů. Jednou z forem mariači je tzv. son huasteco, původně ze severovýchodního Mexika, z oblasti La Huasteca. V této podobě mariači se mísí předěvším prvky španělské a domorodé kultury. Son huasteco je předváděn vždy v provedení tria strunných nástrojů.[1]

Karibská hudba

Karibská oblast je prostředím, kde se historicky ovlivňovaly dvě skupiny obyvatel - Evropané a Afroameričani. Kulturní vliv obou typů obyvatel je patrný také v karibské hudbě, která nese označení latinsko-americká hudba. Pro ni je typická především polyrytmika, která je afrického původu. S postupující komercializací dochází dnes k velkému oslabování karibské hudby.

Odkazy

Reference

JURKOVÁ, Zuzana. Etnomuzikologie. Přednášky Ústavu etnologie FF UK, LS 2011/2012.

  1. Wikipedia [online]. [cit. 8. 10. 2014].

Užitečné zdroje