Hypothalamus

 • malý útvar uložený pod thalamem, od něhož ho dělí sulcus hypothalamicus
 • tvoří přední stěnu a dno III. mozkové komory
 • je tvořen více než 20 jádry[1]
 • má velmi bohaté reciproční spoje s většinou struktur mozku
 • zejména s: retikulární formací, talamem, limbickým systémem a mozkovou kůrou)[2]
 • spoje hypothalamu jsou aferentní i eferentní[1]
 • nadřazené centrum vnitřních (vegetativních – autonomních) funkcí organismu
  • jako např. činnost srdce, cév, trávícího traktu, produkce tepla, spánek, sexuální aktivity apod.
 • hypothalamus je klíčovým regulačním elementem homeostázy
 • v neuronálních sítích hypothalamu jsou uloženy informace o fyziologických hodnotách veličin vnitřního prostředí (teplota, osmolalita, pH atd.)
  • hypothalamus je neustále porovnává se skutečným stavem
  • pokud se sledované parametry neshodují s žádoucí hodnotou → hypothalamus vyvolá (prostřednictvím autonomního nervstva, endokrinních žláz či motivačních center v limbickém systému) změny vnitřních funkcí[2]

Funkce hypothalamu
Hlad a příjem potravy

 • ventromediálním hypothalamus – centrum sytosti
 • laterální hypothalamus – centrum hladu
 • jsou vzájemně propojené
 • aktivace glukoreceptorů v centru sytosti je zodpovědná za útlum centra hladu
 • naopak při nedostatečné stimulaci je drážděno centrum potravy
 • s pocitem hladu jsou spojeny i vegetativní projevy (hladové kontrakce, sekrece žaludeční šťávy atd.)

Žízeň

 • stimulací osmoreceptorů v hypertonickém prostředí v okolí nukleus paraventricularis dochází ke dráždění centra žízně

Sexuální funkce

 • zajišťovány integrační činnosti hypothalamu jako křižovatky propojující CNS s humorální sekrecí

Sekrece hormonů

 • v nukleus supraopticus po podráždění osmoreceptorů dochází ke zvýšené sekreci vazopresinu (ADH)
 • v nukleus paraventricularis se tvoří oxytocin
 • oba tyto hormony jsou transportovány axonálním transportem do neurohypofýzy, odkud jsou teprve secernovány do oběhu
 • přímo z hypothalamu jsou do oběhu secernovány liberiny/inhibitory:
  • tyroliberin (TRH)
  • gonadotropin uvolňující hormon (GnRH)
  • somatokrinin (GHRH)
  • somatostatin (SST, GHIH)
  • liberin melanotropinu (MRF)
  • MIF (inhibitor melanotropinu)
  • inhibitor prolaktinu (PIH)
  • liberin luteotropního hormonu (PRF)

Řízení vegetativního nervstva

 • jedno z parasympatických center je lokalizováno v předním hypothalamu, stimulace zadních jader naopak aktivuje sympatikus

Termoregulace

 • zadní hypothalamus řídí reakce na chlad, přední naopak na teplo
 • reakce na chlad je integrována s vegetativní regulací, dochází k uvolňování katecholaminů
 • termoregulačních centra jsou aktivována jak z teplotně citlivých buněk v předním hypothalamu, tak i z periferie (chladové receptory kůže)

Účast na emočních stavech

 • hypothalamická jádra společně s předními jádry talamu a gyrus cinguli tvoří Papezův okruh (součást limbického systému)

Řízení cirkadiánních rytmů

 • rytmická aktivita vytvářená v nukleus suprachiasmaticus[1]

Patologie hypotalamu

 • řídící centrum endokrinních žláz
 • spolu s hypofýzou tvoří funkční jednotku - hypotalamo-hypofyzární systém

Poruchy hypotalamo-hypofyzárního systému

 • Diabetes insipidus
  • onemocnění je vyvoláno nedostatkem vazopresinu (antidiuretického hormonu)
  • objevuje se polyurie
  • množství moči může přesáhnout až 15 litrů za den
 • Adiposogenitální dystrofie (Fröhlichův syndrom)
  • benigní forma je funkční poruchou hypotalamu
  • maligní forma bývá způsobena nádorem hypofýzy nebo hypothalamu
  • první projevy zejména v dětství nebo v období puberty, převážně u chlapců
  • mezi hlavní znaky patří otylost a zastavení sexuálního vývoje dospívajících dětí[3]
 1. 1,0 1,1 1,2 MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. Praha: Triton, 2003.
 2. 2,0 2,1 MERKUNOVÁ, Alena a Miroslav OREL. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada, 2008.
 3. MAČÁK, Jiří, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012.