IFLA

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) je Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí.
Logo IFLA

Je nevládního, nekomerčního a neziskového charakteru a sdružuje knihovnické instituce, spolky, svazy na celém světě. Prosazuje knihovnické zájmy, podporuje vzdělávání informačních pracovníků, sdílí informace a snaží se nacházet řešení odborných problémů.[1] V současné době má přes 1500 členů z více než 150 zemí. Každý rok pořádá konferenci, kde se setkává několik tisíc delegátů, kteří si vyměňují zkušenosti a diskutují o odborných otázkách. Kromě toho organizuje další setkání, semináře a workshopy v rámci jednotlivých strategických programů.[2]


Historie

Byla založena v roce 1927 v Edinburgu ve Skotsku. Zakládajícími členy bylo 7 států. Československo, Francie, Itálie, Německo, Švédsko, Velká Británie a USA. Zástupcem Československa byl Zdeněk Václav Tobolka.[3] V roce 1929 vznikla první ústava, která byla schválena během Světového kongresu knihovnictví a bibliografie v Římě. V roce 1971 se usídlila v Haagu v Královské knihovně, jenž je nizozemskou národní knihovnou, kde působí dodnes.[4]

Základní hodnoty

 • ověřování pravosti principů svobody přístupu k informacím, která vychází z Všeobecné deklarace lidských práv
 • podpora svobody projevu a svobodnému přístupu k informacím
 • přesvědčení o tom, že k zajištění tohoto přístupu napomáhají kvalitní knihovnické a informační služby
 • umožnit všem členům se podílet na činnosti organizace, těžit z její práce a to bez ohledu na jejich státní příslušnost, postižení, etnický původ, pohlaví, zeměpisné umístění, jazyk, politické filozofie, rasy nebo náboženství[5]

Strategické programy

Hlavní činnost a cíle jsou vymezeny v jednotlivých strategických programech.

ALP (Action for Development through Libraries Programme)

Program zabývající se budoucím vývojem knihovnictví. Je založen na projektech, jež se zaměřují na vybudování udržitelných aktivit pro spravedlivý přístup k informacím v menších knihovnách po celém světě.

CLM (Committee on Copyright and other Legal Matters)

Program zaměřený na oblast autorských práv a duševního vlastnictví. Dohlíží na činnost Světové organizace duševního vlastnictví World Intellectual Property Organization (WIPO).

FAIFE (Committee on Freedom Access to Information and Freedom of Expression)

Výbor, který se snaží chránit intelektuální svobodu, svobodu projevu a volný přístup k informacím po celém světě prostřednictvím mezinárodních seminářů, publikační činností a spoluprací s mezinárodními organizacemi pro lidská práva.

PAC (Strategic Programme on Preservation and Conservation)

Tento program vznikl již v roce 1984 a je zaměřen na problematiku ochrany a konzervace dokumentů. V rámci tohoto programu vznikl v ČR projekt KRAMERIUS.

UNIMARC Strategic Programme

Program, jenž byl původně vytvořen pro usnadnění mezinárodní výměny bibliografických záznamů, nyní dohlíží na vývoj a údržbu univerzálního formátu MARC.[6]

Struktura

Strukturu tvoří 5 hlavních divizí, které jsou dále děleny do jednotlivých sekcí, jejichž další důležitou součástí jsou speciální zájmové skupiny.

Valné shromáždění členů (General Assembly of Members)

Je nejvyšším řídícím orgánem, které se schází jednou ročně při příležitosti výročních konferencí. Je složeno ze zvolených zástupců jednotlivých členů IFLA. Rozhoduje o volbě členů správní rady a předsedy a vydává usnesení pro Výkonný a Odborný výbor.

Správní rada (Governing Board)

Je odpovědná za manažerské a odborné vedení organizace, přičemž vychází z usnesení Valného shromáždění členů. Schází se dvakrát ročně.

Výkonný výbor (Executive Committee)

Tento orgán dohlíží nad směrem, kterým se IFLA ubírá mezi jednotlivými zasedáními Správní rady.

Odborný výbor (Professional Committee)

Odborný výbor byl ustanoven k zajištění koordinace všech jednotek IFLA odpovědných za odborné aktivity, programy a postupy.

Divize

 1. Library Types
 2. Library Collections
 3. Library Services
 4. Support of the Profession
 5. Regions

Sekce

 • Academic and Research Libraries
 • Acquisition and Collection Development
 • Africa
 • Art Libraries
 • Asia and Oceania
 • Audiovisual and Multimedia
 • Bibliography
 • Cataloguing
 • Classification and Indexing
 • Continuing Professional Development and Workplace Learning
 • Document Delivery and Resource Sharing
 • Education and Training
 • Genealogy and Local History
 • Government Information and Official Publications
 • Government Libraries
 • Health and Biosciences Libraries
 • Indigenous Matters
 • Information Literacy
 • Information Technology
 • Knowledge Management
 • Latin America and the Caribbean
 • Law Libraries
 • Libraries Serving Persons with Print Disabilities
 • Libraries for Children and Young Adults
 • Library Buildings and Equipment
 • Library Services to Multicultural Populations
 • Library Services to People with Special Needs
 • Library Theory and Research
 • Library and Research Services for Parliaments
 • Literacy and Reading
 • Management and Marketing
 • Management of Library Associations
 • Metropolitan Libraries
 • National Libraries
 • News Media
 • Preservation and Conservation
 • Public Libraries
 • Rare Books and Special Collections
 • Reference and Information Services
 • School Libraries
 • Science and Technology Libraries
 • Serials and Other Continuing Resources
 • Social Science Libraries
 • Statistics and Evaluation

Speciální zájmové skupiny

 • Access to Information Network - Africa (ATINA)
 • Agricultural Libraries
 • E-Metrics
 • Environmental Sustainability and Libraries
 • LIS Education in Developing Countries
 • Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer/Questioning Users
 • Library History
 • National Information and Library Policy
 • National Organizations and International Relations
 • New Professionals
 • Radio Frequency Identification
 • Religions, Libraries in Dialogue
 • Semantic Web
 • Women, Information and Libraries

Členství

IFLA rozděluje členy do několika kategorií, podle toho zda jde o instituci, asociaci nebo jednotlivce. Instituce a asociace mají hlasovací práva na setkáních a ve volbách. Mají právo nominovat odborníky, kteří vyvíjejí a dohlížejí na strategické programy, do stálého výboru jednotlivých sekcí. Individuální odborníci hlasovací práva nemají, ale mohou se podílet na práci v jednotlivých programech.[2]

Příklady členů z ČR v IFLA

 • Národní knihovna ČR – sekce národních knihoven a bibliografie
 • Parlamentní knihovna - sekce vládních informací a oficiálních publikací
 • SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) - sekce veřejných knihoven, sekce pro výchovu a vzdělávání, pro informační technologie a dodávání dokumentů a pro meziknihovní výpůjční služby[3]
 • ÚISK (Ústav informačních studií a knihovnictví)

Publikace IFLA

Kromě časopisu IFLA Journal vydává další různé publikace, sborníky, brožury, výroční zprávy, referáty a příspěvky z každoročních generálních konferencí.

 • IFLA Journal - Vychází čtyřikrát ročně. Každé číslo informuje o aktuálních aktivitách IFLA a obsahuje články, které odráží rozmanitost mezinárodní informační profese, jenž se liší v aspektech svobody informací, uchování informací, duševního vlastnictví a služeb pro zrakově postižené.[2]

Odkazy

Reference

 1. IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions [online]. [cit. 2016-1-28]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/spolky-sdruzeni/ifla.htm
 2. 2,0 2,1 2,2 More about IFLA [online]. [cit. 2016-1-28]. Dostupné z: http://www.ifla.org/about/more
 3. 3,0 3,1 BURGETOVÁ, Jarmila. IFLA a české knihovnictví. 2002. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0204/0204288.html
 4. IFLA. WikiKnihovna [online]. [cit. 2016-1-28]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/ifla
 5. PILAŘ, Jindřich. Stanovy IFLA. 2001. Dostupné také z: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0103/0103198.html
 6. Mezinárodní organizace IFLA. Portál České národní bibliografie [online]. [cit. 2016-1-28]. Dostupné z: http://cnb-cz.webnode.cz/mezinarodni-integrace-ceske-narodni-bibliografie/mezinarodni-organizace-ifla-/

Externí odkazy

Klíčová slova

mezinárodní organizace, mezinárodní standardy