Informační a komunikačních bariéry

Komunikační bariéra je překážka v procesu komunikace, narušující její úspěšný průběh. Existuje mnoho různých druhů komunikačních bariér, které se od sebe liší intenzitou a pravděpodobností. Komunikační bariéra je největší nepřítel civilizace 21. století. Během studené války byly komunikační bariéry mezi národy natolik výrazné, že byly několikrát téměř odpovědné za vypuknutí jaderné války.

Informační bariéra je specifickou komunikační bariérou, jedná se o překážku uspokojování informačních potřeb, která spočívá v neschopnosti či nemožnosti uskutečnit přenos informací a dat a umožnit uživateli získání relevantní informace.

Přesná komunikace

V komunikaci velmi záleží na přesnosti. V ideálním případě obsah sdělení nepřesahuje Shannonův limit (kanál nepřesahuje svoji kapacitu, je komunikováno neztrátové množství informací). Tzn. mluvčí i příjemce interpretují zprávu stejně (což ovšem neznamená, že na danou věc nemají odlišný názor nebo se neshodují na závěrech). Přesnost komunikace je ovlivňována více faktory, patří zde například forma řeči, její rychlost, srozumitelnost, nedostatky v kódování.

Typy bariér

V průběhu komunikace by se mělo zabránit tzv. šumům. Znemožňuje-li např. okolní prostředí, špatná výslovnost, syntaktická roztříštěnost, gramatická neobratnost, nebo dvojznačnost použitého slovníku komunikaci, je třeba tyto faktory eliminovat. Další faktory ovlivňující kvalitu komunikace mohou být rozdílné zkušenosti účastníků, vzhledem k tomu že každý člověk má tendenci interpretovat dané sdělení odlišně. Čím fragmentárnější a nejednoznačnější je informace, tím větší je šance že dojde k nedorozumění. Když vezmeme v potaz všechna předešlá kritéria, můžeme rozdělit komunikaci na konzistentní nebo nekonzistentní.

Verbální Neverbální Interní
Strana Komunikátora
 • Jazykový styl
 • Slovní zásoba
 • Nepřiměřené množství informací
 • Vady řeči (koktání)
 • Nedostatky v paralingvistických aspektech verbálního projevu
 • Proxemické bariéry (vzdálenost)
 • Fyzické bariéry (předmět mezi komunikátory)
 • Mezikulturní rozdíly (např. jiný význam gest)
 • Jednoduché kreslení, skicování, přerovnávání materiálu
 • Odmítavé postoje těla
 • Rychlost pohybů
 • Přehnané zírání
 • Obava z neúspěchu
 • Neporozumění obsahu
 • Emoční stav (zlost, špatná nálada)
 • Neúcta, nesympatie
 • Xenofobie a stereotypizace
Strana příjemce (bariéry naslouchání)
 • Problémy s jazykem, slangem
 • Překážky fyzického charakteru – nedoslýchavost, únava, nepohodlí
 • Psychologické bariéry – strach, stres, netrpělivost atd.
 • Nezájem o obsah
 • Domýšlení závěrů (být myšlenkami „před mluvčím“)
 • Problémy s odborností
 • Zkreslené vnímání – příjemce si ze sdělení bere jen to, co chce
 • Rozdílné životní zkušenosti a názory (absence určité životní zkušenosti)
 • Mysl je zaměstnána něčím jiným – starosti, povinnosti atd.
Vnější komunikační bariéry Bariéry související s komunikačními kanály
Ostatní bariéry
 • Nezvyklé prostředí
 • Vyrušování někým/něčím třetím (nemusí ani skákat do řeči, stačí jeho přítomnost)
 • Hluk, teplota, osvětlení, zápach
 • Omezení prostorem nebo časem
 • Omezení související s technickými prostředky (např. poruchovost)
 • Deformace sdělení v průběhu toku komunikačním kanálem
 • Filtrování sdělení a jejich účelová modifikace
 • Přehnaná důvěra v konkrétní komunikační kanál

Shannon a kapacita kanálu

 • Shannon představil termín šum jako označení pro jakékoli zkreslení vysílání signálu od zdroje k místu určení. Tento vztah je popsán jednoduchou rovnicí:
Kapacita kanálu = informace + šum


 • Každý komunikační kanál má své kapacitní omezení, měřené v binárním kódu. Tento jev je známý jako Shannonův limit. Je matematicky nemožné nad hranicí tohoto limitu uskutečnit bezchybnou komunikaci.
 • Pod hranicí tohoto limitu je možné přenášet informaci i s nulovou chybou. Shannon matematicky dokázal, že jsou způsoby zakódování informace, které dovolí dosáhnout limitu bez odchylky, bez ohledu na množství šumu či síly signálu.

Zdroje

Reference

Použitá literatura

Související články

Claude Shannon
Komunikace
Sociální komunikace
Shannonovo chápání informace

Externí odkazy

Klíčová slova

komunikační bariéra, komunikace, shannonův limit, šum, komunikační kanál