Informační zdroje v oblasti životního prostředí

Informační zdroj je objekt, který obsahuje dostupné informace odpovídající informačním potřebám uživatele. Informační zdroj může být tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický (včetně zdrojů dostupných online). [1] Pojem informační zdroj v oblasti životního prostředí se může chápat jako označení jakékoliv instituce či systému zprostředkovávající informace o životním prostředí.

Tištěné zdroje

Monografie, sborníky a encyklopedie

Můžete vyhledávat přes Souborný katalog ČR nebo přímo v odborných knihovnách:

 • Knihovna české geologické služby - shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje publikace v oblasti věd o Zemi z celého světa a to jak v tištěné, tak v elektronické formě. Součástí fondů je i rozsáhlá kolekce fondu environmentální literatury ze zrušené knihovny MŽP
 • Knihovna AOPK ČR - knihovna Agentury ochrany přírody a krajiny čítá přibližně 20000 svazků
 • Knihovna hydrometeorologického ústavu - veřejná knihovna s fondem zaměřeným na meteorologii, klimatologii, hydrologii a čistotu ovzduší

Vybraná česká periodika

(licencovaná či volně přístupná)

 • Photosynthetika – impaktovaný časopis vydávaný Ústavem botaniky Akademie věd ČR v angličtině, vydává původní vědecké práce, recenze knih z oblasti fyziologie, biofyziky, biochemie, molekulární biologie a ekologie fotosyntézy, licencovaný zdroj
 • Plant Soil and Environment – impaktovaný časopis vydávaný Českou akademií zemědělských věd, obsahuje články v angličtině z oblastí experimentální biologie, agronomie, přířodních zdrojů a životního prostředí
 • Soil and Water Research – odborný impaktovaný časopis vydáván Českou akademií zemědělských věd, obsahuje články a hodnocení ze všech oblastí vědy a techniky vztahující se k půdě a vodě a jejich interakci v přírodních a člověkem modifikovaných krajinách. Práce jsou publikovány v angličtině
 • Ochrana ovzduší – odborný recenzovaný časopis vydávaný občanským sdružením Ochrana kvality ovzduší do konce roku 2014. Prezentoval novinky a výsledky programů a projektů vědy z oblasti ochrany, znečišťování a kvality ovzduší, informace orgánů státní zprávy, české i mezinárodní normy a předpisy v ochraně ovzduší
 • České právo životního prostředí – recenzovaný časopis vydávaný Českou společností pro právo životního prostředí. Zaměřuje se na výchovně vzdělávací, vědeckou a informační činnost v oblasti práva životního prostředí
 • Zprávy lesnického výzkumu – časopis vydávaný Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech. Zveřejňuje výsledky výzkumu pro oblast lesního hospodářství, ekosystémům a naplňování funkcí lesa.
 • Časopis Meteorologické správy – vydáván Českým meteorologickým ústavem, obsahuje odborné články z oblasti meteorologie, klimatologie, čistoty ovzduší a hydrologie
 • Příroda - časopis vydává Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), zpracovává témata z oblasti ochrany přírody a krajiny
 • Ochrana přírody – časopis vychází od roku 1946, v současnosti jej vydává AOPK ve spolupráci se Správou jeskyní ČR, zaměřen především na profesionální uživatele a pracovníky z oblasti ochrany přírody, vědecké pracovníky a pedagogy
 • Beskydy – bulletin publikující vědecké práce z oblasti stability horských ekosystémů, lesního a vodního hospodářství, vydává Mendelova univerzita v Brně
 • Envigogika - odborný recenzovaný časopis vydává Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze, snaží se zkvalitnit odborný dialog a oblasti environmentálního vzdělávání a přispět k mezioborovému propojení

Elektronické zdroje

České, volně dostupné databáze

 • Geologická bibliografie České republiky – bibliografické záznamy článků a knih z oblasti geologie Českého masivu a části Západních Karpat na území ČR
 • Geobibline (Geografická bibliografie ČR) – bibliografické i plnotextové záznamy z oblasti geografie. Databázi zpracovává Knihovna geografie při PřF UK
 • Resers – obsahuje informace z odpadového hospodářství a související, plné texty jsou dostupné ze stránek knihovny MŽP
 • Bibliografická databáze diplomových prací zaměřených na ŽP
 • EcoMonitor – databáze článků z domácího denního tisku, časopisů a internetových informačních serverů o životním prostředí. Provozuje ji Brontosauří ekocentrum Zelený klub
 • Česká výběrová meteorologická databáze – obsahuje články od roku 1979 – 2012, provozuje Český hydrometeorologický ústav

Licencované databáze

 • BIOSIS (Biosciences Information Service) – databáze zaměřující se na informace a zdroje z oblasti biologie, biomedicíny a příbuzných oborů provozuje společnost Biological Abstracts, je dostupná přes Web of Science
 • EnviroNetBase – plnotextová databáze, zaměřená na životní prostředí, ekologii, ochranu zdraví. Dostupná přes web CRCnetBASE.
 • Environment Complete – bibliografická a plnotextová databáze encyklopedií, monografií, prestižních časopisů v oblasti zemědělství, ekosystémové ekologie, energetiky, přírodních zdrojů a odpadového hospodářství. Dostupná přes EBSCO.
 • Earth Science Discoveries – bibliografická databáze zaměřená na přírodní zdroje a životní prostředí

Multioborové databáze

Web of Science (BIOSIS), ScienceDirect, EBSCO (Environment Complete, GreenFILE), ProQuest Central, Wiley Online Library, SCOPUS

Portály

 • Ecconect – portál občanského sektoru, informuje o oblasti sociální, lidskoprávní, regionálním rozvoji, kultuře, občanských právech a životním prostředí, odkazuje na další webové stránky pro oblast životního prostředí
 • INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) – geoportál z iniciativy Evropské komise, k podpoře environmentálních politik a politik souvisejících
 • EnviWeb – web informuje o legislativě, dotacích EU, firmách, výrobcích, službách, článcích a akcích z oblasti životního prostředí
 • EnviHELP – info portál k dotazování a žádostem o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., obsahuje seznam nejčastějších dotazů a průvodce práce s aplikací. Zaměřuje se na oblast ochrany přírody, ovzduší, vod a odpadové hospodářství.
 • Klimatická koalice – platforma českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla pro podporu veřejné diskuze o problematice změny klimatu a jejích dopadech v rozvojových zemích.
 • ENVIS – Informační servis o životním prostředí, web hlavního města Prahy, od září neaktualizován. Aktuální informace je možné najít na Portálu životního prostředí hlavního města Prahy

Institucionální informační zdroje

Informační systémy životního prostředí mezinárodních institucí

 • UNESCO - UNESCO vytváří mezinárodní environmentální program, který pomáhám s implementací programu ochrany životního prostředí a udržitelnosti na různých úrovních a slouží jako autorita k obhajobě eviromentální politiky.
 • OSN – UNEP( United Nations Environment Programme) - program Organizace spojených národů pro životní prostředí. Podporuje rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí, výzkum, výměnu a šíření informací v oblasti. Propojuje environmentální a sociální dimenzi udržitelného rozvoje.
 • Greenpeace - nezávislá mezinárodní ekologická organizace. Působí ve více než 40 zemích světa včetně České republiky, jejím cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Mezi její priority patří prosazení energetické revoluce, ochrana oceánů a deštných pralesů, nenásilné řešení konfliktů, budoucnost bez toxických látek a trvale udržitelné zemědělství.
 • Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency - EEA) - agentura sídlí v Kodani a jejím hlavním posláním je poskytovat spolehlivé a nezávislé informace o životním prostředí. Je považována za nejrozsáhlejší informační zdroj o životním prostředí pro evropskou veřejnost a orgány zapojené do přípravy, přijímání, provádění a vyhodnocování politik v oblasti životního prostředí.[2]

Informační systémy budované českou státní správou

 • Ministerstvo životního prostředí – vydává elektronický zpravodaj, na webových stránkách odkazuje na weby jednotlivých rezortních organizací, neboť JISŽP (Jednotný informační systém o životním prostředí) existuje pouze ve formě zbožného přání, odkazuje též na knihovnické a informační služby
 • CENIA - česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí. Informační systémy v rámci CENIA: Středisko veřejných informačních služeb pro životní prostředí.
 • AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – státní orgán spravující chráněné krajinné oblasti, maloplošná chráněná území a ptačí oblasti
 • Státní fond životního prostředí
 • Česká inspekce životního prostředí
 • Centrum pro regionální rozvoj
 • Centrum pro otázky životního prostředí

Portály krajských úřadů

Vědecko-výzkumné organizace

 • Český hydrometeorologický ústav
 • Knihovna AV ČR
 • Informační středisko pro environmentální vědy UK v Praze
 • Ústav výzkumu globální změny AV ČR 

 • Česká geologická služba 

 • Ústav fyziky atmosféry AV ČR

 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti
 • Výzkumný ústav meloriací a ochrany půdy

Informační systémy budované nevládními neziskovými organizacemi

 • BEZK (Brontosauři Ekocentrum Zelený klub) – občanské sdružení, vydává EKOLIST, online deník o životním prostředí
 • NESEHNUTÍ – nezávislé sociálně ekonomické hnutí, pořádá kampaně, přednášky, besedy, konference v oblasti lidských práv, ochrany životního prostředí a občanské participace

 • Český svaz ochránců přírody
 • Přátelé přírody ČR
 • DUHA – nezisková organizace, která se věnuje především legislativě a navrhování ekologických řešení. Spolupracuje s obcemi, pořádá veřejné akce
 • ROSA – společnost se zaměřuje na poradenskou a osvětovou činnost pro potřeby veřejnosti
 • Rozmarýnek – školské zařízení pro environmentální vzdělávání
 • Nadace Partnerství – největší česká environmentální nadace
 • Ekologický institut Veronica – zaměřuje se na vzdělávání a popularizaci odborných témat, vydává environmentálně kulturní časopis stejného názvu

Legislativní informační zdroje

Ministerstvo životního prostředí poskytuje na webových stránkách úplné znění právních předpisů. Všechny zákony je též možné najít ve Sbírce zákonů ČR na webových stránkách.

Zdroj

SCHEJBALOVÁ, Miriam. Informační služby a informační zdroje v oblasti životního prostředí: Information services and information resources in an area of environment. Praha, 2016. Bakalářská práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

Odkazy

Reference

 1. CELBOVÁ, Ludmila. Informační zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000887&local_base=KTD.
 2. ČINČERA, Jan. Informační zdroje v oblasti životního prostředí. Planeta. 1998, 6(3), s. 5-7. ISSN 1801-6896.

Použitá literatura

 • CELBOVÁ, Ludmila. Informační zdroj. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2018-01-04]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000000887&local_base=KTD.
 • ČINČERA, Jan. Informační zdroje v oblasti životního prostředí. Planeta. 1998, 6(3), s. 5-7. ISSN 1801-6896.
 • SCHEJBALOVÁ, Miriam. Informační služby a informační zdroje v oblasti životního prostředí: Information services and information resources in an area of environment. Praha, 2016. Bakalářská práce. Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví.

Externí odkazy

Související články

Informační zdroje, podpora, kanály, Bibliografie

Klíčová slova

informační zdroje, životní prostředí, enviromentální výchova, enviromentální politika, udržitelnost, regionální rozvoj