Knihovní řád

Knihovní řád je stěžejní interní norma stanovující zásady a podmínky pro poskytování služeb knihovny formou smluvních podmínek mezi knihovnou a uživatelem. Patří mezi základní dokumenty knihovny spolu se zakládací listinou, statutem a organizačním řádem knhovny.

Právní normy upravující činnost knihoven

Činnost knihoven je v České republice upravena speciální legislativou. Klíčovým dokumentem je knihovní zákon – zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb tzv. Knihovní zákon, na který navazuje vyhláška č. 88/2002 Sb. ze dne 21.2.2002 k provedení tohoto zákona. [1].

Knihovní zákon upravuje systém a druhy knihoven (§ 3 a § 9-13) a podmínky jejich provozování. Obsahuje definice veřejné knihovnické a informační služby (§ 4), meziknihovní služby (§ 14), práci s knihovním fondem (§§ 16-18), zřizuje evidenci knihoven (§§ 5 a 6) a podporu knihoven z veřejných rozpočtů (§ 15), a stanovuje sankce za porušení zákona (§§ 19-21). Za účelem plnění zákona je dále vydán Ministerstvem kultury ČR Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Standard definuje vybrané ukazatele z činnosti knihoven a stanoví jejich požadovanou úroveň.

Právní vztahy knihovny a čtenáře ve výpůjčním procesu upravuje občanský zákoník v §659-§662, které upravují půjčování věcí a z kterých vychází ustanovení Knihovního a výpůjčního řádu knihovny. Povinností knihovny je tento dokument vydat a v detailu stanovit práva a povinnosti čtenářů a knihovny. Ustanovení výslovně neuvedená jsou opět upraveny Občanským zákoníkem a ustanovení Knihovního a výpůjčního řádu nesmí přesahovat rámec občanského zákoníku.

K činnosti knihoven se vztahují také další obecně platné právní předpisy, zejména Listina základních práv a svobod a Zákon o ochraně osobních údajů. [2]

Základní dokumenty knihovny

Základní dokumenty knihovny vymezují knihovny z právního i hospodářského hlediska, charakterizují předmět jejich činnosti a určují základní pravidla pro řešení nejrůznějších vztahů s ostatními subjekty. Kolik takových dokumentů knihovna má, záleží na její organizačně právní formě, velikosti, organizačním uspořádání, účelu zřízení apod. Tyto dokumenty jsou předepsány zákony nebo vycházejí z typů a druhů činnosti organizace, z její organizační formy či konkrétních podmínek, v nichž působí. [2]

Knihovní a výpůjční řád patří mezi základní dokumenty knihovny a spolu se zřizovací listinou je povinnou přílohou žádosti o registraci/evidenci knihovny na Ministerstvu kultury ČR.

Knihovní řád

S Knihovním řádem musí být seznámen každý uživatel knihovních služeb, měl by být přístupný všem uživatelům v tištěné podobě nebo na webové stránce knihovny. Nejčastějšími přílohami Knihovního řádu jsou:

 • Ceník placených služeb a poplatků knihovny
 • Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny (dle ustanovení zákona na ochranu osobních údajů).

O knihovním řádu se knihovní zákon zmiňuje pouze v jediném ustanovení a to v § 4 odst. 7: "Provozovatel knihovny vydá knihovní řád, v němž stanoví podrobnosti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb". Z této jedné krátké věty vůbec neplyne, o jak důležitý dokument se jedná a jak velkou pozornost by knihovny měly věnovat jeho přípravě. Knihovní řád je možné charakterizovat jako smlouvu mezi knihovnou a uživatelem - jeho ustanovení nemohou samozřejmě být v rozporu s knihovním zákonem, ale právě tím, jak upraví podrobnosti poskytování svých služeb se mohou knihovny vyhnout mnoha nepříjemnostem a nedorozuměním. V knihovním řádu lze upravit různé detaily, které se týkají konkrétní knihovny, např. služby poskytované nad rámec povinných služeb stanovených knihovním zákonem (donáškovou službu, reprografické služby, umožnění přístupu do databází atd.), podrobně upravit způsob registrace uživatelů (požadované údaje, možnost registrace elektronického uživatele apod.), výpůjční řád (počet půjčených svazků, výpůjční lhůty, prezenční/absenční půjčování), práva a povinnosti uživatelů knihovny/studovny, postihy za nedodržení knihovního řádu a další. Ve většině knihoven uživatelé při registraci podepisují, že se s knihovním řádem seznámili a zavazují se k jeho dodržování.

V knihovním řádu může provozovatel knihovny též upravit oblasti, kterými bude regulovat chování návštěvníků knihovny, aniž by omezil jejich právo rovného přístupu ke knihovním službám. Tím je myšleno např. právní zázemí knihovníka při jednání s tzv. „obtížnými“ uživateli knihovny (zapáchající uživatelé, bezdomovci, opilí, agresivní uživatelé, návštěvníci pod vlivem drog). Je to především knihovní řád, který by měl mimo jiné obsahovat základní zásady chování, zásady prevence vzniku škod na knihovním fondu, zásady ochrany nikým a ničím nerušeného výkonu práv uživatelů, kteří pravidla respektují. Zakotvením požadavků chování v prostorách knihovny, zákazu vstupu s určitými předměty, zákazu šíření hluku, zápachu apod. nedochází ze strany provozovatele knihovny k omezení rovného přístupu ke knihovním a informačním službám, ale pouze ke stanovení rovných a pro všechny platných podmínek, za nichž lze tento přístup realizovat tak, jak předpokládá knihovní zákon. Vždy je potřeba mít na zřeteli nutnost přiměřenosti stanovených omezení tak, aby nebyla diskriminována určitá skupina potenciálních návštěvníků. Nelze proto stanovit možnost zamezení přístupu určitým skupinám obyvatel, ale je možné vydat pravidlo, kterým se všichni návštěvníci musí řídit a které lze odůvodněně požadovat s ohledem na bezpečnost, provozní podmínky, zachování pořádku, předcházení vzniku škod a zájmy ostatních uživatelů. [3]

Vzorové knihovní řády pro různé typy knihoven jsou k dispozici na webových stránkách Národní knihovny ČR pod odkazem Informace pro knihovny – Legislativa, doporučení, standardy:

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=03_Leg/01_LegPod/01_index.htm

Doporučená obecná struktura knihovního řádu

I. Základní ustanovení

 • Právní zakotvení
 • Poslání a činnost knihovny
 • Veřejné knihovnické a informační služby

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 • Registrace uživatele
 • Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 • Pokyny pro využívání výpočetní techniky

III. Výpůjční řád

 • Pravidla a způsoby půjčování
 • Výpůjční lhůty
 • Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo budovu
 • Práva a povinnosti uživatelů ve studovnách
 • Meziknihovní služby
 • Reprografické a kopírovací služby
 • Půjčování na výstavy

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 • Ztráty a náhrady
 • Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 • Náhrada všeobecných škod

V. Závěrečná ustanovení

 • Výjimky z Knihovního řádu
 • Doplňky Knihovního řádu
 • Účinnost Knihovního řádu
 • Přílohy Knihovního řádu

Odkazy

Reference

 1. DILHOFOVÁ, Adéla, Monika KRATOCHVÍLOVÁ a Jan LIDMILA. Přírůčka pro knihovníky veřejných knihoven. In: Moravská zemská knihovna v Brně [online]. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2013, pp. 62 [cit. 2015-12-26]. Available from: https://www.mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/pdf/mzk-prirucka_pro_knihovniky.pdf
 2. 2,0 2,1 STÖCKLOVÁ, Anna. Služby knihoven: vybrané problémy. In: [online]. Praha: ÚSTAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ FF UK V PRAZE, 2008, pp. 15 [cit. 2015-12-26]. Available from: http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=20236
 3. KOUBOVÁ, Blanka. Právní úprava veřejného knihovnictví. In: [online]. Praha: ÚSTAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ FF UK V PRAZE, 2011, pp. 79 [cit. 2015-12-26]. Available from: http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=20236

Použitá literatura

 • DILHOFOVÁ, Adéla, KRTAOCHVÍLOVÁ Monika a LIDMILA Jan. Přírůčka pro knihovníky veřejných knihoven. Moravská zemská knihovna v Brně [online]. Brno: 2013, pp. 62
 • STÖCKLOVÁ, Anna. Služby knihoven: vybrané problémy. In: [online]. Praha: Ústav informačních studiií a knihovnictví FF UK V PRAZE, 2008, pp. 15
 • KOUBOVÁ, Blanka. Právní úprava veřejného knihovnictví. In: [online]. Praha: Ústav informačních studiií a knihovnictví FF UK V PRAZE, 2011, pp. 79