Knihovní zákon

Knihovní zákon je základní legislativní dokument upravující podmínky fungování knihoven a poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Je zajímavým dokladem vývoje oboru, nároků na něj i na osobu knihovníka v různých časových obdobích české společnosti. Dokazuje, že knihovny jsou nedílnou součástí naší historie, ale i současnosti.


Aktuální stav - rok 2016

Ústřední knihovnická rada se dohodla s Ministerstvem kultury, že r. 2016 bude věnován přípravě a diskuzi k důležitým knihovnickým tématům tak, aby na rok následující byla připravena celková novela knihovního zákona č. 257/2001.[1].

Prováděcí předpisy ke knihovnímu zákonu

 • Vyhláška 88/2002 Sb. Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
 • Platné znění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. a nařízení vlády č. 113/2013 Sb.
 • Státní podpora č. SA.35529 (2012/N) – Česká republika - Digitalizace knihovních fondů
 • Stanovy a jednací řád Ústřední knihovnické rady České republiky[2]

Doporučení ke knihovnímu zákonu

1. Metodické pokyny

 • Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky (2011)
 • Standard pro dobrou knihovnu: Metodický pokyn Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky 2012
 • Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky 2014
 • Služby knihoven knihovnám 2014
  [2]

2. Doporučení

 • Veřejný internet v knihovnách - výklad Ministerstva kultury ČR
 • Meziknihovní služby
 • Metodické vyjádření Ministerstva kultury k problematice poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu
  [2]

3. Evidence a revize knihovních fondů

 • Provádění revize knihovního fondu - výklad Ministerstva kultury ČR
 • Evidence knihovních fondů a novela účetního zákona (č. 304/2008 Sb.)
 • Evidence a revize knihovních fondů - stanovisko Ministerstva financí
 • Jak nakládat s knihovními dokumenty při rušení knihovny – vyjádření Ministerstva kultury ČR[2]

Historický vývoj

rok 1919

Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. ( 1. knihovní zákon)

Zákon schválilo Národní shromáždění 22. července 1919. Byl inspirován anglo-americkou tradicí a zavedl povinnost zřídit knihovnu v každé obci a menšinovou knihovnu tam, kde bylo jinonárodní obyvatelstvo. Zákon také stanovil zřizovat na obci nezávislé knihovní rady. Ty měly na starost záležitosti provozu knihovny (např. výběr personálu, akvizice, výpůjční řád). Poprvé je také (zatím v obcích nad 10 tis. obyvatel) formulován zákonný požadavek na knihovnické vzdělání v ČR , což vedlo o rok později k založení Státní knihovnické školy.[3].Na zákon navazovalo Nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, Č. 607 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních.Definovalo, že účelem veřejné knihovny jest doplňovati a prohlubovati vzdělání obyvatelstva četbou naučnou i zábavnou, mající skutečnou hodnotu vnitřní.[4] Tehdejší Ministerstvo školství a národní osvěty (MŠANO) si vyhradilo zveřejňování dokumentů, které mají být z fondu vyřazeny. Stanovilo též tzv. přenesené působení knihoven, což v praxi znamenalo péči o knihovny zřizované obcí při sirotčincích, útulcích, nemocnicích apod. Doporučovalo, aby knihovny nabízely odbornou pomoc dalším institucím, které zřizovaly své vlastní knihovny (např. vojenské).[3]

rok 1959

Zákon ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb. o jednotné soustavě knihoven ( 2. knihovní zákon)

Tento zákon ruší předchozí, ze kterého však v platnosti zůstává bod o zřizování knihovny v každé obci. Hned v úvodu je formulováno, že "posláním knihoven, důležitého a účinného masového činitele socialistické výchovy, je přispívat k všestrannému vzdělání pracujících v duchu vědeckého světového názoru a pomáhat při zvyšování jejich politické, kulturní a odborné úrovně, zvláště pak přispívat k rozvoji vědy a techniky, k šíření jejich poznatků a poskytovat pomoc při řešení politických i hospodářských úkolů a při rozvíjení tvůrčí iniciativy lidu v boji za vítězství socialismu."[5].Tyto úkoly má zajišťovat jednotná soustava knihoven pod bdělým dohledem Ministerstva školství a kultury. Centrální knihovnou je Státní knihovna Československé republiky, základními kameny pak – díky velkému počtu – knihovny lidové. Funkce knihovníka získává zcela nové rozměry, neboť podle zákona má i politickovýchovné poslání a tak kromě odborné kvalifikace, musí mít i správnou kvalifikaci politickou.[5].

rok 2001

Knihovní zákon 257/2001 Sb. a návazné prováděcí přepisy (3. knihovní zákon)

Nahradil předchozí a hned v úvodu vymezuje základní pojmy (např. knihovna, druhy fondů, regionální funkce knihovny apod.). Dále upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování. Systém knihoven tvoří:

 • Národní knihovna České republiky, Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, zřízené Ministerstvem kultury,
 • krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje,
 • základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce,
 • specializované knihovny.

Knihovní zákon ukládá knihovnám povinnost bezplatného poskytování předem vymezených služeb na základě demokratického přístupu. Jedná se o

 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,
 • poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,
 • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 • umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup

Zároveň zákon stanovuje i 3 výjimky, které se týkají zpřístupnění knihovnických dokumentů a jsou zpoplatněné. Jedná se o

 • zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihovny, které mají povahu rozmnoženin záznamu
 • zprostředkování těchto rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb
 • zprostředkování i v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.

Definuje i další činnosti, kterým se knihovna může věnovat a práva provozovatele s jejich poskytováním spjatá. Činnosti knihoven nejsou zaměřené na zisk a tyto instituce jsou financovány prakticky výhradně z veřejných prostředků. Zákon popisuje proces evidence knihovny u Ministerstva kultury, formální náležitosti tohoto právního úkonu i povinné dokumenty, zabývá se též provozními úkony, jakými jsou např. vyřazování knihovních dokumentů, revize knihovního fondu, jeho ochrana a sankce, ukládané při porušování povinností ze zákona vyplývajících. Zákon prošel několika úpravami, změny však byly spíše kosmetického rázu.[2]

Odkazy

Reference

 1. Knihovní zákon - příprava novely [online]. In: . [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://www.culturenet.cz/aktuality/knihovni-zakon-priprava-novely/n:18937/"</span> </li>
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 <i>Zákon ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb </i> [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy/Zakon257.htm"
 3. 3,0 3,1 <i>Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. a navazující předpisy.</i> [online]. , 21 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy"
 4. <i>Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. a navazující předpisy.</i> [online]. , 4 [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy"
 5. 5,0 5,1 <i>Zákon ze dne 9. července 1959 č. 53/1959 Sb. o jednotné soustavě knihoven [online]. [cit. 2016-11-10]. Dostupné z: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/knihovni-zakon-257-2001-sb.-a-navazne-provadeci-prepisy"
 6. </ol>

Použitá literatura

Externí odkazy

Související články

Veřejná knihovna
Knihovny a informační instituce
Knihovnický zákon a návazné vyhlášky

Klíčová slova

Legislativa, Knihovní zákon, knihovna, metodické pokyny

Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá kategorieduplicityčleněníprolinkování

V článku bylo zkontrolováno zdrojeobrázky a licence • pravopis

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.