Komunikační bariéry

Slovo komunikace pochází z latinského communicare, jenž znamená „společně něco sdílet, činit něco společným“ [1]

Slovo bariéra znamená „překážka, zábrana, hráz“ [2]

Pojem komunikační bariéra znamená „překážka bránicí dorozumění dvou nebo více osob (např. pro sluchové postižení)“ [2]


Definice

Překážka, která ztěžuje komunikaci. Může mít různé příčiny. Nejzávažnější příčinou je mentální nebo fyziologický handicap, event. různé zábrany nebo poruchy psychologické. Komunikační bariéra vzniká i v případě nekompatibilnosti (rozrůzněnosti) referenčních systémů. K celé řadě poruch (šumů) může dojít z různých důvodů ve všech fázích komunikačního procesu. [3]

Pojem komunikační bariéra' se týká vědních oborů psychologie, politologie, neurověda, lingvistika, biologie, antropologie a dalších.


Vnitřní komunikační bariéry

Individuální komunikační bariéry

Bariéry na straně komunikátora

 • Narušený vývoj řeči, např. vlivem nemoci.
 • Poruchy zvuku řeči - huhňavost, způsobená např. rozštěpem patra
 • Poruchy hlasu
 • Dyslálie - vynechávání nebo zaměňování hlásek, nepřesná výslovnost
 • Afázie - chybné používání pojmů
 • Dysartie - narušení artikulace
 • Mutismus - nemluvnost, němota
 • Dětský autismus - omezení kontaktu z okolím, nesrozumitelné reakce
 • Breptavost - narušené vnímání, artikulace a myšlenkové pochody
 • Poruchy čtení a psaní - dyslexie, dysgrafie, disortografie, diskalkulie
 • Koktavost
 • Odlišný jazykový styl - používání žargonu, dialektu, odborných výrazů
 • Zahlcení příjemce informacemi
 • Zkreslování informací
 • Nízká hlasitost projevu
 • Příliš vysoká rychlost projevu
 • Monotónní plynulost řeči
 • Užívání parazitních slov
 • Emoční bariéry - obava z neúspěchu, zlost, kategorizování, stereotypizace
 • Bariéry neverbální komunikace - rychlost pohybů, oční kontakt, vzdálenost, gesta


Bariéry na straně příjemce

 • Fyzícké obtíže - nedoslýchavost, hluchota, nevidomost
 • Zkreslené vnímání
 • Jiný názor - rozdílné životní zkušenosti
 • Nezájem
 • Negativní hodnocení komunikátora
 • Problém rozumět jazyku
 • Domýšlení závěrů
 • Psychologické bariéry - stres, strach, netrpělivost, nechuť, stydlivost
 • Nesoustředěnost

Vnější komunikační bariéry

 • Nevyhovující prostředí
 • Vyrušování další osobou, osobami
 • Horko, zima, hluk
 • Stísněný prostor
 • Nedostatek času

Bariéry v komunikačních kanálech

Omezený rozsah technických prostředků
Změna obsahu sdělení vinou komunikačního kanálu
Filtrování sdělení
Přeceňování významu komunikačních prostředků


Odkazy

Reference

 1. Vybíral Zbyněk. (2009). Psychologie komunikace. (Vyd. 2., 319 s.) Praha: Portál.
 2. 2,0 2,1 ABC.cz: Slovník cizích slov [online]. Praha: ABC Českého Hospodářství a.s., 1997 [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/bariera Chybná citace: Neplatná značka <ref>; název „ABC.cz“ použit vícekrát s různým obsahem
 3. Andromedia.cz: Databanka dalšího vzdělávání [online]. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2007 [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: http://www.andromedia.cz/andragogicky-slovnik/komunikacni-bariera-sum

Použitá literatura

 • PAULÍK, Karel. Psychologické základy lidské komunikace. Ostrava, 2007. Učební text. Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava. Vedoucí práce Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc.
 • Lechta, V.: Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Praha, Portál 2003,359s.
 • </ref>


Doporučená literatura

 • Schultz von Thun, F.: Jak spolu komunikujeme? Překonávání nesnází při dorozumívání. Praha, Grada 2006. 200 s.
 • Křivohlavý, J. (1988). Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda
 • Gruber, D.: Zlatá kniha komunikace. Ostrava, Repronis 2005. 249s.

Externí odkazy

Klíčová slova

komunikace, verbální komunikace, komunikační bariéry, informační bariéry, sociální komunikace