Koncepce resilience

Koncepce psychické odolnosti (resilience)

 • vyskytují se ve všech oblastech psychologie, ale vychází z psychologie zdraví
 • začátky již v antice - kalokagathia - schopnost vypořádat se s realitou
 • teorie, že člověk vytváří svojí osobnost pod tlakem okolí
 • osobnost je tvořena v zátěži a pomocí zátěže
 • počátky tvorby koncepcí odolnosti
 • resilience - pružnost a odolnost z fyzikálního hlediska
 • pojem vychází z techniky, před 20 lety se dostal do psychologie
 • dříve pojem resistence - odpor, proti něčemu
 • voluntarismus - podle této koncepce je nejdůležitější vůle
 • zdroje osobnosti - Freud - bilance prožitého je zdrojem síly a odolnosti, shrnutí prožitků osob
 • příklady teorií:

Teorie kausální atribuce

 • M. Seligman, Abramsová, Tiesdale
 • naučená bezmocnost je odlišná u lidí a u zvířat - lidé totiž atribuují
 • lidé, kteří jsou schopni správné atribuce a zbytečně nezobecňují, mají vyšší možnost se vyrovnat se situací

Locus of control

 • Julian B. Rotter
 • interní vs. externí místo kontroly
 • lidé s interní kontrolou jsou ochotnější přizpůsobit se léčbě
 • lidé s externí kontrolou hledají důvody, proč léčba nebude fungovat
 • Walstonovi vytvořili dotazník na locus of control ve zdravotnictví, dotazník zjišťuje, jak budou lidé ochotní spolupracovat

Self-efficacy

 • Albert Bandura
 • outcome expedation - důležitost cíle, kterého chceme dosáhnout
 • triadicky reciproční determinismus (vzájemně na sebe působící):
 1. chování
 2. dispozice
 3. faktory vnějšího prostředí
 • víra ve vlastní schopnosti, vlastní sebeuplatnění
 • ovlivňuje kromě kognice i emoce (reaktivity arousal)
 • vychází z vlastní zkušenosti, která je nenahraditelná
 • pozorování cizího úspěchu nebo přesvědčování ostatních nemají takový vliv

Hardiness

 • Kobasa, Maddi, Kahn
 • hledají to, co pomáhá lidem vyrovnávat se s problémy
 • vychází z:
 • klinické psychologie - odlišnosti jednotlivých pacientů ve vyrovnávání se s problémy
 • personalistiky - odlišnosti jednotlivých manažerů, na ně jsou kladeny podobné nároky, ale manažeři se liší v tom jestli problémům čelí rychle a bez problémů, rychle se zotavují a jsou málo nemocní a jsou signifikantně více nemocní a mají s řešením potíží více problémů
 • existenciální filozofie - člověk si má být schopen odpovědět na otázku smyslu své existence, má život smysl - Jaspers, Haidegger, Camus, Sartre, Marcel, po první světové válce se svět změnil a lidé měli problémy se této změně přizpůsobit -> otázky po smyslu života nabývají na intenzitě
 • Kotasová získala velké množství dat v personalistické praxi faktorovou analýzou - 3 faktory:
 • zaměření se na práci a na svou užitečnost
 • vyjádření svých požadavků - vnímání náročných úkolů jako výzvu, ne jako destrukci
 • kontrola nad vývojem událostí (vnitřní místo kontroly) - hlavně u neúspěchu
 • škály:
 1. challenge - výzva, příležitost
 2. commitment - zaujetí pro činnost, zájem pro činnost, odpovědnost za výsledek a dokončení práce
 3. control - udržení události pod kontrolou, řízení činnosti
 • názory oponentů - není jednoduché identifikovat co je příčina a co následek, zda se pacient léčí kvůli vysoké hardiness nebo zda je vysoká hardiness výsledkem úspěchu léčby
 • PVS - velmi složitá a náročná metoda
 • 50 položek, 4 škály
 • probandi otázkám málo rozumí
 • sledování americké populace pomocí tohoto testu, porovnání s českou populací
 • u americké společnosti vychází vyšší hardiness, hlavně v oblasti challenge (Američané jsou vychovávání k soupeřivosti a snaze být nejlepší)
 • každý dílčí neúspěch je informací o možném zdokonalení
 • v naší kultuře je neúspěch vnímán fatálně
 • dotazník je tedy do jisté míry senzitivní na kulturu, normy jsou sestaveny na americký soubor

Sense of Coherence (SOC) Aaron Antonwsky (potomek ruských židů)

 • vyučil se v USA v Yale
 • 1960 odchází do Izraele, univerzity v Jeruzalému, pracuje v oblasti sociální
 • psychologie a sociologie
 • univerzita v Tel Avivu - zde vytvořil svou koncepci
 • orientace na židovství a osudy židů v holokaustu
 • sence of coherence = smysl pro integritu, souvztažnost, soudržnost (různé překlady)
 • zkoumá židy, kteří přežili holokaust
 • jak je možné, že je tyto životní podmínky psychicky nepoznamenaly
 • koncepce podobná hardiness, ale je zaměřená na židy, méně filozofická, existencialismus je zde společně s humanistickou psychologií
 • hlavní pojmy:
 1. comprehensibility - pochopitelnost světa, ve světě je možné se orientovat, chápat, co se děje a vyrovnávat se s tím, ti, co mají problém se se světem vyrovnat, co nepokládají svět za reálný
 2. manageability - vyrovnání se s tím, co se děje, zapojení se do odporu proti problému, vzájemná pomoc, židé v koncentračních táborech si pomáhali, obchodovali, schopnost ovládat a ne být ovládán, mít vliv na události, ne být ve vleku
 3. meaningfulness - smysluplnost, svět je poznatelný, je možné se v něm orientovat a měnit ho, má smysl ho chápat, je možné a důležité s životem pracovat, měnit ho
 • dotazník Sence of Coherence - 29 položek, existují snahy o zkrácení dotazníků, provokativní pokus o redukci na 3 otázky (ke každé škále jedna otázka), překlad do češtiny (pracuje s ním například vojenská policie)

Fortigeneze

 • D. Stümpfer
 • Afrikánec, University of Praetoria
 • důležitá je síla, se kterou se s něčím vyrovnáváme
 • role životní síly (Bergson - elan vital)
 • používá Antonowského dimenze (Sense of Coherence), připojuje k nim 2 další, které jsou významné mimo židovský svět
 • přidané dimenze:
 1. hope of success - naděje na úspěch
 2. social support - podpora okolí
 • tato metoda není škála, ale semi-projektivní metoda
 • zahrnuje nedokončené příběhy, které má proband dovyprávět (většinou nějaký problém)

Síla Ega

 • Freud
 • člověk má empirické duševno
 • ego resilience:
 • odvozeno od Freuda
 • kapacita, která umožňuje adaptaci na stresory jak z vnějšku, tak zevnitř
 • dynamická charakteristika
 • vnímáno jako osobnostní rys
 • vede k účelné adaptaci na vnější prostředí

Optimální zkušenost

 • Mihaly Csikszentmihalyi
 • syn maďarského diplomata
 • nejedná se přímo o koncepci, ale spíš o 2 důležité výroky
 • přebytek i nedostatek požadavků je škodlivý (je tedy nutné být stimulován, ale ne přestimulován)
 • spolupracuje se Seligmanem - hledá co vede lidi k prožitku nadšení z úspěchu
 • dlouho se něčemu věnovat a uspět

Flow

 • lidé, kteří jsou více odolní, většinou směřují k nějakému životnímu cíli (ať už pracovnímu nebo jinému)
 • nejsou jen základní potřeby, ale i vyšší (např. potřeba rozvoje), to se ale nepovede každému
 • zkoumají lidi, kteří tímto způsobem něčeho dosáhli
 • když se dlouho věnujeme složitému úkolu a adaptujeme se na překážky, které jsou s tím spojené, můžeme dosáhnout vrcholu -> flow a extatický zážitek -> opojný pocit
 • Bandura flow definuje jako chování, které vede k cíli
 • neexistují snadné úspěchy
 • jedná se o kultivaci osobnosti - rozvoj vyšších potřeb
 • charakteristiky cíle:
 1. náročný
 2. jasně definovaný
 3. musí účastníky zaujmout
 4. účastníci musí cítit kontrolu
 5. vytrácí se vědomí vlastního já
 6. prolnutí se skupinou
 7. opájí se okamžikem (distorze času)