Konsonanty

 • u konsonantu může být cílová pozice ticho → informace se nezískají z konsonantu samotného, ale třeba podle přechodu na další hlásku
 • konsonanty vznikají kontaktem či přiblížením artikulačních orgánů
- to trvá nějakou dobu → pohyb formantů (tranzienty) × v angličtině transitions!

Rozpoznání hlásek

 • sonory × obstruenty - harmonicita (u sonor kladná čísla, u obstruentů záporná)
 • frikativy × explozívy - intenzita v čase (frikativny stále stejné, u explozív závěr a pak exploze)
 • frikativy mezi sebou - filtr + rozložení energie v pásmech (spektrální momenty)

Spektrální momenty

 • statistická analýza, která popisuje distribuci hodnot (M1–M4)
 • M1 – spektrální těžiště (to, co by popsalo [s], [ʃ], [x]) – kde se nachází nejvíce energie
 • M2 – směrodatná odchylka – odliší např. [s] a [f] – [s] má velkou odchylku, [f] skoro žádnou
 • M3 – sešikmení – odliší např. [s] a [x] – na kterou stranu od spektrálního těžiště je víc energie?
 • M4 - špičatost spektra – měří rozptyl hodnot

Český konsonantický systém

Schematické znázornění českých konsonantů podle místa a způsobu tvoření (v IPA transkripci).


 • rozlišujeme kategorie podle způsobu a místa tvoření (viz tabulka)
 • podle místa tvoření:
  • 1) labiály
  • 2) labiodentály
  • 3) alveoláry
  • 4) postalveoláry
  • 5) palatály
  • 6) veláry
  • 7) glotály
 • podle způsobu tvoření:
  • 1) explozívy (+ nazální explozívy)
  • 2) frikativy
  • 3) aproximanty
  • 4) vibranty
  • 5) laterání aproximanty

Frikativy

 • Zdrojový signál – u neznělých turbulentní šum, který vzniká, když dochází k intenzivnějšímu přiblížení artikulačních orgánů (přiblížení musí být tzv. kritické zúžení, jinak se turbulence netvoří)
 • Nepravidelnost ještě před zúžením → turbulence
 • Vzduch narazí na překážku (zúžení) → turbulence
 • Zrychlený vzduch narazí na masu klidného zvuku za zúžením → turbulence
 • Amplituda = síla výdechového proudu + míra zúžení
 • (neturbulentní proudění = laminární)
 • U znělých hlasivky kmitají, když je subglottální tlak vyšší než supraglottální, ale úžina supraglottální tlak zvyšuje → vyrovnávání → hlasivky přestávají kmitat → častá ztráta znělosti
 • do vokálního traktu se dostává méně vzduchu méně rychle než u neznělých frikativ → oslabení turbulencí → ztráta frikce
 • → hodně nestabilní HL
 • v jakých frekvencích dochází k zesílení spektra? = poloha spektrálního těžiště
 • kde se v rámci spektrálního těžiště nacházejí šumové F?
 • vokalické formanty údajně existují i u frikativ
 • délka předního tubusu – nejvíce určující pro spektrální vlastnosti
 • vokální trakt je rozdělen úžinou na dva tubusy, zadní není důležitý
 • vliv labializace (např. české a šp. [s] je jiné) → nelabializované zní vyšší

F, V

 • spíše ploché spektrum
 • ← krátký přední tubus (několik mm)

S, Z

 • vzduch proudí z úžiny na spodní zuby → z hlediska turbulentního zdroje nejsilnější
 • přední tubus asi 2–2,5 cm → asi 5 kHz
 • znělé konsonanty bývají slabší a kratší

Š, Ž

 • hlavní šumový formant má dvě složky
- dlouhá úžina (patrový kanálek) + vepředu podjazyková dutina
 • nejsilnější kolem 3 kHz

CH (velární)

 • hlavní šumový formant kolem 1–1,5 kHz, ale závisí na místě artikulace

H

 • nemá žádný přední tubus → chová se jinak než ostatní frikativy
 • někdy bývá považováno za dyšný vokál (akusticky to odpovídá)
 • kopíruje formanty okolních vokálů

Explozívy

 • skládají se ze dvou fází:

Závěr

 • u neznělých – mělo by být ticho, ale často tzv. přeznívání – doznívání např. vokálu před explozívou a tak
 • u znělých – je vidět znělost

Exploze

 • jeden z nejkratších akustických jevů na hláskové úrovni
 • první impuls hodně silný, pak nějaký krátký slabší (postexplozivní) šum
 • delší šum = spirantizace, afrikace (taková ta anglická aspirace)
 • liší se podle různých míst artikulace:
 • temporální – jak dlouho trvá
  • - souvisí s množstvím pohybovaných orgánů
  • - u bilabiál rychlá (dotýkají se jen rty)
  • - u alveolár taky rychlé (jen špička jazyka)
  • - u velár a palatál delší (velká plocha jazyka)
 • spektrální – v jakých frekvencích
  • - u [t] kolem 4 kHz
  • - u [k] a [x] nejníž, asi 1,5 kHz (hodně ovlivněné následujícím vokálem)
  • - u [c] asi 5 kHz
  • - u [p] ploché spektrum
 • u velár může dojít až ke trojité nebo čtverné explozi (ale není slyšet)
 • explozívy bez exploze – časté v angličtině, v češtině běžné (pod domem)

Tranzienty

 • změny vokalických formantů, které vznikají při přechodu jedné hlásky na další
 • trvání změn je částečně závislé na místě artikulace (prům. asi 40–50 ms)

Tranzient F1

 • při přechodu mezi explozívou a vokálem poroste
 • ← F1 závisí na míře zúžení ve vokálním traktu
 • u frikativ ne tolik

Tranzient F2 (částečně F3)

 • závisí na místě artikulace
 • směr tranzientů na všechny vokály z jednoho místa artikulace ukazuje do jednoho bodu (locus)
  • - locus je považován za akustický korelát místa artikulace
  • - u bilabiál asi 600 Hz
  • - u alveolár asi 1 800 Hz
  • - u palatál asi 2 500 Hz
  • - u velár asi 3 000 Hz, ale pro labializovaném vokálu 1 300 Hz (poznají se podle toho, že F2 a F3 se zleva doprava rozbíhají)

Znělost

 • V češtině jsou opravdu znělé explozívy s hlasivkovými kmity, neznělé bez nich
 • X např. v němčině jsou napjaté × nenapjaté

Doba nástupu hlasivkového tónu (VOT)

 • rozlišuje znělé a neznělé, napj. a nenapj.
 • zohledňuje artikulační činnost + činnost hlasivek
 • exploze = čas 0 – co vůči této nule dělají hlasivky?
 • VOT 0 – když v okamžiku závěru začnou kmitat hlasivky – jen velice zřídka
 • znělé - hlasivky kmitají během závěru – VOT <<<0 (např. u [b])
 • částečně znělé (v angličtině, němčině) – VOT cca 0 (prvně znělé, pak chvíli neznělé a kolem 0 zase znělé)
 • neznělé neaspirované – VOT asi 25 ms (závisí na místě artikulace)
  • - hlasivky se během závěru oddalují a chvilku trvá, než zase mohou kmitat
 • neznělé aspirované – VOT > 35 ms
  • - větší oddálení než u neaspirovaných → déle se dostávají do kmitací pozice
  • - pro aspiraci není důležitý ten šum, ale ten časový rozdíl
  • - v sonografu vypadá aspirace jako takovej bordel

Ráz

 • hlasivková (ne fonetická) explozíva
 • ne vždy realizován jako explozíva, může být např. pomocí třepené fonace
 • sám o sobě je více méně plochý (třeba jako [h]), přebírá formany vokálů

Afrikáty

 • z akustického hlediska kombinace explozív a frikativ
 • mohou vznikat v takových místech, kde je možné překážku rozdělit na zúžení a explozi
 • [p͡f] (labiaizované)
 • [t͡s], [t͡ʃ], [d͡z], [d͡ʒ] (alveoláry, postalveoláry)
 • někdy i [kx] (velára)

Glidy

J

 • palatální aproximanta
 • formanty podobné [i]
 • pečlivě vyslovené [j] by mělo mít větší extrémy než [i]

W

 • labio-velára
 • formanty podobné [u] (pečlivější zase větší extrémy)
 • rozdíl mezi [wi] a [ui] je jen v rychlosti pohybu (→ špatně se poznává)

Likvidy

 • různorodé – od aproximant po frikativy, švihy
 • v mnoha jazycích mohou být slabikotvorné

Rotické hlásky

 • všechny typy "r"
 • alveolární vibranta [r] - nejčastější (je to i české "r")
  • - většinou jednokmitné (španělské [r] až 6 kmitů)
  • - frekvence kmitů je 20–30 Hz
 • postalveolární aproximanta [ɹ], retroflexní [ɻ]
  • - nízký F3
 • alveolární švih [ɾ]
  • - přechod mezi vibrantou a [d]
 • uvulární vibranta [ʀ], frikativa [ʁ]
 • frikativní vibranta [r̝] ("ř")
  • - nepatří mezi likvidy, ale mezi vibranty ano
  • - pravděpodobně postalveolára
  • - většinou jednokmitné (sloupeček šumu, kmit, frikce)

L

 • alveolární aproximanta [l] (české "l") – nejčastější
 • pokles jazyka může být na obou stranách i jen na jedné
 • rozdělením prouzu vzduchu vzniká antiformant (takové úplně prázdné místo ve spektru) – průměrná hodnota kolem 2 kHz
 • → ve vyšších frekvencích oslabená amplituda
 • výrazná formantová struktura – 350 Hz F1 – 1 300 Hz F2
 • velarizované [ʟ] – v češtině vada řeči → nízký F2 (i pod 1 kHz)
 • „měkké l“ [ʎ] – víceméně odpovídá [j] (možná nemá antiformant)

Zdroje

Reference

 • Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané části)
 • Kent, R. D. - Read, C. (1992): The acoustic analysis of speech. San Diego: Whurr Publishers.
 • Johnson, K. (2003): Acoustic and auditory phonetics. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Stevens, K. N. (1998): Acoustic phonetics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. (vybrané části)
 • Harrington, J. - Cassidy, S. (1999): Techniques in speech acoustics. Dordrecht: Kluwer. (vybrané části)


Zpět na rozcestník: Akustika | Fonetika