Legislativa v knihovnách. Charakterizujte autorský zákon a zákon o svobodném přístupu k informacím ve vztahu ke knihovnickým a informačním službám.

Autorský zákon, celým názvem o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů je zákon č.121/2000 Sb. Zákon upravuje práva autora k autorskému dílu a práva, která souvisí s právem autorským, jejich ochranu a kolektivní správu těchto práv. Pro knihovny je stěžejní §11, který pojednává o právu osobnostním, také §27, který pojednává o právu majetkovém a §38, který se zaobírá licencemi pro zdravotně postižené a hlavně § 37, který pojednává o knihovní licenci [1]

Dílo

Autorské dílo, která spravuje tento zákon je dílo literární, umělecké, či vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřené v objektivně vnímatelné podobě. Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické. Za dílo se považuje též počítačový program a fotografie

Autorské právo se vztahuje na díla dokončené, jeho vývojové fáze a části, včetně názvu a jmen postav. Nárok na autorská práva má také dílo, která vzniklo tvůrčím zpracováním díla jiného, včetně překladu do jiného jazyka.

Osobnostní právo (§ 11)

Paragraf 11 uvádí, že autor má právo rozhodnout o zveřejňování svého díla, nárokovat si autorství tohoto díla, uděluje svolení k jakékoli změně nebo jiného zásahu do svého díla. Všechna tato práva zanikají po autorově smrti.

Trvání majetkových práv (§ 27)

Majetková práva trvají po dobu autorova života a 70 let po jeho smrti. Pokud má dílo více autorů, počítá se doba trvání majetkových práv od smrti spoluautora, který umírá jako poslední. Tento paragraf je důležitý převážně pro digitalizaci dokumentů, kdy mohou být zveřejněny pouze díla, u kterých jich vypršelo trvání majetkového práva.

Knihovní licence (§ 37)

Do práva autorského nezasahují nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení, tedy knihovny, archivy, muzea, galerie, školy, vysoké školy a to v těchto bodech:

 • zhotovení kopie díla, který neslouží k obchodnímu, či hospodářskému účelu, ale pouze k archivním a konzervačním potřebám
 • zhotovení kopie díla, které bylo ztraceno nebo poškozeno a které již není nabízeno k prodeji
 • zpřístupnění díla pro účely výzkumu nebo soukromého studia
 • půjčení obhájených závěrečných prací

Licence pro osoby se zdravotním postižením (§ 38)

Pro potřeby osob se zrakovým či sluchovým postižením je možné opatřit díla pomocným materiálem (např. titulky), toto dílo může být zdravotně postiženým osobám rozmnožováno, rozšiřováno a sdělováno. [1]


Listina základních práv a svobod

Listina je součástí ústavního pořádku České republiky. Jedná se o vyjádření vztahu mezi státem a občanem. Listina má 44 článku členěných do 6 hlav. Pro knihovníky a informační pracovníky je velmi podstatný článek 17

Článek 17

V tomto článku je uvedená svoboda projevu, právo na informace a je tam také zakázaná cenzura. Podoba článku je následná:

 1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
 2. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
 3. Cenzura je nepřípustná.
 4. Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
 5. Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon [2]


Zákon o svobodném přístupu k informacím

Jedná se o zákon 106/1999 Sb. a upravuje pravidla pro poskytování informací a dále upravuje podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím.

Povinné subjekty, tedy státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce (např. knihovny) mají povinnost zveřejnovat informace o své činnosti (výroční zprávy). Tento zákon také definuje informace, které nesmějí být poskytnuty. Jedná se o:

 • neetické informace (např. pornografický materiál, ideologické informace)
 • informace, které jsou proti trestnímu zákoníku
 • informace, které mohou narušit bezpečnost státu (např. utajované informace)
 • citlivé informace, tedy např. osobní informace [3]


Odkazy

Reference

 1. 1,0 1,1 ČESKO. Zákon č. 121/2000 Sb. právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ze dne 7. dubna 2000. Dostupný také z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121
 2. ČESKO. Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. ze dne 16. prosince 1992. Dostupný také z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
 3. ČESKO. Zákon č. 106/1999 Sb.: Zákon o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

Použitá literetura

Klíčová slova

autorský zákon, svobodný přístup k informacím, základní listina práv a svobod, knihovny