Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl

Metodice projektového managementu na mezinárodní úrovni se věnují různé profesní organizace nebo organizace vydávající standardy. Ty nejvýznamnější v tomto oboru jsou: PMI, IPMA, AXELOS Limited. Existuje rovněž mnoho oborových a dílčích metodik pro řízení projektů.

Typy přístupů

Vodopádový přístup

Je založen na důkladném naplánování na začátku projektu a řízení všech aktivit v průběhu projektu. Je vhodný pro projekty, které mají předem jasně danou podobu cíle (např. nová výrobní hala, výstavba nové elektrárny) a je třeba dobře naplánovat a odřídit všechny aktivity, návaznosti či subdodavatele. Tradiční přístup vyžaduje kvalitně popsaný cíl, výstupy a plán projektu.
Mezi metodiky využívající vodopádový příštup patří například PMBOK, PRINCE2 nebo IPMA.

Agilní přístup

Je založený na průběžném upřesňování cíle projektu díky interakci a budoucím zákazníkem či s uživateli výsledků projektu, na pružných reakcích na změny, a průběžném rozvrhování práce v průběhu projektu. Agilní přístup je vhodný pro takové projekty, kde dochází k vývoji produktu, tedy tehdy když nelze předem kvalitně popsat a naplánovat všechno do detailu a bez interakce s budoucím zákazníkem či uživatelem. Agilní přístup se často využívá ve vývoji software, kde je v protikladu vůči tradičnímu přístupu, tzv. vodopádovému modelu.[1]
Mezi metodiky využívající agilní přístup patří například Scrum, DAD (Disciplined Agile Delivery) nebo SAFe (Scaled Agile Framework).


Metodiky a standardy pro řízení projektů

PMBOK (Project Management Body of Knowledge)

 • Metodiku vyvinula organizace PMI (Project Management Institute)
 • Procesně orientovaná metodika - cíle je dosahováno pomocí definovaných procesů, každý proces má určeny své vstupy a výstupy a techniky a návody, jak by měl být prováděn, maticová metodika
 • Metodiku tvoří 5 skupin procesů a 9 znalostních oblastí, které tvoří rámec pro celkem 42 dílčích procesů užívaných pro řízení projektu
 • Procesy jsou popsány prostřednictvím - Vstupů, Metodik a jejich zadávání, Výstupů
 • Skupiny procesů - Iniciační, Plánovací, Realizační, Monitorovací a ovládací, Ukončovací
 • Znalostní oblasti - Integration (integrace), Scope (rozsah), Time (čas), Cost (náklady), Quality (kvalita), Human Resource (lidské zdroje) , Communications (komunikace), Risk (risk), Procurement (obstarávání) [2]

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments)

 • Procesně orientovaná metodika pocházející z Anglie
 • Její struktura je dána čtyřmi základními elementy - aspekty, principy, témata, procesy
  • Aspekty - Rozsah, Časový rozvrh, Risk, Kvalita, Prospěch, Náklady
  • Principy - Neustálé zdůvodnění projektu, Jasně definované role a odpovědnosti, Zaměření na produkty, Řízení po etapách, Řízení na základě výjimek, Učení se ze zkušeností, Přizpůsobování metody PRINCE2 prostředí projektu
  • Témata - Zdůvodnění projektu (business case), Organizace, Kvalita, Plány, Riziko, Změna, Progres
  • Procesy - Zahájení projektu (předprojektová příprava), Nastavení (iniciace) projektu, Směřování (strategické řízení) projektu, Kontrola (řízení) etapy, Řízení dodávky produktu, Řízení přechodu mezi etapami, Ukončení projektu
 • Terminologie zvolená pro použití ve státní správě[3]

IPMA (International Project Management Association)

 • Standard IPMA je založen na kompetencích = demonstrovaná znalost, schopnost aplikovat a také demonstrovat osobní vlastnosti
 • Jedná se o komplexní souhrn kompetencí, které projektoví manažeři potřebují pro úspěšnou realizaci projektů
 • Je obecně použitelný ve všech sektorech a odvětvích a neobsahuje žádnou specifickou metodologii, metodu či nástroj
 • Vhodné metody a nástroje by měly být nastaveny organizací a projektoví manažeři by si měli být schopni vybrat ty nejvhodnější ze široké škály dostupných metodik, metod a nástrojů pro řešení konkrétního problému.
 • Je zřejmé, že významy různých kompetencí, které jsou potřeba pro úspěšnou realizaci projektů, se budou lišit podle typu projektů (výstavba, obchodní služby nebo veřejný sektor apod.)
 • Kompetence se dělí na Kontextové, Behaviorální, Technické
  • Kontextové kompetence - Strategie, Systém řízení, struktura a procesy, Shoda se standardy a předpisy, Moc a zájem, Kultura a hodnoty
  • Behaviorální kompetence - Sebereflexe a sebeřízení, Osobní integrita a spolehlivost, Komunikační dovednosti, Zainteresované strany, Vůdcovství, Týmová práce, Konflikty a krize, Kreativita, vynalézavost a důvtip, Vyjednávání, Orientace na výsledky
  • Technické kompetence - Návrh projektu, Požadavky a cíle, Scope (obsah, rozsah, rámec), Čas, Organizace projektu a práce s informacemi, Kvalita, Finance, Zdroje, Obstarávání, Plánování a operativní řízení, Rizika a příležitosti, Zainteresované strany, Změny[4]

Scrum

 • Definuje flexibilní strategii produktového vývoje, kde vývojový tým pracuje jako jednotka na dosažení společného cíle, zpochybňuje předpoklady "tradičního, sekvenčního přístupu" k vývoji produktu, a umožňuje týmům se samoorganizovat podpořením fyzické kolokace nebo blízké online spolupráce všech členů týmu, stejně jako denní ústní komunikaci všech členů týmu a disciplin v projektu.
 • Během projektu mohou zákaznici změnit názor na to, co chtějí a potřebují (často zvané "souhrn požadavků") a že nové nepředvídané úkoly nelze řešit jen lepším předvídaním a plánovaním. Scrum zastává empirický přístup, podle kterého problém nelze zcela pochopit nebo definovat. Proto se soustředí na maximální schopnost týmu rychle dodat část s nejvyšší prioritou a reagovat na nové požadavky.
 • Základní jednotkou vývoje ve SCRUM je sprint - událost trvající 2-4 týdny
 • Rozlišuje 3 hlavní role a mnoho vedlejších. Hlavní role tvoří SCRUM team - Vlastník produktu, Vývojový team, Scrum master
 • Události
  • Plánování sprintu - plánovací událost jak bude sprint probíhat
  • Denní scrum - každodenní plánování činností[5]


Faktory pro volbu metody řízení projektu


Rozhodnutí o tom, jakou metodu pro řízení projektů zvolit, je závislé především na třech základních faktorech:

 1. Na organizaci (druh, kultura, vyspělost, velikost, způsob řízení, …), ve které projekt probíhá
 2. Na specifikaci projektu (samotný předmět a cíle, finance, harmonogram, priority, kapacity, rizika, vazba na portfolio projektů, …)
 3. Na projektovém manažerovi, který projekt řídí (a tedy na zkušenostech s konkrétní metodikou)

ISO normy


Ve vztahu k řízení projektu se vztahují také normy ISO, které umožňuje certifikovat systém řízení projektů v organizaci.

 1. ISO 10006 Systémy managementu jakosti (norma ISO pro řízení projektů)
 2. ISO 21500 Management projektu (Project Management) (připravovaná norma ISO pro řízení projektů)

Projektový manažer


Z hlediska řízení samotného projektu je klíčová role tzv. projektového manažera (v praxi se užívají synonyma vedoucí projektu, manažer projektu anglicky project manager). K této manažerské roli existuje rozvinutý dnes již de-facto profesní standard ICB (IPMA Competence Baseline) a dále systémy profesních certifikací.

Zdroje

Reference

 1. Řízení projektů (Project Management), © 2011-2016. ManagementMania [online]. 19.01.2016 [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/metody-rizeni-projektu
 2. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), 2001. 2000 edition. Pennsylvania: Project Management Institute. ISBN 1-880410-25-7.
 3. PRINCE2, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/PRINCE2
 4. International Project Management Association, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/International_Project_Management_Association
 5. Scrum, 2001-. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/PRINCE2

Související články

Životní cyklus projektu, smysl a obsah jednotlivých fází
Znalostní oblasti PMBoK
Agilní metody projektování. Principy, role, organizace, nástroje

Klíčová slova

projektový management, metodiky projektového managementu, standardy projektového managementu, řízení projektu, PM BOK