Metodiky projektového managementu, jejich obsah a smysl

Metodice projektového managementu na mezinárodní úrovni se věnují různé profesní organizace nebo organizace vydávající standardy. Ty nejvýznamnější v tomto oboru jsou: PMI, IPMA, AXELOS Limited. Existuje rovněž mnoho oborových a dílčích metodik pro řízení projektů.

Metodiky a standardy pro řízení projektů

Obecně nejznámější a světově nejrozšířenější jsou:

 1. PMBOK (Project Management Body of Knowledge) - kterou vydává PMI
 2. PRINCE2 (Projects IN Controlled Environment) - Britská, kterou vydává AXELOS Limited. Pracuje s koncepty.
 3. IPMA - Evropská, odstupňovaná certifikace.
 4. SCRUM - Předchozí tři jsou waterfall systém (jedna fáze končí a začíná další), mezi zadáním a uskutečněním je třeba jen 4 týdny. U malých projektů. Agilní metody.

Tyto metodiky a svým způsobem de-facto standardy obsahují vše potřebné k řízení projektů různého charakteru a různých velikostí.

Faktory pro volbu metody řízení projektu

Rozhodnutí o tom, jakou metodu pro řízení projektů zvolit, je závislé především na třech základních faktorech:

 1. Na organizaci (druh, kultura, vyspělost, velikost, způsob řízení, …), ve které projekt probíhá
 2. Na specifikaci projektu (samotný předmět a cíle, finance, harmonogram, priority, kapacity, rizika, vazba na portfolio projektů, …)
 3. Na projektovém manažerovi, který projekt řídí (a tedy na zkušenostech s konkrétní metodikou)

ISO normy

Ve vztahu k řízení projektu se vztahují také normy ISO, které umožňuje certifikovat systém řízení projektů v organizaci.

 1. ISO 10006 Systémy managementu jakosti (norma ISO pro řízení projektů)
 2. ISO 21500 Management projektu (Project Management) (připravovaná norma ISO pro řízení projektů)

Projektový manažer

Z hlediska řízení samotného projektu je klíčová role tzv. projektového manažera (v praxi se užívají synonyma vedoucí projektu, manažer projektu anglicky project manager). K této manažerské roli existuje rozvinutý dnes již de-facto profesní standard ICB (IPMA Competence Baseline) a dále systémy profesních certifikací.

Metodika PMBOK

 • Metodika řízení
 • Vytvořila asociace PM, vznikla v roce 1969.
 • První verze metodiky PMBOK se váže s rokem 1987, kdy byl vydán organizací PMI dokument, který shrnoval nejlepší praxe a vydával je jako standard pro řízení projektů.
 • V roce 2008 došlo k dosud nejvýznamnější revizi. Aktuální - pátá edice byla vydána 1. 1. 2013.
 • PMBOK Guide je procesně orientovaná metodika. Cíle je dosahováno pomocí definovaných procesů. Každý proces má určeny své vstupy a výstupy a techniky a návody, jak by měl být prováděn. V edici 2008 je každý proces doplněn diagramem datových toků, tak aby byla jasná provázanost jednotlivých procesů.
 • Základní metody projektového managementu jsou celosvětové aplikovány konzistentním způsobem.
 • Metodiku tvoří 5 skupin procesů a 10 znalostních oblastí, které tvoří rámec pro celkem 42 dílčích procesů užívaných pro řízení projektu.

Tradiční nebo agilní přístup

Tradiční přístup

Je založen na důkladném naplánování na začátku projektu a řízení všech aktivit v průběhu projektu. Je vhodný pro projekty, které mají předem jasně danou podobu cíle (např. nová výrobní hala, výstavba nové elektrárny) a je třeba dobře naplánovat a odřídit všechny aktivity, návaznosti či subdodavatele. Tradiční přístup vyžaduje kvalitně popsaný cíl, výstupy a plán projektu.

Agilní přístup

Je založený na průběžném upřesňování cíle projektu díky interakci a budoucím zákazníkem či s uživateli výsledků projektu, na pružných reakcích na změny, a průběžném rozvrhování práce v průběhu projektu. Agilní přístup je vhodný pro takové projekty, kde dochází k vývoji produktu, tedy tehdy když nelze předem kvalitně popsat a naplánovat všechno do detailu a bez interakce s budoucím zákazníkem či uživatelem. Agilní přístup se často využívá ve vývoji software, kde je v protikladu vůči tradičnímu přístupu, tzv. vodopádovému modelu.

Zdroje

Reference


Související články

Klíčová slova

projektový management, metodiky projektového managementu, standardy projektového managementu, řízení projektu, PM BOK