Národní digitální knihovna

Národní digitální knihovna je souhrn aktivit, které provozuje Národní knihovna ČR spolu s partnerskými institucemi směřující k digitalizaci a zpřístupnění národního knihovního bohatství. Její nejvýraznější složkou je dotační projekt "Vytvoření Národní digitální knihovny" spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím Integrovaného operačního programu MV. V rámci tohoto dotačního projektu Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně zdigitalizují, dlouhodobě ochrání a zpřístupní významnou část svých fondů. V rámci Národní digitální knihovny se dokumenty digitalizují a zpracovávají a posléze skladují a uchovávají v digitálním depozitáři.[1]

Hlavní cíle Národní digitální knihovny

Digitalizace významné části bohemikální produkce 19. - 21. století

Jedná se o digitalizaci knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině, českým autorem nebo pojednávající o Česku. Předpokladem a cílem do konce roku 2019 je zdigitalizovat přes 50 milionů stran, tedy přibližně 300 000 svazků. Tento projekt oficiálně skončil v roce 2014, ale NDK ve své činnosti stále pokračuje. Jádro českého národního kulturního dědictví bylo v rámci stude proveditelnosti k projektu NDK odhadováno na 1,2 milionu dokumentů, což představuje cca 310 milionů stran. Digitalizace fondů v NK ČR a MZK by měla i do budoucna pokračovat takovým tempem, aby bylo toto množství dokumentů zdigitalizováno během následujících 25-30 let.[2]

Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti

Úložiště NDK poskytuje místo pro bezpečné uložení dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů. Dlouhodobá ochrana digitálních dat se skládá ze dvou základních prvků - zajištění bitové ochrana a zajištění logické ochrany. Zajištění bitové ochrany je zajištěno prostřednictvím 3 identických bitových kopií (magnetické pásky LTO-5) uchovávaných v geograficky oddělených lokalitách (2xPraha, 1xBrno) a nastavením systému pravidelných kontrol integrity dat tak, aby se předešlo ztrátě dat např. z důvodu degradace nosiče. Cílem logické ochrany je zajištění srozumitelnosti dat pro budoucí generace. K naplnění cílů logické ochrany slouží zejména vhodná volba archivních formátů dat a důsledná práce s metadaty, velkou pomocí pro zajištění srozumitelnosti dat pro budoucnost je tedy nastavení standardizace již při vytváření digitálních kopií. K tomuto účelu byla v letech 2010-2012 vytvořena pracovníky Národní knihovny sada předpisů a doporučení, dnes obecně označovaných jako Standardy NDK - nejdůležitějšími součástmi jsou tzv. aplikační profil METS (metadata) a profil pro generování JPEG 2000 (obrazová data).[3] Formálním stvrzením důvěryhodnosti dlouhodobého úložiště NDK bude certifikace v souladu s ČSN ISO 16363. [4]

Zpřístupnění digitálních dokumentů

Národní digitální knihovna zpřístupňuje již zpracované, zdigitalizované dokumenty, s ohledem na autorské právo. Pokud to copyright umožňuje, materiál je zpřístupněn všem uživatelům zdarma. Metadata o objektech digitalizovaných v rámci projektu NDK budou prostřednictvím projektu Česká digitální knihovna zpřístupněna též v rámci evropské digitální knihovny Europeana.

Financování projektu NDK

„Projekt Vytvoření Národní digitální knihovny realizovaný ve spolupráci Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny je financován z Integrovaného operačního programu EU částkou 255 milionů korun a spolufinancován z rozpočtu Ministerstva kultury ČR částkou 45 milionů korun. Příspěvek ze strukturálního fondu ERDF ve výši 254 946 300 Kč, který činí 85%, je doplněn 15% kofinancování ze státního rozpočtu ve výši 44 990 700 Kč. Celkové způsobilé veřejné výdaje tedy činí 299 937 000 Kč.“ [5]

Digitální knihovny v rámci Národní knihovny České Republiky

Kramerius verze 3

Obsahuje plné texty bohemikálních periodik a monografií 19. století a částečně 20. století zdigitalizovaných v rámci Národního programu Kramerius. Vedle dokumentů v češtině obsahuje Kramerius také řadu dokumentů v německém a ruském jazyce.[6] Digitální knihovna Kramerius 3 obsahuje více než 11000 digitalizovaných monografií, téměř 800 titulů periodik a celkový počet digitalizovaných stran činí 8,7 milionu.

Kramerius verze 4

Obsahuje plné texty dokumentů bohemikální produkce 19. – 21. století zdigitalizovaných v rámci projektu Národní digitální knihovny. Umožňuje též přístup k uživatelsky zajímavým a žádaným publikacím od r. 1801 do současnosti a historickým dokumentům do roku 1801 včetně překladů plných textů. Se systémem Kramerius 3 je propojen společným rozhraním umožňujícím hledání v obou databázích současně. [7] Digitální knihovna Kramerius 4 obsahovala v lednu 2016 více než 120 000 digitalizovaných monografií, téměř 1500 titulů periodik a celkový počet digitalizovaných stran činil přes 32 milionů stran.

Manuscriptorium

Je to evropská digitální knihovna rukopisů. Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. [8] V květnu 2015 obsahovala digitální knihovna Manuscriptorium více než 46 000 komplexních digitálních dokumentů (digitalizovaných svazků) a celkový počet digitalizovaných stran přesahoval 11 milionů. [9] Manuscriptorium je subagregátorem digitální knihovny Europeana pro oblast historických fondů.

Webarchiv

Webarchiv je archiv českého webu. Jeho hlavním úkolem je řešení problematiky archivace bohemikálních dokumentů zveřejněných v prostředí sítě Internet – shromažďování webových zdrojů, jejich archivace a ochrana a zajištění dlouhodobého přístupu k těmto archivovaným dokumentům. [10]


Odkazy

Reference

  1. Národní digitální knihovna. 2014. Dostupné také z: Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/narodni-digitalni-knihovna
  2. CROSS CZECH A.S. Studie proveditelnosti k projektu Vytvoření Národní digitální knihovny. In: NDK [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2010 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://wayback.webarchiv.cz/wayback/20140730123826/http://ndk.cz/narodni-dk/dotacni-projekt-vytvoreni-narodni-digitalni-knihovny/studie-proveditelnosti
  3. Standardy digitalizace. NDK: Národní digitální knihovny [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace
  4. Certifikace dlouhodobého úložiště. NDK: Národní digitální knihovny [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2015 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.ndk.cz/archivace/certifikace-dlouhodobeho-uloziste
  5. Národní digitální knihovna. In: Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: https://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/narodni-digitalni-knihovna
  6. Digitální knihovny. In: Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny
  7. Digitální knihovny. In: Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny
  8. Digitální knihovny. In: Národní knihovna České republiky [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2014 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny
  9. PSOHLAVEC, Tomáš. Staré tisky digitalizované v rámci projektu Google Books zpřístupněné v Manuscriptoriu: výsledky, zkušenosti, plány. In: Inforum 2015 [online]. Albertina icome Praha, 2015 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2015/psohlavec-tomas.pdf
  10. Webarchiv uchovává český web. In: Webarchiv [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2015 [cit. 2016-02-06]. Dostupné z: http://www.webarchiv.cz/cs/o-webarchivu

Související články

Externí odkazy

Klíčová slova

reformátování, digitalizace, Kramerius, Manuscriptorium, digitální repozitáře, digitální knihovny, Národní knihovna, Národní digitální knihovna