Nemoc

Vývoj, pojetí a definice nemoci

 • studium nemoci spadá pod psychologii zdraví
 • hranice mezi zdravím a nemocí není jednoznačně stanovitelná, např. inkubační doba infekce
 • objektivně či subjektivně zjistitelná porucha zdraví, eventuálně porucha (selhání či nedostatečnost) adaptačních mechanismů, porucha homeostázy

Pojmy

 • noxa - jednotlivé škodliviny způsobující nemoc
 • morbidita – nemocnost
 • mortalita – úmrtnost (celková či na určitou nemoc)
 • incidence – ukazatel intenzity onemocnění, počet nově vzniklých případů daného onemocnění za jeden rok vztažený na určitý počet obyvatel (obvykle 100 000)
 • prevalence – rozšíření nemoci v populaci, počet všech případů určité nemoci vztažený k určité části populace
 • míra fatality – míra smrtelnosti, počet zemřelých na určitou nemoc vzhledem ke střednímu stavu populace nemocných danou nemocí
 • disease – nemoc v objektivním slova smyslu; diagnóza
 • illness – nemoc ve smyslu subjektivního prožitku, jehož si je člověk vědom
 • stonání - stav momentální zdravotní indispozice
 • sickness – nemoc ve svém sociálním kontextu, např. přerušení vztahů na pracovišti aj.
 • disorder – porucha
 • injury – úraz, zranění
 • handicap – postižení, znevýhodnění
 • disability – nezpůsobilost; může vyústit v invaliditu
 • impairment – jakékoliv poškození, ztráta nebo abnormalita v kontextu psychologickém, fyzickém nebo anatomickém
 • o východiskem manuály WHO (ICIDH, 1980, 1998; ICF, 2001) – oba se snaží nahradit pojem disability a handicap označením activity limitation (činnostní omezení), což se ovšem nesetkalo s úspěchem , toto pojmosloví dosud nevešlo do praxe

Etiologie

 • soubor poznatků o příčinách nemocí
 • etiologická triáda (důležité pro vznik nemoci):
 1. původ nemoci - agens, vyvolává nemoc
 2. individuum - člověk se svým genetickým kódem, demografickou i sociální, charakteristikou
 3. prostředí člověka - pracovní, obytné (domov, indoor), životní (environment), sociální klima, ekonomické a kulturní podmínky

Etiopatogeneze

 • patogeneze = výklad vnitřních mechanismů, jež vedou od zdraví k nemoci
 • etiopatogeneze = kombinace biologického procesu patogeneze s vlivy vnějšího prostředí
 • od zdraví k nemoci:
 1. prepatogeneze
 2. časná patogeneze - latentní fáze, asymptomatická, nespecifické příznaky jako únava
 3. rozvinutí patogeneze (prodromální fáze)
 4. ukončení patologie - celkové či částečné vyléčení nebo přechod do chronické formy nemoci
 • do 50. let 20. stol. představa, že každá nemoc má svou fyzickou příčinu ale příchod psychosomatiky (Franz, Dunbarová)

Nozologie

 • nauka o třídění nemocí
 • nozologická jednotka – nemoc v užším slova smyslu jako určitá skupina příznaků
 • základy klasifikací už v 17., 18. stol.

Bertillonova klasifikace, 1893

 • sjednocení klasifikací (systémů) nemocí do jednoho mezinárodního
 • 14 tříd
 • 161 názvů nemocí

Kongres mezinárodního statistického ústavu, 1899

 • vyzval k všeobecnému přijetí této klasifikaci, ustanovil, že se po deseti letech bude upravovat
 • 6. revize = Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN)
 • 1948 – zahrnutí i nemocí, které nekončí jen smrtí, nýbrž i uzdravením
 • 1949 zavedena MKN v Československu (17 tříd)

Zdroje