Obecná psychologie

 • oficiální datum vzniku psychologie 1879
 • obecná psychologie je základním teoretickým odvětvím psychologie
 • psychologie se zabývá se základními psychickými procesy u duševně zdravého člověka
 • aplikované psychologické obory se snaží využít nashromážděné poznatky při řešení praktických problémů v různých oblastech společenského života
 • psychologie
 • věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí
 • věda o prožívání a chování
 • chování
 • všechny pohyby, reakce, úkony, vnější činnost a její složky
 • lze pozorovat, registrovat s pomocí přístrojů, měřit
 • patří sem i mimika, gestikulace, zblednutí, zčervenání, vegetativní změny obecně, řeč
 • prožívání
 • souhrn psychických procesů a stavů
 • vjemy, představy, emoce, procesy řešení problému, rozhodování, vybavování z paměti apod.
 • člověk prožívá a uvědomuje si své psychické procesy a stavy (do určité míry), ty se projevují jednak v chování, jednak ve slovních projevech, výpovědích (to umožňuje zkoumat vnitřní prožívání)
 • cíle psychologie
 1. popsat rozmanité projevy chování a duševního dění
 2. vysvětlit lidské chování a duševní dění, vytváření psychologických teorií
 3. předvídat lidské chování a prožívání
 4. využívat získané znalosti ke zvyšování lidské spokojenosti a zdraví


'obecná psychologie'

 • páteřní disciplína - je zdrojem poznatků pro ostatní aplikované disciplíny
 • zkoumá obecné psychické jevy
 • emoce (city)
 • motivace (pohnutky)
 • kognice (paměť, inteligence → učení, pozornost)
 • konace (vůle)


 • předmět studia psychologie se liší podle jejích jednotlivých směrů:


BIOLOGICKÝ PŘÍSTUP

 • zkoumá hlavně neurofyziologické procesy, které jsou základem chování a prožívání
 • považují tělo a mysl za neoddělitelný celek
 • zkoumá převážně mozek (PET, FMR), dále genetické základy evoluce lidské psychiky


BEHAVIORISTICKÝ PŘÍSTUP

 • objektem pozorování je lidské chování (jednotkami chování jsou spojení stimulu a reakce), protože mysl je černá skříňka
 • velká důležitost přikládána učení (Watson)
 • v 60. letech 20 stol. sociálně kognitivní teorie učení (A. Bandura, J. Rotter)-observační učení
 • psychodynamický přístup:
 • za součást mysli považují vedle vědomí i nevědomí
 • Freud - základní dynamické síly psychického dění jsou pudové impulsy sexuální a agresivní, lidské chování je výslednicí interakce mezi nevědomými pudy a obrannými mechanismy
 • současná psychodynamická psychologie- nepovažuje za hlavní zdroj psychopatologie konflikty mezi pudovými impulsy, ale poruchy interpersonálních vztahů v dětství


FENOMENOLOGICKÝ PŘÍSTUP

 • filosoficky a humanisticky orientovaný
 • zabývá se lidským bytím a jeho smyslem, svědomím, zodpovědností, osamělostí a intimitou
 • předpokládá u člověka svobodnou volbu
 • předmětem studia je prožívání


GESTALT (TVAROVÁ) PSYCHOLOGIE

 • zkoumá psychické fenomény celostní povahy (celek je více než suma částí, z nichž je složen) s využitím metody introspekce


KOGNITIVNÍ PŘÍSTUP

 • studuje mentální, především poznávací procesy, lidskou psychiku chápe jako systém zpracování informací a snaží se zjistit, jak se člověk učí, uvažuje, rozhoduje a užívá jazyk
 • při výzkumu si pomáhá počítačovou metaforou
 • snaží se skloubit analytický a celostní přístup

KULTURNÍ PŘÍSTUP

 • studuje psychologický vliv sociálních faktorů jako národnost, socioekonomický status nebo gender
 • hlavním cílem kulturní psychologie je porozumět jedinečné zkušenosti příslušníků různých socilních skupin