Předmět a úkoly vývojové psychologie

Searchtool.svg Tento článek (nebo jeho část) není dostatečně ozdrojován. Prosím doplňte relevantní odbornou literaturu do příslušné sekce na konci článku či do poznámek pod čarou tam, kde to uznáte za vhodné. Searchtool.svg


 • vývojová psychologie: usiluje o poznání souvislostí a pravidel vývojových proměn v jednotlivých oblastech lidské psychiky a porozumění jejich mechanismům, studium změn chování a prožívání v časovém průběhu, zkoumá kvalitativní a kvantitativní změny psychické regulace prožívání a chování po celou dobu života, sleduje evoluci a involuci psychických procesů, stavů a vlastností osobnosti ve všech obdobích života
 • vývojová psychologie se zabývá:
 1. věda zaměřená na zákonitosti psychických změn v celém životním cyklu člověka
 2. studium změn chování a prožívání v časovém průběhu – Langmeier
 3. zkoumá kvantitativní a kvalitativní změny psychické regulace chování a prožívání člověka – Kurica
 • všechny změny probíhají v čase, předmětem vývojové psychologie jsou změny, které se dají smysluplně vztáhnout na časovou dimenzi věku, změna jako funkce věku
 • terminologické nejasnosti: vývojová x evoluční x ontogenetická 
 • různé názvy: vývojová psychologie – výhrady - příliš mnohoznačný význam – fylogenetický vývoj, historický vývoj
 • lépe používat ontogenetická psychologie, ale u nás se spíše používá vývojová

Obecná vývojová psychologie

 • studuje obecné zákonitosti a metodologie vědy
 • rozlišuje 4 předmětové okruhy:
 1. studium fylogeneze – zaměřuje se na pozorování a srovnávání chování různých živočišných druhů na různé fylogenetické úrovni; etologie, srovnávací biologie; = zaměřeno na chování zvířat v přirozeném prostředí
 2. studium antropogeneze psychiky – vývoj duševna lidí v různých historických etapách; kulturní antropologie, etnopsychologie
 3. ontogeneze psychiky člověka – dříve studium vývoje pouze od porodu do rané dospělosti (15 let), změna díky Eriksonovi – vývoj probíhá po celý život; dnes zájem o všechny vývojové etapy
 4. aktuální geneze – zaměřuje se na vývoj konkrétních psychických procesů, které probíhají v určité konkrétní fázi, dle výběru – př. řeč, vnímání, myšlení, k rozvoji přispěl Piaget, př. vývoj lokomotoriky batolete

Speciální vývojová psychologie

 • rozbor, popis, třídění, srovnávání změn
 • pracovní definice: všechny změny probíhají v čase
 • předmětem vývojové psychologie jsou změny, které se dají smysluplně vztáhnout na časovou dimenzi věku. Změna jako funkce věku
 • v užsím pojetí studuje změny v průběhu života - vývojové kontinuum - 3 etapy:
 1. evoluční - zákonitý, jednorázový postup řady změn, které vycházejí ze sebe navzájem, přechod od méně dokonalého k dokonalejšímu, uskutečnění určitého cíle - dětství a dospívání (cca. do 25 let)
 2. stabilní - produktivní využívání rozvinutých psych. vlastností
 3. involuční - období změn - úbytek některých schopností a adaptivních funkcí - zřetelně po 50. roce ( výrazný ve stáří)

Zdroje