Předmět studia sociální psychologie

Předmět studia sociální psychologie

 • Za počátek sociální psychologie se považuje rok 1908, kdy byly vydány dvě učebnice sociální psychologie (Mc Dougall a Ross)
 • rychlé rozšíření začátkem 20. století, převážně v USA
 • zabývá se vlivem sociální faktorů na psychiku jedince v sociálních situacích
 • Aristoteles: „Zoon politikon“ = Člověk je tvor společenský
 • Předmět sociální psychologie je obtížně vymezitelný - hlavní oblasti jsou:
 • sociální interakce
 • postoje
 • role
 • chování
 • význam a dynamika sociálních skupin
 • sociální psychologie vznikla jako hraniční disciplína na pomezí psychologie a sociologie
→ má tedy úlohu spojení mezi strukturou osobnosti a strukturou sociální reality
→ dodnes existuje v sociální psychologie linie sociologická a linie psychologická
 • Centrem sociální psychologie se stává pojem postoj
 • Většina učebnic sociální psychologie pochází z americké produkce, kde se většinou nezabývají vymezením pojmu a předmětu této disciplíny
 • Také se často jednotlivá témata v některých učebnicích vůbec neobjevují
 • V našem kulturním kontextu se ale na vymezení disciplíny klade větší váha - Lze k němu dojít ze dvou hledisek:
 • Strukturální
- hierarchicky uspořádané vrstvy (osobnost, dyadické vztahy, sociální mikrostruktura, makrostruktura)
- struktura osobnosti, hlavně sociální podmíněnost osobnosti
- oblast dyadických vztahů
- sociální mikrostruktura, malé skupiny
- sociální makrostruktura, velké sociální skupiny, sociální instituce
 • Procesuální
- soustředí se na složité vztahy jedince a jeho sociálního prostředí (socializace, submise, vůdcovství, dominance)
- jde hlavně o směr kauzality tohoto vztahu (vliv jedince na společnost nebo opačně)
 • Celkově lze ale říci, že sociální psychologie se zabývá člověkem jako sociální bytostí. Je to věda o determinujícím vlivu sociální prostředí na psychiku a vědomí člověka